#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Israël

"Palestijnse christenen hebben ons gebed nodig"

Elizabeth Marteijn en haar echtgenoot woonden een jaar lang onder Arabische christenen. „Ik wilde de stem horen van de gewone man en vrouw”, zegt ze. „Ik vroeg me af of de boeken die ik over hen had gelezen wel helemaal representatief zijn.”

Hoe heeft de politiek het dagelijks leven van Palestijnse christenen in de kleine dorpen op de Westoever beïnvloed?

Lees het artikel van Alfred Muller.

Reageren


Ruud

20-10-2018 11:14
Ik heb op diezelfde plek uitgelegd waarom de waarheid een stuk minder zwart-wit is.....

Otto

19-10-2018 07:24
Zie mijn ingezonden reactie onder het onderwerp ''Trump steunt Israel tegen Russische luchtafweer'''mijn reactie daar gegeven, hoort hier ook thuis!!!

BASTIAAN

18-10-2018 04:23
Beste Ruud, Lees uw eigen ingezonden brieven nog eens door. De kunst van het liegen bestaat dikwijls in het ontwijken van details.

U kunt de Bijbel op twee manieren lezen:

1...Als Gods Woord waar je niets aan toe te voegen hebt dan uw Amen. Over Gods Woord mag niet gediscussieerd worden. We moeten het leren gehoorzamen. Dat is de groep die in hoog aanzien staat bij Jeshua. Johannes 14:15-31.

2...De tweede groep mensen leest de Bijbel als een gewoon boek en heeft dan ook geen weet wie de Schrijver is of nog erger die groep meent het beter te weten dan de Schepper van hemel en aarde. Ongelovigen noemt de Bijbel deze groep.

Lucas 6:46...
En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet wat Ik zeg?

Ruud

18-10-2018 11:03
Bastiaan, wil je direct ophouden met liegen? Ik heb nooit Jezus' Joodse identiteit in twijfel getrokken. Dat geldt trouwens ook voor de meeste kerkgenootschappen. Alleen zei ik wel dat niet omdat Hij Joods is, maar omdat Hij Gods Zoon is en zonder zonde is, dat Hij zijn reddende werk kan doen. Dat is wat de Bijbel ook zegt.

Jezus noemt Zijn Joodse identiteit een keer in Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, maar je ziet verder nergens Jezus roepen hoe Joods Hij wel niet is en Zijn volgelingen doen dat ook niet. Daar gaat het ook niet om.

Tegen de Samaritaanse vrouw zei Hij: Wij Joden weten wat wij aanbidden. Met "wij Joden" bedoelt Hij uiteraard niet elke Jood tot in alle eeuwigheid mee, maar alleen die Joden die belijden dat Jezus de Messias is, want alleen wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader (1 Johannes 2:23) en weet dus wat hij aanbidt. Dat geldt ook voor Joden.

Ook het jodendom ontkent glashard dat God een Zoon heeft die Jezus heet en dat is dus niet iets wat je alleen de islam kunt verwijten. Daarnaast beweert het jodendom in de Talmud ook dat Jezus gekookt wordt in uitwerpselen en dat Hij bakstenen aanbidt als afgoden. Aan dat soort godslasterlijke vuilbekkerij maakt de islam zich niet schuldig.

Arabieren en moslims zijn overigens niet hetzelfde. Niet elke moslim is Arabier en niet elke Arabier is moslim.

Je verdere geraas waarbij je lukraak van alles bij elkaar harkt en inclusief Hitler op een hoop veegt laat ik maar voor je eigen rekening.

BASTIAAN

18-10-2018 08:21
Sinds de verlichting zijn christenen gaan twijfelen aan het bestaan en de opstanding van Jeshua in Jeruzalem.

De Islam doet dat al 1400 en hun Koran gaat dan ook nog verder dat God geen Zoon heeft, hoewel Psalm 2 en Johannes 3:16 dat in de Bijbel duidelijk vertelt. Arabieren geloven dat Jezus een moslim is en een profeet minder als Mohammed. Die verkeerd immers in de zevende hemel bij Abraham en Jezus slechts in de tweede hemel.

Ik las een boek van Robert P. Ericsen: Theologen onder Hitler, die glashard ontkennen dat Jeshua een Jood is. De nazi's geloofden in een Arische Jezus. Blz. 160 e.v.

Geen wonder dat ook het Oude Testament door Hitler uit de Bijbel verwijderd werd waar geschreven wordt over de verwachtte Joodse Masjiach in Jesaja 9...Een Zoon is ons gegeven...En Micha 4 en 5 waar over de geboorteplaats Bethlehem van Jeshua wordt geprofeteerd.

De roomse Hitler wilde na zijn overwinning dan ook alle kruisen van de kerk verwijderen daarop zou zijn nazikruis - swastika - geplaatst worden. Mein Kampf zou de nieuwe Bijbel worden. En Hitler de verlosser!

Jehova's en Mormonen geloven ook in een andere Christus dan die Paulus predikte in Galaten 1. Ook...Deze twee verdorven godsdiensten geloven net als de mainstream kerken rooms en protestants, die verkondigden immers eeuwenlang de leugen dat zij het Nw. Israël op aarde vertegenwoordigden in hun Catechismussen. Jehova's met hun gedweep van de 144.00 en de Mormonen die geloven dat hun Jezus in Amerika Salt Lake City zal wederkomen. Zie hoe ook 2 Petrus 2 en 3 en Judas in zijn Brief deze afvalligen huurlingen ontmaskerd!!!

Zie ook Ezechiel 34 Johannes 10. De goede herders en de huurlingen.

Geen wonder dus dat personen als Ruud dat gedachtegoed: is Jezus wel een Jood ook hier op de site durven spuien. De paus en de wereldraad van kerken doen het ook publiekelijk. Die sluiten vriendschap/verdrag met godsdiensten als de Islam die leert dat God geen zoon heeft [chrislam] met iets wat de Bijbel absoluut verbiedt!!!

Jeshua leerde: Mij is gegeven alle Macht in de hemel en op de aarde. Matth. 28 en Openbaring 19 waar Hij de Koning aller koningen wordt. Wie dat niet leert wacht Openbaring 20.

Zie meer details in Deuteronomium 7, 13 en 18 en Handelingen 20 en Galaten 1 en Openbaring 2 en 3 en 17 en 18. Jeshua leert daar: Vertrek uit die afvallige kerken.

Ruud

17-10-2018 01:39
Openbaring 7: waarschijnlijk staar je je blind op de 12 stammen van Israel die een zegel krijgen en die jij dus huppakee op (de Joodse bevolking van) de huidige staat Israel betrekt, terwijl de meeste van die stammen allang spoorloos verdwenen zijn. Je leest ook niet verder in vers 9 waar gesproken wordt over een onafzienbaar grote menigte (dus oneindig veel meer dan die 144.000) van mensen uit alle volkeren. Het zou overigens niet best zijn als er maar 144.000 Joden zouden zijn die voor de troon van het Lam mogen staan.

Openbaringen 14 en 19 gaan beiden niet speciaal over Israel.

Jeremia 31:7 kan natuurlijk niet los worden gezien van de rest van het hoofdstuk en met name vers 31-34 waar het Nieuwe Verbond wordt aangekondigd dat het Oude Verbond vervangt (en er dus niet alleen naast wordt gezet). Jakob is ook hier niet zomaar de huidige staat Israel.

Zacharia 14:9 : En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Zeker en de aarde zal bevolkt worden door Zijn volgelingen die voor hem allen dezelfde zullen zijn, zoals ik al vaker heb aangetoond. Wat je DNA is of was, doet er niet toe en geeft je ook geen privileges.

BASTIAAN

17-10-2018 11:25
Zucht!!!

Ruud

17-10-2018 10:50
De tijden der heidenen zullen pas eindigen als Jezus terugkeert op aarde en de aarde zal gaan regeren, niet eerder en dus ook niet in 1948 of 1967.

Je moet over Jeruzalem namelijk ook lezen wat er in Galaten 4:21-31 staat. Dat staat daar niet voor niets. Zie ook Openbaring 11:8. Met die stad kan alleen Jeruzalem bedoeld zijn. Vergeleken worden met Sodom is niet een compliment.....

Met Israel wordt in de Bijbelverzen die je noemt dus echt niet de huidige staat Israel bedoeld en Jezus had het dus ook echt niet over niet-Joden toen Hij het had over heidenen.

Zie ook Romeinen 2:28-29 en Openbaringen 2:9 en 3:9 wie Jezus echt als Jood ziet en wie niet. Alleen Zijn definitie van wie er een Jood is zal tellen, niet die van de joodse religieuze leiders.

BASTIAAN

17-10-2018 08:20
Ruud is een meester in het verdraaien van de Schriften. Nu beweert hij weer:

"Jezus kondigde die tweede ballingschap al wel aan in o.a. Lucas 19, maar zei geen woord over een herbouw, herstel of terugkeer."

Heeft Ruud dan nooit Jeshua's Woorden in Lucas 21 gelezen?

23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24 en zij [Joodse Volk] zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle HEIDENEN, en JERUZALEM zal door heidenen vertrapt worden...TOTDAT...de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Israël zal met de komst van de Joodse Koning JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem tot HOOFD der volken worden volgens Jeremiah 31:7 en Zachariah 14:9 en Openbaring 7, 14 en 19.

Ruud

17-10-2018 06:40
Ga van dat cremeren de christenen in Japan maar uitleggen.

Daarnaast zijn veel Joodse dorpen in Israel en zeker in de Westbank verboden gebied voor Palestijnen om er te wonen en in sommige dorpen mogen ze er niet eens komen om te werken. Dat is geen excuus, want kwaad aan de ene kant is nooit een excuus voor kwaad aan de andere kant, maar dat geldt wel twee kanten op.

Als het land in eeuwigheid aan hen beloofd zou zijn, hoe kan het dan dat het volk al tot 2x toe in ballingschap is gedreven, namelijk in 586 voor Christus door de Babyloniërs en in 70 na Christus door de Romeinen?

Jezus kondigde die tweede ballingschap al wel aan in o.a. Lucas 19, maar zei geen woord over een herbouw, herstel of terugkeer. Toen Hij in Mattheus 28 en Handelingen 1 de discipelen erop uitstuurde de wereld in om het evangelie aan iedereen te gaan vertellen, zei Hij ook niet dat alleen Zijn Joodse (uiteraard niet Zijn niet-Joodse) volgelingen in 1948 of 1967 weer terug zouden moeten keren om in het land Israel te gaan wonen.

Alle Bijbelschrijvers na Hem zeggen dat ook niet. Die spreken alleen over het Koninkrijk van God dat de hele aarde zal omvatten en dat openstaat voor iedereen, Joods of niet. Jezus zei ook helemaal nooit dat (veel) Joden weer in Israel zouden moeten wonen, voordat Hij terug zou kunnen komen.

De profetieën in het Oude Testament over terugkeer spreken uiteraard alleen over terugkeer na de eerste ballingschap, maar niet na de tweede. Dat kan ook niet, omdat die tweede ballingschap in het Oude Testament nergens wordt aangekondigd. De eerste uiteraard wel en uitgebreid.

Dus nee, in het licht van het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond dat Jezus heeft ingeluid kun je niet zeggen dat God het land tot in eeuwigheid aan de Joden heeft toegezegd en jammer dan voor de Palestijnen, inclusief alle christenen - Gods kinderen en ook lid van Gods volk, volgens 1 Petrus 2:9,10 en Galaten 3 en Romeinen 4.

BASTIAAN

16-10-2018 09:53
Bedankt voor uw reactie. Helemaal mee eens. Maar...er is meer:

Lucas 2 gaat over de geboorte en de besnijdenis van de Joodse Masjiach Jeshua en Zijn toekomstige Rijk in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Matth. 5:35 en Openbaring 7, 14 en 19.

Wat ik mooi en duidelijk vind in Lucas 2 die de meeste gelovigen maar selectief en ten dele citeren is vers 11...

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is ?Christus, de Heere, in de stad ?Davids." Zoals we weten werd ook de Joodse koning David in Bethlehem [vers 15] geboren...een stad die nu voor Joden verboden is. Er wonen nu uitsluitend moslims en palestijnen.

Wie de palestijnse Handvesten leest weet waarom!

Dat Jeshua uit Joodse ouders geboren werd lezen we al in zijn stamboom. Mattheus 1:1...Jeshua de Zoon van David en de Zoon van Abraham.

Jeshua werd als geboren Jood besneden toen hij 8 dagen oud was vertelt Lucas 2...

2:21 En toen ACHT dagen vervuld waren, dat men het Kindeke ?besnijden? zou, zo werd Zijn Naam genaamd ?JESHUA, welke genaamd was door de ?engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

22 En toen de dagen van MARIA' S [Mirjam in het Hebreeuws] ?reiniging? vervuld waren, naar de Wet van ?Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem de Heere voorstelden;

23 Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere ?heilig? genaamd worden.

24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven."

Wat vertelt Lucas 2 nog meer?
28 Zo nam Simeon Jeshua in zijn armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in ?vrede? naar Uw woord; 30Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;

32 Een Licht tot verlichting der HEIDENEN, en tot Heerlijkheid van Uw Volk Israël.

33En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

34 En ?Simeon? zegende hen, en zeide tot ?Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken, dat weersproken zal worden.

35 En ook een ?zwaard? zal door uw eigen ziel gaan opdat de gedachten uit vele ?harten? geopenbaard worden.

36 En er was Anna, een ?profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser; deze was tot grote ouderdom gekomen, die met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.

37 En zij was een ?weduwe? van omtrent vier en tachtig jaren, die niet uit de tempel week, met ?vasten? en ?bidden, God dienende nacht en dag.

38 En deze, in die zelfde ure daarbij komende, heeft eveneens de Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, Die De Verlossing In Jeruzalem Verwachtten. Zachariah 14.

Nog even naar Ruud over crematie in Israël, dat is daar verboden, in Girekenland trouwens ook.

Gelovigen van het Oude en Nw. Testament worden begraven want zij geloven in de opstanding van het lichaam. Ezechiël 37 en 1 Corinthe 15.

Jeshua liet zich toch ook niet Cremeren?

Alleen criminelen werden verbrand in Israël.
Lees o.a. Jozua 7.

Begraven is de Norm voor BijbelGetrouwe gelovigen!

Abraham kocht een peperdure grafstede voor zijn vrouw Sara. Jeshua is gestorven en begraven en stond de derde dag op uit het graf. Ik bezocht het lege graf in Jeruzalem en zag de plaats waar Hij gelegen heeft.

Het graf is open en een bord boven de de open deur vertelt: Hij is hier NIET. Jeshua is Opgestaan!

Ruud

16-10-2018 07:52
Zoals de rest van het Nieuwe Testament op diverse plaatsen aangeeft, is die Zaligmaker in gelijke mate goed nieuws voor alle volkeren.

"Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (Lucas 2:14).

Dat zijn uiteraard niet alleen Joodse mensen.

Daarnaast wordt nergens in de hele Bijbel gezegd dat Joden in het algemeen onze oudere broeders zouden zijn. Joden die in Jezus geloven (en ook alleen zij) zijn wel onze broeders, maar niet onze oudere broeders. In dezelfde mate zijn niet-Joodse christenen ook niet slechts de jongere broertjes van de Joden. Voor God zijn Joden en niet-Joden aan elkaar gelijk (net zoals mannen en vrouwen).

Je moet Romeinen 11 wel even doorlezen. Zoals vers 32 al aangeeft, is er geen alverzoening, ook niet alleen voor Joden. Je kunt ook niet zomaar overal waar Israel ingevuld staat, daarvoor de huidige staat Israel invullen.

Daarom horen christenen zich om iedereen, inclusief Joden, inclusief Palestijnen in gelijke mate te bekommeren zonder automatisch partij te kiezen voor een van de twee en dus ook niet voor Israel.

Eric-Jan B

16-10-2018 03:16
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere
Lukas 2

Heel het volk = Israel !

26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
Romeinen 11

Heel Israel zal zalig worden !
Dus aan de zonden zal G'd hen niet meer toerekenen.

En wat houdt zalig zijn in?
7 Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
Romeinen 4

Een bijbelgetrouwe christen kan onmogelijk niet houden van onze oudere Joodse broeders en hun in eeuwigheid gegeven Beloofde land Israel.

Ruud

12-10-2018 05:50
Japanse christenen laten zich ook cremeren. Ze moeten wel, want begraven is in hun land niet toegestaan. Het wordt in de Bijbel ook nergens verboden.

Ik zei dat Joden en niet-Joden voor God gelijk zijn en dat voor Hem de een niet superieur is aan de ander. Ook is het echt niet zo dat ze voor God een voornamere rol zouden spelen. God maakt geen onderscheid en ook in Zijn Koninkrijk zullen Joden en niet-Joden een gelijke rol hebben, nog afgezien van de vraag wie Jezus echt als Jood ziet en dat dat gezien Romeinen 2:28-29 en Openbaringen 2:9 en 3:9 wel eens heel afwijkend kan zijn van wat de rabbijnen vinden.

Er zijn trouwens ook extremistische rabbijnen die van mening zijn dat niet-Joden alleen bestaan om Joden te dienen, dus extremisme komt ook daar voor.

Bij de Franse revolutie zijn ook heel veel onschuldige mensen om het leven gebracht, dus dat zou ik niet te veel ophemelen.

Ik heb al uitgebreid uitgelegd waarom je uitleg aan alle kanten volstrekt niet klopt, maar je blijft het maar herhalen. Erg zwak.

BASTIAAN

12-10-2018 04:42
Aan alles komt een eind Ruud, ook aan onze discussie. We zijn een eind gekomen alleen niet in eenheid. Psalm 133.

We leven wel degelijk in een wereld van verschillen. Wees maar blij dat je in Nederland woont en niet in Gaza of Libanon of Jordanië.

En er is en blijft ook een groot verschil tussen Joden en niet-Joden. Dat bewijst de christelijke geschiedenis wel die Joden 18 eeuwen lang demoniseerden, in ommuurde getto' s opsloten, voor de keus stelden: de doop of de dood en uiteindelijk door het "christelijke Duitsland" die 7 miljoen Joden vergasten en verbrandden/cremeerden tussen 1933 en 1945.

Tegenwoordig laten ook vrijzinnige "christenen" zich cremeren. Hoe ver kun je zinken? En de priesters en de dominees die prevelen daar zelfs hun misselijkmakende, goedkope woorden en gebeden. Zie hoe God over die afvalligen denkt. 2 Petrus 2 en 3 en brief van Judas.

De Franse Revolutie bracht Goddank een keer in het eeuwenlange tragische lot van de Joden. Het waren NIET de kerken die Joden gelijke burgerrechten gaven maar zoals gezegd de Franse Revolutie in 1793.

Napoleon Bonaparte verjoeg de paus uit Rome en plunderde het Vaticaan in 1798. Hij wilde zelfs de derde Tempel in Jeruzalem laten bouwen. Joden vochten immers in zijn leger om de roomse terreur [Inquisitie en Getto' s] in heel Europa voorgoed tot een einde te brengen. Het lukte!!!

En ja hoor, ook in het Prot. Nederland kregen Joden eindelijk in 1793 gelijke burgerrechten. Dus verschil is er altijd geweest Ruud of u het nu wilt toegeven of niet..!

Oh ja, wie waren het die in 1942 staakten in Amsterdam tijdens de razzia toen Joden massaal door de Gestapo opgepakt werden richting Westerbork? De christenen? Fout! Het waren vooral de communisten. Over christelijk mededogen gesproken.

Ik las alle details in het vuistdikke boek van Dirk Verhofstadt over Pius XII en de vernietiging van de Joden! Die paus zweeg tijdens de tweede wereldoorlog over het vreselijke, barbaarse lot dat het Joodse Volk overkwam door de nazi' s in de dodenkampen.

Wie Deut. 7 en Handelingen 15 en Romeinen 11 goed bestudeerd heeft die weet dat Israël Gods Uitverkoren Volk was, is en zal blijven. Zij worden tot HOOFD der volken. Jeremia 31:7 en Zacharia 8-14.

Ik ben dankbaar dat ik al vele jaren een vriend [Welk een Vriend is onze Jezus] van de Jood Jeshua mag zijn en daarmee ook van zijn Volk die ik op vier studiereizen samen met mijn vrouw in Jeruzalem en elders leerde kennen. Joh. 15:11-17.

Shalom! Jeruzalem heeft de grootst beloofde toekomst als hoofdstad van de wereld. Jesaja 2 en 11. Matth. 5:35.

Ruud

12-10-2018 02:10
Palestijnse christenen zelf zijn voor het grootste deel van mening dat de slechte economische situatie en de Israelische bezetting de grootste oorzaken zijn van de problemen. Druk van moslims wordt slechts door enkelingen genoemd. Dit geldt ook voor Palestijnse christenen die in het buitenland wonen en dus weinig te vrezen hebben.

Ook als je het niet prettig vindt om te horen, kan het nog steeds waar zijn.

Ik lees regelmatig verhalen over Joodse kolonisten die Palestijnse auto's met stenen bekogelen, Palestijnse olijfboomgaarden vernielen of in brand steken. Dat hoor je natuurlijk niet bij Christenen voor Israel of andere Israel-beminnende (christelijke) pers, maar dit soort dingen gebeuren wel.

Kwaad aan de ene kant is nooit een excuus voor kwaad aan de andere kant, maar dat geldt wel 2 kanten op.

Verder heb ik al vaak genoeg aangetoond dat je niet zomaar het Bijbelse Israel gelijk kunt stellen aan de huidige staat Israel. Er staan daarnaast niet alleen positieve, maar ook negatieve voorzeggingen over Israel in de Bijbel en die zijn ook nog geldig.

In tegenstelling tot jij heeft God oog voor alle mensen, niet alleen voor Joden en zelfs niet speciaal voor Joden, want Hij behandelt iedereen gelijk. Er is geen hoger en lager soort mensen in de Bijbel en Joden zijn dat dus ook niet. Al het onrecht zal God straffen, ook het onrecht dat door de staat Israel begaan wordt. Dat deed Hij namelijk vroeger in Bijbelse tijden ook. God verandert niet en wordt dus ook niet soepeler, ook niet voor de huidige staat Israel.

Jezus met Simson vergelijken lijkt me enigszins godslasterlijk. Simson was wraakzuchtig, had moeite met vrouwen en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Jezus deed dat toch een heel stuk beter.

Verder val je behoorlijk in herhaling en ben je van alles aan het herkauwen dat ik al eerder weerlegd heb.

BASTIAAN

12-10-2018 08:54
Laten we terugkeren tot het onderwerp Ruud want u leest de Bijbel helaas door een Griekse ipv een Joodse bril:

"Palestijnse christenen hebben ons gebed nodig"

Waarom? Omdat zij al decennia door hun eigen leiders vermoord, verjaagd of gedemoniseerd worden.

Fatah, Hamas, Hezbollah hebben een pesthekel aan Joden en Christenpalestijnen. Wie niet met die 3 islamitische partijen meedoet/collaboreert heeft geen leven.

Bethlehem eens de geboortestad van de Joodse koning David en zijn nazaat Jeshua [Matth. 1:1] is nu een stad die bewoond wordt door moslims en nog maar 10% christenpalestijnen die de zogenaamde geboortekerk beheren. Bethlehem is voor Joden verboden zelfs Joodse gidsen die groepen toeristen begeleiden moeten daar verwisseld worden voor Palestijnse gidsen.

Wie de Handvesten van die 3 Palestijnse Militante Racistische bewegingen leest ziet wat ze echt van plan zijn met het Joodse volk. Totale vernietiging!!! Volgens Ruud moet Israël mededogen en gastvrijheid tonen aan die moordenaarsbende?

U weet net als ik dat Joden die per ongeluk een verkeerde afslag nemen met hun auto in Judea en Samaria of Hebron waar ik ook was daar worden gelyncht of op zijn minst met stenen bekogeld. Deze drie partijen van allah willen als ze de strijd winnen een Judenrein Palestina besturen. En u neemt het op voor die racisten?

Alle Joodse Profeten van het Oude en Nw. Testament [Johannes 4:22 en Romeinen 9-11] verkondigen een grootse toekomst voor Israël!!! Al haar vijanden zullen diep in het stof buigen voor de Joodse Koning Jeshua in Jeruzalem.

Nogmaals: lees Jesaja 60-66 en Jeremia 31-33 Ezechiël 36 t/m 39 waar we lezen in detail hoe Israël met de hulp van hun God alle wereldmachten daar verpletterend overwint. Al die volken en hun valse religies [Rome en Mekka -VN en EU en hun BDS-Boycot] worden weggevaagd en zwaar gestraft door de God van Israël volgens Openbaring 16 t/m 19.

Jesaja 63 en Openbaring 19 vertelt in detail hoe straks de Joodse Koning Jeshua straks als een Simson in het kwadraat alle vijanden van zijn volk te lijf gaat en overwint en Koning der koningen wordt. G.F. Händel geïnspireerd door deze profetieën componeerde 350 jaar geleden zijn Messiah in een recordtijd van slechts 23 dagen:

Hallelujah...He Shall Reign Forever And Ever! Dat geloof ik ook en hoe. Details in Psalm 101 en Openbaring 20-22.

Het is een grote schande dat predikanten in mainstreamkerken en ook in evangelische kerken vrijwel nooit over deze eindtijd profetieën en het Boek Openbaring spreken. Geen wonder dat gelovigen met honderdduizenden uit die kerken wegvluchten. Ik deed het al in 2003. Wie wil er nu nog naar zoetsappige verhaaltjes luisteren van veel geestelijken luisteren die niet met hun handen van jongens/meisjes, mannen en vrouwen kunnen afblijven? Er zijn Bibliotheken over vol geschreven.

Grote eerbied heb ik voor predikanten die wel heel de Bijbel lezen en behandelen in hun kerken.

Dat selectieve leesrooster in roomse en protestantse kerken is de boosdoener en zou per direct bij het oud papier gesmeten dienen te worden.

Heel Uw Woord Is De Waarheid leert Psalm 119 en Johannes 17.

Laten we blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem de Stad van de grote Koning leert Jeshua in Matth. 5:35. Zie ook Psalm 48, 132 en 135. Het Goede Woord Gods zal het kwade overwinnen leert Paulus in Romeinen 13. Het beste komt nog leert Corrie Ten Boom in haar boeken die het duivelse nazi-regiem in Ravensbrück overleefde.

AM ISRAËL CHAI!!! Israël zal leven! Jesaja 2:3...Want van Sion zal de Torah uitgaan en des Heren Woord van Jeruzalem!!!

Ruud

11-10-2018 10:50
De Bijbel bestaat niet alleen uit Openbaringen en een verder irrelevante rest.

Je bedoelt in Openbaring 3:9 de synagoge van satan? Staat ook in Openbaringen 2:9, overigens. Zou ik niet als aanwijzing willen zien dat alleen synagoges zouden tellen. Daarnaast staan er in Openbaringen 2 en 3 diverse brieven aan gemeentes. Voor dat woord kun je uiteraard ook plaatselijke kerken lezen.

6. Daarvoor kun je uiteraard ook de christenen in het algemeen lezen, niet specifiek die Joodse stammen die al heel lang spoorloos verdwenen zijn.

Romeinen 5:17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen (!!) die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

Romeinen waren vaak niet Joods.

2 Timoteüs 2:12: als wij volharden, zullen we ook met hem heersen;

is ook tegen alle christenen, niet alleen de Joodse.

Openbaring 20:6: Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

Openbaring 22:5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Dit zijn uiteraard ook alleen allen (Joods of niet) die geloven dat Jezus de Messias is.

Er staat ook in Openbaringen 21:22 dat er geen tempel meer zal zijn. Met die tempel wordt dus geen letterlijk gebouw bedoeld, maar het gegeven dat wij als christenen zelf de tempel zijn. De tempel in Jeruzalem is niet voor niets verwoest, want het Oude Verbond is immers voorbij en dus is die tempel niet meer nodig, ook niet tijdelijk. Een herbouw is niet nodig en als dat al gebeurt, is dat de zoveelste daad van rebellie tegen God, vergelijkbaar met de Israelieten in de tijd van Mozes die toch naar het beloofde land wilden optrekken (Numeri 14), ook al had God hen als straf voor hun rebellie bevolen terug te keren de woestijn in. Het pakte niet goed uit.

Openbaring 13 gaat alleen over de mensen die het beest vereren en dus niet over gelovigen. Lees maar na (en nu goed aub).

Mattheus 7 zijn alleen algemene waarschuwingen en gaat ook niet over twee groepen gelovigen.

De negatieve woorden in Mattheus 25 - "toen je niets deed voor hen, deed je niets voor mij" - zouden ook wel eens gesproken kunnen gaan worden tegen hen die denken dat Palestijnse christenen, ofwel Gods Palestijnse kinderen minder belangrijk zijn dan Joden en dat je Gods Palestijnse kinderen dus rustig kunt negeren. Dat soort mensen die ongetwijfeld denken van God een compliment te krijgen omdat ze zo pro-Israel zijn, zou wel eens een bijzonder nare verrassing te wachten kunnen staan.

Verder zijn ook de andere verzen die je noemt echt geen aanwijzing voor Joods exclusivisme, ook gezien de rest van het Nieuwe Testament en de verzen die ik al genoemd heb en die je echt niet allemaal kunt negeren alleen omdat ze niet in je theologische straatje passen.

Denk je nu echt dat de andere boeken niet zo belangrijk zijn omdat Jezus daar niet expliciet gezegd zou hebben, dat dat opgeschreven moest worden?

1 Korintiërs 14:37: Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is.

Dat schrijven zelf kun je dus uiteraard ook als bevel van de Heer zien.

Galaten 1:20 God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf.

enzovoorts.

Je hamert er zo graag op dat Jezus Joods is, alsof dat het enige is dat belangrijk is aan Hem. Zoals ik al eerder zei: dat betekent niet dat Joden dus Jezus en dus goddelijk zijn en ook niet dat als iets Joods is, dat het dan dus goddelijk is. Dat was het in Bijbelse tijden namelijk ook niet. Jezus kon Zijn werk doen omdat Hij Zoon van God is en zonder zonde, niet omdat Hij Joods is. Zie ook 2 Korintiers 5:16.

BASTIAAN

11-10-2018 09:46
Beste Ruud,

is het u ontgaan dat de Joodse gelovigen nu in Israël de Bijbel in de Hebreeuwse taal lezen? De Griekse Bijbel deed opgang buiten Israël.

Zowel Jeshua als de Apostelen spraken vloeiend Hebreeuws. Openbaring is ook een honderd procent Joods Boek dat vertelt over het herstel van Israël en de vergadering van de 12 Stammen in hoofdstuk 7 en 14.

Wat ik zelf verder nog ontdekte aan Joodse symbolen toen ik dit zeer spannende Boek nog eens doorlas?

1...Dat er net als in Matth. 24 over valse Apostelen wordt gesproken. Openbaring 2:2. Zie ook 19:20 en 20:20.

2...Dat er naar de Oud Testamentische Bileam, als valse profeet word gewezen. Openb. 2:14. En dat er naar Izebel de vrouw van koning Achab wordt verwezen. Openb. 2:20.

3...Dat er twee keer naar Koning David wordt verwezen in Openb. 3:7 en 22.

4...Dat er over Synagogen wordt geschreven. Joods Gebedshuis dus, geen kerken of moskeeën. Openbaring 3:9.

5...Dat Jeshua in Openbaring 5:5 de Leeuw van Judah genoemd wordt en NIET van Rome of Mekka.

6...Wie zullen straks de aarde regeren? De verzegelden van Israël. De 12 Stammen. Openbaring 7:1-8.

7...Er wordt in Openb. 8:3 over een Tempel gesproken en niet over de St. Peter in Rome of de Kaaba in Mekka. En in 8:4 opnieuw over de verzegelden. Zie ook Openb. 11:1 -11:19 opnieuw de Tempel in Jeruzalem.

8...Openbaring 13 spreekt over 2 groepen gelovigen. De ene groep draagt het zegel van God en de andere groep het merkteken van het beest. Toch wel goed om te weten Ruud. Zie ook Matth. 7 en 25. Schapen en Bokken.

9...Het Koninkrijk van onze Here wordt openbaar in Openb. 11:15.

10...Wonderlijk ik lees ook weer over de Ark des Verbonds in Openb. 11:19.

11...In Openb. 14 lezen we over het Lam op de berg Sion in Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse verzegelden waar Openb. 7 in detail over schreef.

12...Ruud weet u ook dat het lied van Mozes weer gezongen wordt in Openbaring 15:3.

13...Tijdens het grote oordeel van JeshuaHaMasjiach wordt er 4x luidkeels Hallelujah gezongen als de heiligen zich verheugen over de val van Babylon, moeder aller hoeren. Zie Openb. 17:1 en 5 en Openb. 19:1 en 3 en 4 en 6.

14...In Openb. 21:12 en 21:14 lezen we opnieuw de namen van de 12 Joodse Apostelen en de namen van de 12 Joodse Stamleiders.

15...In Openbaring 22:2 zien we het Paradijs van Genesis 3 weer genoemd worden compleet met de Boom des levens.

16...Openbaring 22:3 spreekt van de troon van God en die van het Lam.

17...In het Paradijs en het Nw. Jeruzalem Gods zal nooit geen nacht meer zijn. Openb. 22:5 en o ja, al Gods Geboden zijn nog steeds relevant: Johannes 14:15-31 en Openb. 22:14

Beste Ruud wist u niet dat het Boek Openbaring het enige Boek in het Nw. Testament is dat de uitdrukkelijke opdracht bevat van Jeshua dat het geschreven diende te worden.

TWAALF keer leest u dan ook in Openbaring de opdracht aan Johannes op Patmos: SCHRIJF!!!

Misschien helpt deze info u wel om het laatste en beste boek van de Bijbel nu met Joodse ogen te gaan lezen. Het werd immers gedicteerd door de allergrootste Jood die de geschiedenis in tweeën spleet. We spreken immers nog steeds als we geschiedenispunten toelichten over Voor of Na Christus/Masjiach.

Shalom. Bastiaan.

Ruud

11-10-2018 06:30
Openbaring is niet geschreven als de krant van morgen en je kunt het ook niet zien als letterlijke toekomstvoorspelling.

Verder is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, niet in het Hebreeuws en in die taal is Jezus nog steeds de Alfa en de Omega.

Voor zover je al van beste en kennelijk mindere boeken van de Bijbel kunt spreken, zijn de beste boeken van de Bijbel toch echt de evangeliën, omdat die vertellen hoe God Zijn Zoon Jezus stuurde om het Nieuwe Verbond in te luiden, die het Oude moest vervangen.

BASTIAAN

11-10-2018 01:13
Ruud u zult vele lezers van Uitdaging bedroeven met uw denigrerende opmerkingen over het laatste en beste Boek van de Canon, het Boek Openbaring dat 22 hoofdstukken telt.

Weet u dan niet dat het Hebreeuwse alfabet 22 letters telt? Jeshua is de Alef [A] en de Thaf [Z] het begin en het einde. Openbaring 1:11.

Vast staat: Jeshua de Koning der koningen [Openbaring 19] dicteerde aan zijn geliefde Apostel Johannes op Patmos dit allerbeste boek van de Bijbel. Openbaring 1:1

U wordt al gezegend als u voorleest uit dat Boek en ook degenen die dan toeluisteren.

Alleen in dit Boek leest u de volledige ontknoping van de wereldgeschiedenis, het herstel van Israël hfst. 7 en 14 en het oordeel over satan en al zijn smerige trawanten en demonen. Openbaring 20.

Ruud

11-10-2018 10:18
De Gemeente is alleen de vriend van de Bruidegom en niet de bruid zelf? Ga je Bijbel eens goed lezen, man, vooral het Nieuwe Testament (dat niet alleen uit Openbaringen en een verder irrelevante rest bestaat).

2 Korintiërs 11:2
2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

De meeste Korintiërs waren helemaal niet Joods. De Gemeente die alleen bestaat uit Joodse en niet-Joodse gelovigen in Christus is wel degelijk de (enige) Bruid en volgens Galaten 6:16 het Bijbelse Israel zoals God dat bedoeld heeft.

De opmerking over vriend van de Bruidegom van Johannes de Doper kan uiteraard niet op niet-Joodse volgelingen toegepast worden.

De Bruid in Openbaringen gaat ook echt niet over de huidige staat Israel, zoals uit de context duidelijk blijkt.

Ik had het niet eens over Gay-pride parades. Ik denk dat - gezien de vele voorschriften over omgaan met vreemdelingen en andere zwakkere groepen zoals weduwen en wezen - God veel bozer is over hoe Israel met minderheden zoals Palestijnen en andere niet-Joden omspringt dan over die parades.

De rest van je geraas met je willekeurig bij elkaar geharkte Bijbelhoofdstukken laat ik maar voor je eigen rekening. Veel daarvan heb ik al eerder met Bijbelse argumenten weerlegd.

BASTIAAN

11-10-2018 08:14
Inderdaad Ruud...Het uiteindelijke oordeel over die kerken en haar afvallige leiders komt uitsluitend Jeshua toe, niet aan mij, maar dat schreef ik dan toch ook al duidelijk?

Jeshua waarschuwt vandaag opnieuw alle kerken van rooms-orthodox tot protestants/evangelisch met de woorden van Openbaring 2 en 3 en vooral ook door Openbaring 16, 17 en 18.

Israël en de Gemeente van Jeshua zijn samen al eeuwen op weg naar de ontmoeting met de Joodse Masjiach JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132 en 135

Voor Joden de verrassing van hun leven [Zachariah 12] voor Gelovigen uit de volken een verhoring van hun eeuwenlange gebeden tot God: Laat Uw Koninkrijk komen, laat Uw wil geschieden in de hemel en alzo ook op de aarde. Matth. 6.

Zowel Israël als de Gemeente tergen de Here in 2018 [Psalm 78] door Zijn Geboden met voeten te treden. Israël door de Sjabbat te negeren Exodus 31 en door Gay Parades toe te staan in de straten van de Heilige Stad Jeruzalem en Tel-Aviv, en ook nog eens wielrenploegen uit alle landen die de Sjabbat laten ontheiligen.

Dus daar heeft Ruud dus wel een punt waar vele gelovigen ontsteld/verbijsterd over zijn.

De Kerken en vooral Chr. Omroepen zijn vele jaren afvallig geworden door de Reformatie die in 1517 ontstond te verkwanselen door vriendschap met de paus in Rome en zijn valse RKK te sluiten.

Zowel Luther, Calvijn, Knox, Spurgeon noemde de paus de antichrist. En dat blijkt ook wel duidelijk. De Poolse Paus sloot al een verbond met de Islam en kuste de Koran als gods woord. en gaf toestemming tot bouw grootste moskee van EU in Rome die in 1995 geopend werd.

Ook de huidige Argentijnse paus doet dat met nog een tandje erbij. Die wast en kust zelfs de voeten van Islamitische leiders.

Kerken zijn in slaap gesukkeld Jesaja 56 en Ezechiël 34 en voorts 2 Petrus 2 en de brief van Judas beschrijft dat Godtergende proces duidelijk. Wie afgelopen zondagmorgen TV keek naar de roomse Leo Fijen die in gesprek was met gasten over de Rozenkrans die kon horen dat gelovigen via Maria tot God komen. ze vierden dus geen Israël zondag.

Jeshua staat buiten de deur van die kerken ze [Openbaring 3] kunnen Zijn Woorden van Mattheus 7, 13, 24 en 25 niet meer verdragen.

Paulus leert, er is maar één Middelaar tussen God en mensen en dat is JeshuaHaMasjiach. 1 Timoteüs 2:5...Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus!!!

Ikzelf denk dat met de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem Openbaring 7, 14, 19 waar Hij Koning der koningen wordt, al die valse kerken voorgoed van de aardbodem laat verdwijnen.

Alleen de vrienden van Jeshua en organisaties zoals Christenen voor Israël wereldwijd die zullen als blijde gasten het Bruiloftsmaal samen met het wedergeboren Joodse Volk mee mogen vieren.

Want Israël is de Bruid [Hosea 2] van de Masjiach Jeshua de Zoon van God, en niet de Gemeente, zij zijn de vrienden van de Bruidegom.

Jeshua is de Goede Herder Johannes 10 Hij verzameld al zijn schapen en waakt over hen en geeft hen eeuwig leven. Met al die huurlingen [pausen en afvallige predikanten zal het zeer slecht aflopen volgens Openbaring 20.

Kiest heden wie gij dienen zult: God en Zijn Woord Jeshua of de vele valse profeten in Rome en van de Wereldraad van Kerken toegejuicht door EO - NCRV - KRO in deze tijd!!!

Ruud

11-10-2018 06:21
Het uiteindelijke oordeel over die kerken komt uitsluitend Hem toe, niet jou, Bastiaan.

Verbeeld je overigens niet dat jij het wel allemaal zo goed doet. Je militante oordelen over de kerk en de islam staan in zeer schril contrast met je wel heel soepele houding jegens de Talmud en het jodendom. Je meet wel heel opzichtig en duidelijk met twee maten.

Als het Joods is, is het in God ogen echt nog niet dus automatisch kosher. Dat was het in Bijbelse tijden al niet, lees alle profeten maar, dat is het nu nog steeds niet.

BASTIAAN

10-10-2018 10:07
Het Joodse Volk in en buiten Israël en de Gemeente van JeshuaHaMasjiach uit de heidenen [wij dus] kunnen geen van beiden ook maar één buiten Gods Genade leven. Romeinen 11:28-36.

Kerken Rooms en Protestant/Evangelisch zijn op een ongelooflijke manier de afgelopen 60 jaren ontspoord. Dat blijkt ook wel. Kerkleden zijn niet gek en stemden met hun schoenen. Met een vaart verdwenen ze met vele honderdduizenden uit die kerken en uit de EO. En het gaat maar door.

U schreef aan mij: Verder vind ik je ongefundeerde tirade tegen de kerken en tegen de islam ook behoorlijk militant. Hoezeer behept met fouten en tekortkomingen, ook de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse kerken zijn onderdeel van het Lichaam van Christus en ik denk wel dat Jezus geen waardering kan opbrengen voor mensen die deze kerken ofwel Zijn Lichaam zo bij het vuilnis zetten zoals jij ook doet."

Dat is maar de vraag Ruud. Zie Jeshua' s reprimande aan alle 7 Gemeenten in Openbaring 2 en 3. Tot de Zevende Gemeente LAOCICEA spreekt Hij felle Woorden die u vast wel irritant/militant in de oren zullen klinken:

Openbaring 2:14...En schrijf aan de ?engel? der ?gemeente? te ?Laodicea:

Dit zegt de ?Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij Noch Koud zijt, Noch Heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij ?Lauw? zijt en noch heet, noch koud, zal IK u uit Mijn Mond Spuwen!!!!

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de Ellendige en Jammerlijke en Arme en Blinde en Naakte,

18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de Schande uwer Naaktheid niet zichtbaar worde; en Ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat Gij Zien Moogt.

19 Allen, die Ik liefheb, Bestraf Ik en Tuchtig IK; wees dan ijverig en Bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de ?gemeenten? zegt.

Ruud

10-10-2018 08:55
Het Nieuwe Verbond is net alleen voor Joden, maar voor iedereen zoals o.a.Hebreeën 8 uitlegt. Het Oude Verbond is daarmee vervallen. Die twee verbonden bestaan niet naast elkaar, ook niet tijdelijk, ook niet alleen voor Joden.

Het Nieuwe Verbond is er gekomen omdat het Joodse volk het Oude Verbond niet na wenste te leven zoals in zowel Jeremia 31 als Hebreeën 8 vermeld staat. Dan is God er ook niet meer aan gebonden. God heeft dus wel degelijk ook een verbond gesloten met niet-Joden net als met Joden, namelijk door Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. Wie Hem erkent, Joods of niet, gaat een Verbond met Hem en dus ook met God zelf aan. De niet-Joden horen er dus gewoon voor de volle 100% bij en wij zijn dus niet slechts "bijhangers" of iets dergelijks.

Zie ook Jesaja 49:6: Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’

Dat geeft dus ook aan dat die dienaar - Jezus - zich niet alleen tot het volk Israel beperkt, maar dat Gods licht in dezelfde mate ook voor de andere volkeren is bestemd.

Zie ook Amos 9:7: Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs, Israël? – spreekt de HEER. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, maar ook de Filistijnen uit Kreta en de Arameeërs uit Kir.

Dus ook uit dit vers blijkt dat voor God de wereld echt niet bestaat uit alleen Israel en een verder niet zo relevante rest.

Zoals ik dus al herhaaldelijk heb aangetoond zijn Joden en niet-Joden in Christus aan elkaar gelijk en de een is niet superieur aan de ander.

Het spreekt vanzelf dat het Bijbelse Israel en de huidige staat Israel twee heel verschillende zaken zijn en ook niet met elkaar op een lijn gesteld mogen worden en al helemaal niet als een en dezelfde beschouwd kunnen worden.

Je kunt God niet ophangen aan Zijn beloften. Ook eeuwige verbonden annuleert Hij als de andere partij de voorschriften niet naleeft. Zie 1 Samuel 2:30 waar God ook een eeuwig verbond annuleert.

Alle beloften inclusief de landbelofte aan Abraham zijn voorwaardelijk. Anders had God nooit het Joodse volk al tot 2x toe in ballingschap kunnen sturen, want waar waren toen Zijn "onvoorwaardelijke" beloften gebleven?

Ik zei dat de islam eerbiediger met Jezus omgaat dan het jodendom dat doet. Dat is ook zo en dat blijkt ook uit jouw woorden.

Dat is iets anders dan hoe sommige verzen uit de Koran over Joden en christenen spreken, maar dat is ook niet overal hetzelfde. Elders worden ze als mensen van het boek aangeduid, voor wie moslims respect moeten hebben. Als je de islam echt bestudeerd zou hebben, zou je dat ook weten.

Op de Rotskoepel in Jeruzalem en ook in de Koran staan deze teksten in Soera 4,172: De masieh versmaadt het niet een dienaar van God te zijn, ook de engelen die in (zijn) nabijheid gebracht zijn. Wie het versmaden hem te dienen en hoogmoedig zij, die zal hij allen tot zich verzamelen. (verbindende tekst) God zegen uw gezant en uw knecht Jezus de zoon van Marjam.
Soera 19.15: En vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd, op de dag dat hij sterft en op de dag dat hij weer tot leven wordt opgewekt.
Soera 19.34-36: Dat is Isa, de zoon van Marjam, het woord van de waarheid waaraan zij twijfelen.

Hoewel ik het met de volledige tekst op de Rotskoepel (kun je zo vinden op internet) als christen natuurlijk niet ten volle eens ben, komt dit op mij toch eerbiediger over dan die tekst uit de Talmud waarin Jezus voor eeuwig in uitwerpselen gekookt wordt. Elders in de Talmud wordt gezegd dat Hij een baksteen pakt, die rechtop neerzet en vervolgens als een afgod aanbidt. Ik vind het dus ook wel erg triest dat je hierop alleen maar heel slap reageert met de opmerking "dat je het ook niet begrijpt". Misschien kun je je dan jegens de islam ook wat bescheidener op gaan stellen? Dat zou wat minder hypocriet zijn.

Verder vind ik je ongefundeerde tirade tegen de kerken en tegen de islam ook behoorlijk militant. Hoezeer behept met fouten en tekortkomingen, ook de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse kerken zijn onderdeel van het Lichaam van Christus en ik denk wel dat Jezus geen waardering kan opbrengen voor mensen die deze kerken ofwel Zijn Lichaam zo bij het vuilnis zetten zoals jij ook doet.

BASTIAAN

10-10-2018 05:52
@Ruud. O.K. We schrijven vrolijk verder.

1*In de Joh. de Heer bundel 140 leest u een tekst:

Ik zie een poort wijdt open staan waardoor het licht komt stromen. " Waarom maakt u die poort voor het joodse volk bijzonder klein? Is de Gemeente van Jeshua dan zo trouw aan AL Gods Geboden? Zie Openbaring 2 en 3.

2* Als u wat vlijtiger in het Oude Testament had gestudeerd dan zou u op vele plaatsen gelezen hebben dat alleen Israël op planeet aarde zijn uitverkoren volk is...

Lees maar mee...

Deuteronomium 7:6
Want gij [Israël] zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit Alle volken op de aardbodem Uitverkoren om zijn Eigen volk te zijn.

7 Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken.

Deuteronomium 10:15...alleen aan Uw Vaderen heeft de Here Zich verbonden en Alleen Hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Zie ook Hebr. 8.

En Ruud, aan wie gaf God de Tien Woorden? God gaf uitsluitend de Bijbel aan het Joodse volk. Exodus 19 en 20.

2* Israël is Gods Eerstgeboren zoon leert JHWH in Exodus 4:22...Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de Here: Israël is mijn Eerstgeboren zoon.

3* Met wie sloot God een Verbond? Met wie sloot Hij ook het Tweede Verbond? Genesis 15:18...Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

4* Het Nieuwe verbond tussen God en Israël:

Jeremia 31:31...Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren.

33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Tot slot Jeremia 32:40
ja, Ik zal een Eeuwig Verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken!

God heeft NOOIT een verbond gesloten met gelovigen uit de volken. Het is maar dat u dat weet. Wij zijn door Genade van Jeshua als een vreemde tak geënt op de edele olijftak van Israël. Romeinen 11.

Nog even...Ik viel zowat van mijn stoel toen u schreef over de Talmud. Ja, ik weet dat daar enige passages te lezen zijn die ik ook niet begrijp. Jammer, ik heb dat enorme werk trouwens nooit helemaal gelezen en kan er daarom nu geen mening over hebben.

De Islam heb ik wel grondig bestudeerd, u niet. Want u schreef:

"In de islam komt naar mijn beste weten dit soort godslasterlijke vuilbekkerij niet voor. Daar wordt wel gezegd dat God geen zoon heeft, maar volgens het jodendom heeft God ook geen zoon die Jezus heet. Verder wordt Jezus in de islam wel met eerbied als een belangrijke [Islamitische Bastiaan] profeet behandeld. Die eerbied kan het jodendom duidelijk niet opbrengen."

Eerbied voor de Islam? De Islam is eeuwenlang tot op deze dag de grootste militante vijand van Joden en Christenen geweest.

Kijk eens naar de groene vlag van Saudi-Arabië. Een groot slagzwaard over de volle breedte van de vlag. Mohammed zond zijn kaliefen met een zwaard en Sharia de wereld in.

Jeshua heel anders, zond zijn Joodse Apostelen met de Bijbel de wereld in. Bekeert u en gelooft het Evangelie.

De roomse Kerken na hen werden net zo militant als de Islam: Pauselijke legers, Kruistochten, Inquisitie. Geen wonder dat vele BijbelGetrouwen niks met die roomse santenkraam te maken wil hebben. Die kerken ook de protestantse kerken lopen dan ook met een sneltreinvaart leeg.

Denk ook aan het Chr. Armeense en Aramese volk dat tussen 1885-1923 door moslims uit Turkije gedecimeerd werd. Twee miljoen christenen werden door Turken en Koerden vermoord of levend begraven.

Hoeveel kerken zijn er in Indonesië, Nigeria, Sudan en Egypte [Kopten] in brand gestoken door Moslims?

Weet u hoe Joden en Christenen in de Koran genoemd worden? Honden, Apen, Ezels, Varkens. Soera 2:65 - 5:60 - 7:166 -8:55 - 74:50.

Jeshua wordt in de Koran als Zoon van God geloochend en neemt een ondergeschikte plaats in onder Mohammed die in de 7-de hemel vertoeft en Isa maar in de 2-de en Adam in de eerste. Details op Blz. 51 van het boek van G. Konzelman, in de naam van Mohammed...De Islamitische revolutie.

Het goede nieuws: Israël wordt spoedig met Jeshua als Koning tot Hoofd der volken volgens Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19.

Wij gelovigen uit de volken zullen dan geen heidens kerstfeest meer vieren maar samen met het wedergeboren Joodse Volk [Zachariah 12 en Romeinen 11] het Loofhuttenfeest!!! Zacharia 14:16-21.

Jeshua wordt duizend jaar lang Koning in Jeruzalem. Psalm 48, 132, 135 en Zach. 14 en Openbaring 20. Duizend jaar!!!

Ruud

10-10-2018 08:48
Bastiaan, je hebt kennelijk de een-na-laatste alinea van mijn vorige betoog niet gelezen. Daar heb ik het wel degelijk rechtstreeks tegen jou. In de andere alinea's bespreek ik gewoon punt voor punt jouw argumenten, dus wat daar niet netjes aan is begrijp ik echt niet.

Over dat boek van Ton Struik van Bemmelen van Likoed Nederland (nog veel fanatischer en rechtser dan Likud Israel) was zelfs het Cidi redelijk kritisch, dus dan hoef ik het ook niet serieus te nemen, denk ik. Het andere boek ken ik niet, maar ik heb bijzonder veel gelezen over de situatie, dus ik denk dat ik niet helemaal groen meer ben.

Romeinen 9:3-4: waarom maakt Paulus zich hier zo druk als alle Joden toch wel tot geloof komen als Jezus terugkomt, zoals jij beweert? Dan komt het immers toch allemaal vanzelf wel goed? Kennelijk dus niet.

Romeinen 9:24-26: Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.’

Ook hier blijkt uit dat Joden en niet-Joden voor God gelijk zijn.

Romeinen 9:27-29: En Jesaja roept over Israël uit: ‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.’ En zoals Jesaja al heeft gezegd: ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.’

Ook hier blijkt uit: geen alverzoening, ook niet alleen voor Joden.

Romeinen 10:1 : Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered.

Kennelijk is dat dus niet automatisch al zo. Het gebed op zich is natuurlijk prima, net als voor andere volkeren.

Romeinen 10:12: En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Geen onderscheid is geen onderscheid, dus ook niet op sommige punten ineens toch weer wel.

Dat blijkt ook uit Romeinen 11. God heeft geen favorietjes en de Joden zijn dat dus ook niet, net zoals de niet-Joden.

Zie vers 25-26: Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle (!) heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.

Net zozeer als alle heidenen hier niet betekent iedere en elke willekeurige heiden die ooit geleefd heeft, betekent heel Israel ook niet iedere en elke willekeurige Jood, die ooit geleefd heeft.

Zie ook vers 32: Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens (Joods of niet) barmhartig kan zijn.

Kan zijn. Dat is niet zal zijn. De keuze is nog steeds aan jezelf, Joods of niet.

BASTIAAN

09-10-2018 08:38
@Ruud. U richt uw brieven niet aan een persoon. Eigenlijk besta ik niet voor u. Niet netjes van u.

Toch...In ieder geval bedankt voor uw uiteenzetting en uw visie wat betreft de relatie, rangorde van het Joodse Volk en/met de Gemeente van Jeshua die bestaat en zal bestaan uit gelovige Joden en gelovigen uit de volken waartoe ik ook behoor. Romeinen 9-11.

U was meerdere keren in Israel dan ik dacht.

Toch is er een onoverkomelijke kloof tussen uw en mijn Bijbelse inzichten. Jammer. Ik sluit hierbij deze discussie wetende dat de nabije toekomst overduidelijk zal laten zien wie de Schriften het best gelezen, bestudeerd en verkondigd heeft.

Nogmaals wijs ik u op de twee belangrijke boeken:

1…het boek van Tom S. Van Bemmelen:
150 Palestijnse Fabels…Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen Arabieren en Israël.

2…Heilige Ruzies...van Els van Diggele…die is up to date geïnformeerd in 2018 over de moeizame relaties tussen Joden en Palestijnse Christenen en vooral ook de tegenstand van de vertegenwoordigers van orthodoxe kerken in Israël/Jeruzalem jegens het Joodse volk.

Ruud

09-10-2018 06:11
Johannes 4:22 wordt uiteraard niet gesproken tegen de niet-Joden in het algemeen, maar alleen tegen de Samaritaanse vrouw. Een niet-Joodse christen weet namelijk net zo goed als een Joodse christen wie hij aanbidt.

Dat de redding komt van de Joden is niet de verdienste van de Joden, maar alleen van God zelf. Uit dit vers blijkt dus helemaal niet dat Messiaanse joden een hogere positie in zouden nemen niet-Joodse christenen. Dat geldt in dezelfde mate voor Romeinen 1:16-17. Het evangelie ging eerst naar de Joden met de bedoeling dat zij het aan de niet-Joden gingen vertellen, conform Jezus’ zendingsopdracht in Mattheus 28 en Handelingen 1. Uiteraard blijft gelden dat Jezus’ definitie van wie er een Jood is zeer afwijkt van die van de rabbijnen en alleen Jezus’ definitie is relevant.

God maakt geen onderscheid tussen Joden en niet-Joden, zoals blijkt in o.a. Leviticus 19:33-34, Numeri 15:15, Handelingen 10:34, 15:9, 26:22, Romeinen 2:11, 3:22, 10:12, Kolossenzen 3:25, enz. Dat mogen wij dus ook niet doen.

In Romeinen 2 worden de Joden gewaarschuwd dat zij zich niet hoger mogen wanen dan de niet-Joden. Vooral vers 24 is daarbij een pijnlijke reminder. Er is dus ook hier geen sprake van dat niet-Joden een lagere positie in moeten nemen dan Joden. Ze zijn volledig gelijk. Bescheidenheid siert ons allemaal, niet alleen de niet-Jood.

Ik zei dat het jodendom Jezus niet als Zoon van God erkent. Dat is inderdaad iets heel anders dan wat de Tanach (Oude Testament) schrijft. De Talmud is overigens in het jodendom vaak belangrijker dan de Tanach.

Lucas (schreef evangelie en Handelingen, toch niet de kleinste boeken) wordt doorgaans als niet-Jood beschouwd, dus het is niet waar dat het Nieuwe Testament alleen door Joden is geschreven. Het maakt ook verder niet uit. Ook Handelingen 15 zegt echt helemaal nergens dat Joodse volgelingen hoger zouden staan dan niet-Joodse, wederom afgezien van de vraag wie er eigenlijk volgens Jezus echt een Jood is. Ik citeer verzen 8-11: “God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.”

Het aardse Jeruzalem zal niet mogen erven zoals ik al aangaf met Galaten 4:21-31. Dat idee dat Jezus in Jeruzalem zal terugkomen wordt geconcludeerd door wat profetieën uit het Oude Testament op Jezus te projecteren en het is gezien hun context nog maar de vraag of dat zomaar mag. Jezus zegt dat zelf in ieder geval helemaal nergens. Jezus zal heersen over heel de aarde, maar dat betekent echt niet dat de huidige staat Israël dan ineens een grootmacht wordt en zeker niet in de huidige samenstelling.

In het verdelingsplan voor Palestina kregen Arabieren die tweederde van de bevolking uitmaakten maar 44% van het land en Joden die een derde uitmaakten ongeveer 56%. Ik denk dat de meeste mensen dit een zeer onrechtvaardige oplossing zouden vinden. Daar hoef je geen Arabier voor te zijn.

Palestijnen willen vrijheid, waardigheid en gerechtigheid. Dat zijn ook in Gods ogen zeer legitieme eisen. De Bijbel zegt ook in Leviticus 19:33-34 dat vreemdelingen als geboren Israelieten moeten worden beschouwd en in Ezechiel 47:21-23 dat zij ook recht hebben op een eerlijk deel van het land. Israël lapt beide teksten aan de laars.

Exodus 21-22 gaat helemaal niet over oorlogsvoering. Exodus 22:20 en 23:9 (en 12) zeggen wel dat vreemdelingen niet uitgebuit mogen worden. Exodus 23:20-33 kun je uiteraard niet laten slaan op de hedendaagse Arabieren en Palestijnen alsof er in de vele duizenden jaren ertussen niets relevants gebeurd is. Dat is echt schaamteloze en buitengewoon racistische inlegkunde, temeer dat de hedendaagse Arabieren en Palestijnen niet eens van hen af kunnen stammen, omdat God ze immers heeft uitgeroeid. God staat net als in Bijbelse tijden echt niet blind achter Israël en is ook echt niet blind tegen Palestijnen.

Ditzelfde geldt ook voor de profetieën in Jeremia 46-51, die overigens voor de meeste van die volkeren ook troostvolle woorden bevatten. Jeremia 52 is een geschiedschrijving over hoe de Babyloniërs Jeruzalem veroveren, wat in bijvoorbeeld Jeremia 34, 35, 37 en 44 als strafmaatregel van God wordt aangekondigd.

Je mag niet zomaar shoppen in Bijbelse profetieën alsof alleen de voor Israël positieve profetieën voor vandaag nog wel gelden en de negatieve niet meer. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. God maakt geen onderscheid en is net als in Bijbelse tijden echt niet toleranter jegens de wandaden van Israël dan jegens de wandaden van andere volkeren.

Zie ook Sefanja 2 dat niet voor niets ingeklemd zit tussen de voor het volk Israel niet zo prettige hoofdstukken Sefanja 1 en Sefanja 3. Waarom zou alleen Sefanja 2 nog gelden en de andere hoofdstukken niet meer? Wie heeft dat ooit gezegd?

Ik kom al heel lang minimaal 1x en soms 2x per jaar in Israël, dus ik heb al veel Joden (en Arabieren) de hand geschud in de afgelopen tijd. Ik ben dus al zeker tientallen keren in Israël geweest.

Het achttiengebed heeft mooie verzen, maar bevat ook een vervloeking van Joden die Jezus hebben aangenomen (aangeduid als de “miniem” ofwel afvalligen of ketters), dus nee, uit respect voor mijn Joodse broeders en zusters in het geloof bid ik dat gebed niet.

Gods volk zijn niet de Joden, ongeacht hun levensovertuiging, maar volgens Galaten 3 en 1 Petrus 2:9,10 alleen zij die geloven dat Jezus de Messias is. Het maakt hierbij niet uit of je Joods bent of niet. De manier waarop de staat Israël met christenen – Gods volk dus - omspringt is soms stuitend. De Israelische minister van Binnenlandse Zaken zou het liefst alle Messiaanse joden vandaag nog het land uittrappen, als hij dat zou kunnen. Daarnaast hebben ook niet-Joodse christenen soms veel te lijden van geweld van vooral orthodoxe of rechts-nationalistische joden. Ook dit zal God zeker niet onvergolden laten, want Hij maakt geen onderscheid.

Wie christenen vervolgt, vervolgt Jezus en daarmee dus ook God zelf. Jezus zei niet tegen Saulus: waarom vervolg je Mijn dienaren? Jezus zei zelfs niet: waarom vervolg je mijn vrienden? Nee, Jezus zei: waarom vervolg je Mij? Ook dat geldt nog steeds, ook voor de huidige staat Israël.

Je stelling over Deuteronomium 28 en Leviticus 26 die overigens niet alleen een vloek zijn, is volledig onzin. Die hoofdstukken zijn ook vandaag nog volledig van toepassing. Het onrecht dat Palestijnen inclusief Palestijnse christenen te verduren hebben van de staat Israël zal ook zeker niet onvergolden blijven, want God maakt immers geen onderscheid.

Palestijnen kunnen ook niets doen aan wat Hitler de Joden heeft aangedaan en hoeven daar dus ook niet de dupe van te worden. Daar doet ook die ene mufti die bij Hitler op de koffie ging niets aan toe of af. Die was echt niet de keizer van alle Palestijnen. Dat mocht hij willen.

Israël heeft na 1967 geen oorlog meer gewonnen. Zeker de Yom Kippur oorlog in 1973 was maar op het randje en is tot op vandaag nog steeds traumatisch. Die kan hoogstens als Pyrrhus-overwinning (“nog zo’n overwinning en we zijn verloren”) worden beschouwd. Wat er na kwam aan oorlogen is door wapenstilstanden beëindigd, maar zeker niet door overwinningen.

Ik mis bij jou volledig de liefde en het mededogen die God wel heeft voor alle volkeren, inclusief het Palestijnse, die ook heel veel geleden hebben. Het is dus echt niet aan jou om ons de les te lezen over gebrek aan liefde of mededogen. Denk eens heel goed na over de balk en de splinter, zeer op jou van toepassing.

De vrede van Jeruzalem en vrede in het algemeen kan alleen worden bereikt door gerechtigheid, eerlijkheid en waardigheid voor allen in de regio, zowel Joden als Palestijnen. Die hebben daar beiden in dezelfde mate recht op.

BASTIAAN

09-10-2018 09:27
Beste Ruud en Wim, ik ben onthutst over uw anti-Israël stellingen en zal ze met het Woord van God pareren. Hij spreekt immers het eerste en laatste Woord? Openbaring 1.

1. Dat Messiaanse Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is de eerste plaats/rangorde van de Gemeente Gods innemen leert Jeshua overduidelijk in Joh. 4:22 en Romeinen 1:16-17...

Eerst de Jood en dan de Griek, daarna dus gelovigen uit de Heidenen. Paulus leert het opnieuw in Romeinen 11 Gelovigen uit de heidenen zijn als een wilde wortel geënt op de de edele olijf van Israël. Wij mogen ons nooit verheffen boven de Joden.

2. Ruud, de Isa [Esau] die in de Koran beschreven staat is een Arabisch/Palestijnse Jezus die alle Joden en Christenen zal doden. Vreemd dat u dit niet weet.

3. De Tenach [O.T.]vertelt wel degelijk dat God een Zoon heeft. o.a. Psalm 2 en 110 en Spreuken 30:1-6.

4. Ruud, het Boek Openbaring is een bij uitstek een Joods Boek waarin u maar liefst 285x citaten uit de Tenach Oude Testament leest. Verdiep u daarin en verwonder u.

5. Wim, u schijnt niet te beseffen dat de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem zal plaatsvinden en zeker niet in Rome en Mekka. Lees Openbaring 7, 14 en 19 en natuurlijk Zachariah 14. Het gaat daar allemaal over de toekomstige Grootmacht Israël!!!

6. Dat er een groot verschil is in de uitvoering tussen Joods Messiaanse gelovigen en gelovigen uit de volken leert Handelingen 15 uit den treuren. Lees de Bijbel door Joodse ogen, dit Boek is immers uitsluitend door Joden geschreven. Jeshua is een Jood [Matth. 1;1]die ook het Boek Openbaring als sluitstuk van de Canon aan Johannes op Patmos dicteerde.

7. Wim volgens u onderdrukt Israël Vreemdelingen, Palestijnen? ...gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte.” (Leviticus 19:33-34 NBG-vert.)

Ben Goerion reikte zijn hand uit naar alle Arabische volken op 14 mei 1948 toen hij de Staat Israël in Tel-Aviv proclameerde. Arabieren wezen die handreiking af en vielen de volgende dag met 5 landen het kleine Israël aan met nog maar 700.000 inwoners.

Palestijnen gedragen zich in 2018 nog steeds niet als vredelievende bijwoners maar als vijanden van/in Israël en dus gelden de wetten van de overwinnaar Israël voor hen. Exodus 21-23.

Lees meer over het lot/toekomst van Arabieren/Palestijnen vooral Jeremia 47-52 en Sefanja 2.

8. Ik betwijfel of Ruud en Wim ooit in Israël geweest zijn, laat staan dat zij ooit Joden de hand geschud hebben.

Gelovige Joden bidden 3x daags het 18-gebed uit hun Siddoer dat grote overeenkomst heeft met het Onze Vader Gebed dat Jeshua zijn discipelen leerde. Hoe vaak bidden Ruud en Wim dat gebed?

Jeshua leerde dat gebed weer van zijn verre voorvader David in 1 Kronieken 29:10-19.

Loflied van David
10 Toen prees David de Here ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, Here, God van onze vader [Jacob] Israël, [Israël kent God als VADER in o.a. Jesaja 63:16 en 64:8] van eeuwigheid tot eeuwigheid.

11 Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven.

12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 14 Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

15 Voorwaar, wij zijn Vreemdelingen en Bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop.

16 Here, onze God, al deze Rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 17 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht.

18 Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U. 19 En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt, en de burcht, die ik heb ontworpen, bouwt.

Ik mis bij Ruud en Wim liefde voor het volk van Israël dat 17 eeuwen lang door christenen gedemoniseerd, in overvolle Getto's achter muren werden weggestopt waar velen vermoord werden met als horror de 7 miljoen Joden die vergast, verbrand werden door Hitler in de Tweede Wereldoorlog.

Geen woord van mededogen van u beiden voor Gods Volk. Exodus 19 en 20.

De Vloek van Deuteronomium 28 en Leviticus 26 werd door JHWH vanaf 14 mei 1948 veranderd in ontelbare zegeningen voor het Joodse Volk dat in 7 grote oorlogen tot nu toe zijn vijanden kon met overmacht kon onderwerpen en pareren.

Nooit meer Auschwitz.

Wij waren reeds vier keer in Israël en leerden daar de Bijbel door Joodse ogen te lezen. Bidt liever vandaag en morgen voor de vrede van Jeruzalem. Psalm 122.

Shalom. Bastiaan.

Ruud

08-10-2018 09:19
Je moet niet overal waar Israel in de Bijbel staat zomaar daarvoor de huidige staat Israel invullen. Jezus is een Jood, zeker, maar dat maakt nog niet alle Joden dus als Jezus en dus God(delijk). Dat zegt Hij zelf ook nergens.

Het Heil is uit de Joden, maar dat komt niet omdat de Joden beter of goddelijker zouden zijn dan anderen. Jezus had het daar vooral over het heil, niet zozeer over de Joden. Volgens de Bijbel zelf zijn Joden even zondig als niet-Joden en hebben dat Heil dus ook even hard nodig.

Jezus kon Zijn reddingswerk doen omdat Hij Gods Zoon en zonder zonde is, niet omdat Hij Joods is.

Nergens in de Bijbel zul je vinden dat wie een Joodse moeder heeft, automatisch zelf ook Joods is en tot Gods volk hoort. Ook is het echt niet zo dat je door te geloven in een religie die in zijn heilige boek de Talmud verklaart dat Jezus voor eeuwig wordt gekookt in uitwerpselen (Gittin 57a:4) - en nog veel meer godslasterlijkheden over Jezus vermeldt - daarmee dus voor diezelfde Jezus ook Joods bent.

De Talmud is overigens al op schrift gesteld voordat er een niet-Joodse kerk van formaat ontstaan was, dus de kerk kun je hiervan niet de schuld geven.

In de islam komt naar mijn beste weten dit soort godslasterlijke vuilbekkerij niet voor. Daar wordt wel gezegd dat God geen zoon heeft, maar volgens het jodendom heeft God ook geen zoon die Jezus heet. Verder wordt Jezus in de islam wel met eerbied als een belangrijke profeet behandeld. Die eerbied kan het jodendom duidelijk niet opbrengen.

Dus moet je je afvragen wie er volgens de Bijbel, Gods Woord, eigenlijk een Jood is en wie niet. Dat kun je vinden in Romeinen 2:28-29 en in negatieve zin in Openbaringen 2:9 en 3:9. Vooral die verzen uit Openbaringen komen wellicht wat rauw over, maar het is wel Jezus zelf die het zegt. In Zijn ogen kun je kennelijk jezelf alleen als Jood zien als je ook gelooft in Hem als Messias.

Dat is een heel andere definitie dan die de rabbijnen hanteren, want volgens hen is iemand die in Jezus gelooft per definitie niet Joods en is een Jood die in Jezus gaat geloven dus dan geen Jood meer, maar het is alleen die andere definitie die Jezus hanteert die uiteindelijk zal tellen. Daar baseer ik me dus op.

Wim

08-10-2018 09:17
Reeds enige tijd wordt er in verschillende kerken en door christelijke stichtingen en organisaties een “evangelie” verkondigd, wat zeer afwijkt van de Bijbel. Dit evangelie (wat ik de “Israël-doctrine” noem), is een leer waarbij Israël en het Joodse volk op een voetstuk geplaatst worden, terwijl Christenen (en tevens de niet-Christenen), een lagere plaats toebedeeld krijgen. Men gaat er hierbij van uit dat het Joodse volk als geheel nog áltijd het uitverkoren volk van God zou zijn. Ook leren de aanhangers van deze visie dat het Joodse volk eens de aarde zal be-erven en over alle overige volken zal regeren. Het probleem met deze leer is, dat hier eerder de nadruk op het Joods-zijn óp zich, wordt gelegd dan op een geestelijke relatie met Jezus Christus. Zij, die de Bijbel op de juiste wijze kennen (en die ook zo weten te verklaren), weten bijvoorbeeld dat íeder mens pas tot God komt via Jezus Chjristus, Zijn Zoon; we lezen immers:

“Jezus zeide tot hem (de apostel Thomas) “Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6)

De Heere Jezus zegt hier dus, dat Hij alléén dé wáre Weg tot God is en dat men búiten Hem God niet zal ontmoeten. De Bijbel leert dat slechts zíj die door Jezus aanvaard te hebben als hun Redder en Heer, de wáre uitverkorenen Gods zijn. En daar behoren állen toe, die Jezus als hun Zaligmaker kennen, zowel Jood als niet-Jood. Dit leert de Bijbel helder en klaar:

“Want gij zij allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.” (Galaten 3:26-29 NBG-vert.)

Het woord “Griek” staat hier voor “niet-Jood”, “heiden” en wil zeggen dat zij die níet uit het Joodse volk zijn, sámen mét de gelovige Joden in het heil van Jezus delen. Verder zien we dat zij die in Jezus geloven, tevens erfgenamen ofwel het wáre zaad, de wáre nakomelingen van de patriarch Abraham zijn; het is dus door het geloof in de Heere Jezus, dat Christenen deel hebben aan deze erfenis. En de apostel Petrus waagt het, dit te zeggen:

“Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koniklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9)

En tot wie sprak Petrus hier? De mensen tot wie hij zich richtte, waren niet-Joden, “de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Kappadocië, Azië en Bithynië.” (1 Petrus 1:1) In het tweede vers van laatstgenoemd hoofdstuk worden deze gelovige niet-Joden “Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader” genoemd. En dit omdat zij in de Heere Jezus waren gaan geloven én Hem als hun Redder geaccepteerd hadden! En de apostel Paulus (die tevens andere brieven geschreven heeft o. a. aan de Gemeente te Galátië waaruit we zojuist geciteerd hebben), zegt tot de gelovige Corinthiërs:

“Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.”

Dit “éne lichaam” is de Gemeente, de Kerk van Jezus. Ook híet zien we dat er wat de gelovigen in Jezus betreft, geen enkel verschil is tussen Joden en niet-Joden. Of we nu Joodse, Turkse, Marokkaanse  afkomst zijn, of we nu bruin, zwart of wát dan ook zijn, voor God zijn we állemaal gelijk! En dát God geen enkel verschil tussen mensen maakt, lezen we hier:

“Want er is geen aanneming des persoons bij God.” (Romeinen 2:11)

We zien dus dat God niemand achterstelt of naar voren haalt, ten koste van anderen; het gaat Hem erom of we geloven in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. En zo zijn er verder nog meer passages aan te halen die ons duidelijk maken dat gelovige Joden en niet-Joden samen verenigd en één zijn in één Lichaam: de Gemeente van Jezus Christus. Langs deze weg wil ik de Christenen die dit alles lezen, aanmoedigen om zélf hun Bijbel te (gaan) lezen.

Lange tijd is het gewoon geweest dat de Gemeente, haar leiders en gelovigen, zichzélf als de uitverkorenen Gods beschouwden. En zoals we hierboven gezien hebben, was dit volkomen juist. Maar ergens in de 19e eeuw heeft er het een en ander plaatsgevonden wat ervoor gezorgd heeft dat het niet in Jezus gelovende Joodse volk geleidelijk aan als de uitverkorenen werden gezien. De aanhangers van deze Israël-doctrine waren gaan geloven, dat het Joodse volk als geheel nog het door God verkozen volk was. Voor hen leek dit nog eens extra benadrukt te worden toen de toenmalige eerste minister van Israël, David Ben-Gürion, op 14 mei 1948 de staat Israël uitriep. Voor hen was het toen duidelijk: deze proclamatie zou het begin van de vervulling van vele Oud-Testamentische profetieën zijn waarin gesproken werd over de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land. En het waren slechts díe profetieën die door de aanhangers van de Israël-doctrine aangehaald werden om datgene wat er op 14 mei 1948 plaatsgevonden had, te bewijzen dat het hier om een goddelijk wonder ging. Zij vergeten echter één ding: de Bijbel heeft heel wat méér over het Joodse volk te zeggen dan wat we in de meeste christelijke dagbladen en tijdschriften tot nu toe gelezen hebben! Zo lezen we dat vóórdat het Joodse volk legaal en wettig naar het land terug konden keren, het zich éérst weer tot God zou wenden en hun zonden zouden belijden! Laten we eens Leviticus 26 in het kort bespreken. De eerste 13 verzen hebben betrekking op de zegeningen van God die het Joodse volk ontvangen zou als het God zou gehoorzamen en Zijn geboden zou onderhouden. En wat waren deze geboden? Wel, dat waren er heel wat, maar de belangrijkste geboden waren dat het volk God bóven álles lief moest hebben en hun naaste (jood én niet-Jood) als zichzelf. Zo lezen we o. a. dit:

“En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte.” (Leviticus 19:33-34 NBG-vert.)

Dit gebod komt ook elders in de Oud-Testamentische boeken voor. Steeds echter, als de Israëlieten tot afgoderij vervallen waren, maakten zij zich schuldig aan het onderdrukken van zowel de arme mede-Jood als de vreemdeling en het is dít waar de Oud-Testamentische profeten zo fel tegen ageerden. De Oud-Testamentische geschiedenis leert echter dat Israël (enkele zeldzame uitzonderingen daargelaten), zich hier weing aan gelegen liet liggen, deze boodschappers van God begonnen te onderdrukken en hen tenslotte ter dood brachten. En het was doordat zij dit en andere geboden vaak met voeten traden dat God het volk tuchtigde om het van haar verkeerde weg terug te brengen, naar Hem. Het boek Richteren is hier een goed voorbeeld van; steeds lezen we “En de Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen des Heeren” waarop God hen pas na lange tijd overgaf in de macht van een vijandige natie die hen voor zovele jaren op hun beurt verdrukte, totdat het volk weer bij zinnen kwam, zich tot God bekeerde en Hij hen een richter gaf waarmee Hij Israël uit de macht van de vijand bevrijdde. Leviticus 26 laat ook zien dat als Israël langdurig Gods geboden zou versmaden, Hij het eenmaal over de wereld zou verstrooien. Uiteindelijk is dit ook gebeurd; in 597 v. Chr. werd het overgebleven Juda (het Zuidelijk Koninkrijk) door de Babylonische koning Nebukadnessar en zijn legers veroverd, Jeruzalem werd ingenomen en verwoest. Het Noordelijke Koninkrijk, Israël, was al ong. 250 jaar daavóór door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. Van deze laatsten is sindsdien niets meer vernomen; zeer waarschijnlijk zijn zij deze “tien stammen” opgegaan temidden van andere volken. De Judeërs werden echter als balling naar Babylon gevoerd en het was daar dat zij voor de eerste maal in een hun vijandige omgeving kwamen waar zij het zónder hun geliefde tempel en de daarmee gepaardgaande rituelen en ceremonieën moesten doen. Nu had God áls het zover zou komen, het volk een eis voorgehouden: Het kon dán pas terugkeren nadat het zich in den vreemde éérst (weer) tot God bekeerd zou hebben! We lezen dan:

“Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben -ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden- of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal Ik Mijn verbond met Jakob gedenken; ook Mijn verbond met Izaak en ook Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken en Ik zal het land gedenken.” (Leviticus 26:40-42 NBG-vert.)

We zien hier dat nadat het verbond met God door Israël verbroken was door hun voortdurende ontrouw aan God, Hij op Zijn beurt Zich afwendde van het volk. Er zijn echter nog enkele andere vergelijkbare passages zoals de laatstgeciteerde zoals bijvoorbeeld deze:

“Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb” (zei Mozes) “en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot den Heere uw God bekeert en naar Zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebiedt, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en geheel uw ziel- dán zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeen brengen uit al de volken naar wier gebied de Heere uw God u verstrooid heeft.” (Deuteronomium 30:1-4 NBG-vert.)

Deze twee passages maken zoals we al gezien hebben, één ding goed duidelijk: éérst bekering, dán pas terug naar het land. Deze eis, deze voorwaarde, werd echter wél vervuld door de profeet Nehemia; nadat hij als schenker voor de Perzische koning van de weinige achetrgebleven Joden hoort hoe Jeruzalem en het land erbij liggen, komt Nehemia tot inkeer en belijdt zíjun zonden en die van het volk en hun vaderen:

“Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God Die het verbond en de goedertiernheid gestand doet jegens hen die u liefhebben en Uw geboden onderhouden, laat toch Uw oor opmerkzaam en Uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van Uw knecht dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die Gij aan Uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord wat Gij Uw knecht Mozes voorgehouden hebt: p0leegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstooiien. Maar bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig Mijn geboden- al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar Mijn Naam te doen wonen.” (Nehemia 1: 4-9 NBG-vert.)

Nehemia was er zich nadat hij eenmaal door God als profeet geroepen was, van bewust dat Hij éérst bekering eiste waarna zij nadat zij tot God teruggekeerd waren, Hij hen op Zijn beurt terug zou brengen naar het land. Naast Nehemia heeft zich verder het hele volk zich tot God bekeerd. En zo trok er een klein overblijfsel (de meerderheid van het Joodse volk wat zich intussen níet bekeerd had, bleef nl. in Babylon achter) onder leiding van Nehemia en Ezra terug naar het land.

Wie meent dat Israël straks hoofd van de volken wordt, worden dus uiteindelijk beloond voor het verwerpen van Jezus Christus. Ze mogen in hun zonde blijven omdat de genade toch wel toeneemt.

Als straks Jezus wederkomt zullen ze Hem zien, degene die Hem doorstoken hebben. Dan zullen ook zij geoordeeld worden net als ieder ander.

De drogreden dat het heil uit de Joden, de Joden dan zijn is wel heel naïef. Het heil is niet het volk, maar de Christus.
Jezus was glashelder toen Hij zei: wie niet gelooft dat Ik het ben zal in zijn zonden sterven.
Heeft een Jood op basis van DNA dan vrijstelling en een Italiaan niet. ?

Als Paulus spreekt over het burgerschap Israël, heeft hij het wel over het etnische Joden die IN Christus zijn. De gelovige heiden maakt deel uit van de huisgenoten Gods.

Het is mij overigens wel een raadsel dat een man zoals Paulus die een top-farizeeër was een ijveraar van de wet en opgegroeid aan de voeten van de raad Gamaliël nergens rept over een herstel van Israël, maar wel een profetie uit Jesaja 10 noemt, dat er uiteindelijk maar een rest uit het Joodse volk behouden zou worden. En dat Israël wordt samen met de gelovige heidenen hoofd van de volken.

BASTIAAN

08-10-2018 07:12
Beste Ruud,

Na uw verhaal goed gelezen te hebben kan ik nu concluderen dat de huidige Staat Israël voor u niets betekent, laat staan het toekomstige Israël dat met koning Jeshua tot Hoofd der volken zal worden. Jeremia 31:7 en Zachariah 14:9 en Openbaring 19.

Lees uw ingezonden nog eens door en vraag u af wat/hoe Jeshua uw epistels zou beoordelen. Hij sprak tot een Samaritaanse vrouw bij de waterput van vader Jacob: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22. Jeshua is die allergrootste Jood die de geschiedenis in tweeën spleet. Filippenzen 2. Alle knie zal voor Hem buigen.

We spreken immers al 2000 jaar over voor of na Christus! Zijn datum 8-10-2018 vindt u dagelijks afgedrukt op alle kranten - weekbladen -agenda' s en kalenders. Ook op uw PC.

Jammer dat ook Jeshua' s Boek Openbaring u niet in verwondering kan brengen. Heeft u het wel eens door Zijn Ogen gelezen? Hij wordt de Koning van Israël en van de hele wereld. Lucas 19 en Openbaring 19.

Ruud

08-10-2018 05:38
3000, 5000? Er zijn nu 6,6 miljoen Joden in Israel. Bovendien bedoelde God uiteraard dat de leiders namens het volk berouw zouden tonen, niet slechts een wel zeer kleine minderheid uit het volk zelf, dus de voorwaarde in Deuteronomium 30 is echt niet vervuld. Die paar duizend kunnen echt niet namens het hele volk spreken.

Er zijn op zijn best nu ca. 30.000 Messiaanse joden in Israel. Dat is ca. 0,4%. Israel behoort daarmee tot de landen met het laagste aantal christenen ter wereld. Verreweg de meeste christenen in Israël en de Westbank zijn Arabieren of Palestijnen.

Zowel Zacharia 12 als Romeinen 11 spreken helemaal niet over een Joodse massabekering tot Jezus als Hij komt. Zacharia 12 zegt alleen dat ze zullen treuren, maar zegt niets over een bekering. Dit sluit aan op Openbaringen 1:7 waar staat dat alle volkeren (dus ook het Joodse) zullen treuren als ze Jezus zien verschijnen. Dat houdt ook geen massabekering in. Er is geen alverzoening in de Bijbel, ook niet alleen voor Joden, ook niet in Romeinen 11:26. God kan (niet zal) de afgerukte edele takken aanhechten, als zij Jezus accepteren, net zoals de wilde takken.

Als die massabekering trouwens dan pas zou gebeuren, is het overigens (net als voor heidenen) te laat. Zie ook Lucas 13:22-30 en ook Mattheus 21, vooral de conclusie in vers 43. Wie is het volk dat het koninkrijk van God zal worden ontnomen en wie is het volk aan wie het zal worden gegeven en er wel vrucht van zal opbrengen?

De tijd van de heidenen is pas vervuld bij Jezus' terugkomst, niet eerder, dus ook niet in 1948 of 1967. Bovendien is Jeruzalem nog steeds verdeeld en loopt de door Israël aangelegde scheidingsmuur zelf dwars door de stad heen. Ga maar eens kijken in West- en in Oost-Jeruzalem (niet alleen de Oude Stad) en zie het grote verschil.

Daarnaast staat in Galaten 4:21-31 dat het aardse Jeruzalem te vergelijken is met de slavin Hagar en haar zoon die niet mogen erven, dit in tegenstelling tot het Hemelse Jeruzalem dat dat wel mag. Alleen christenen horen bij het Hemelse Jeruzalem, dat gelijk staat met de vrije vrouw Sara. Nergens in de hele Bijbel wordt Hagar vereenzelvigd met Arabieren of moslims. Het nageslacht van Abraham bestaat volgens Galaten 3 alleen uit Christus, niet uit elke Jood in het algemeen ongeacht geloofsovertuiging.

In Handelingen 1 zegt Jezus slechts in algemene termen dat het de discipelen niet aangaat wat God voor de toekomst besloten heeft en Hij zegt ook daar dus niets over een herbouw, terugkeer of herstel van het land Israel na de 2e ballingschap.

Omdat we nu in het Nieuwe Verbond leven, mag je niet zomaar de huidige staat Israel invullen waar in het Oude Testament over Israel gesproken wordt. Zoals Romeinen 9 al zegt: niet alles wat zich Israel noemt is in Gods ogen ook echt Israel. In dat licht moet je ook de 12 stammen van Israël zien in Openbaringen. Alleen geloof in Jezus is relevant, DNA is dat beslist niet.

BASTIAAN

08-10-2018 08:25
Beste Ruud, ventileert u niet een opmerkelijke negatieve mening op deze site?

"Daarnaast zegt God in o.a. Deuteronomium 30 dat als Hij het volk in ballingschap stuurt, dat ze dan eerst berouw moeten tonen en daarna (niet daarvoor) zal Hij ze weer terugbrengen. Ik heb van berouw nog nooit iets gemerkt. Van "terugkeer in ongeloof" o.i.d. staat niets in de hele Bijbel, ook niet in Ezechiel 36 of 37. God brengt wel de dode beenderen tot leven, maar dat doet Hij op de plek waar ze zijn. Hij verplaatst ze niet eerst naar Israel of zo."

Volgens mij hebben 3000 Joodse gelovigen al openlijk berouw getoond op de prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag zij riepen de Naam van de Here Jeshua aan en lieten zich dopen. Zie ook Handelingen 4 waar de schare van Joodse gelovigen aanzwol tot 5000. En heeft u Handelingen 6 en 21 nooit goed gelezen waar een grote schare priesters zich aansloten bij de Messiaanse beweging? Heel Israël zal zich straks bekeren als ze Jeshua in levende lijve zullen ontmoeten. Details Zachariah 12 en Romeinen 11. Nog even geduld dus!!!

U dwaalt wel zeer als u Het Woord van Jeshua verzwijgt die spreekt:
Lucas 21:24 en zij [Joden] zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Die tijden der heidenen zijn tot een einde gekomen op 14 mei 1948 toen de Jood Ben Goerion in Tel-Aviv de Staat Israël proclameerde en vooral met de verpletterende overwinning van Israël tijdens de Zes-daagse oorlog 1967 tegen Egypte, Syrië en Jordanië toen ook Jeruzalem en de Berg Sion bevrijd werden van moslimoverheersing. Op September 1980 werd Jeruzalem door de Knesset tot eeuwige ongedeelde hoofdstad van Israël uitgeroepen.

Sprak JeshuaHaMasjiach ook niet bij zijn hemelvaart tot de Apostelen:

Handelingen 1:6 De Apostelen dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de ?heilige? Geest? over u komt, en gij [Joden] zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Meer details over de komende heerschappij van het Joodse volk leest u in Jeremia 31:7...Israël als Hoofd der volken. Zie ook Jesaja 60 en Zachariah 14:9...De Jood Jeshua wordt in Jeruzalem de stad van de grote Koning [Mattheus 5:35] heerser over de gehele aarde.

Als u dan nog twijfelt lees over alle teruggekomen 12 Stammen Israëls in Openbaring 7 en 14 en 19. Zegt het voort!!!

Shalom. Bastiaan.

Ruud

08-10-2018 06:43
Het is natuurlijk onzin om te stellen dat Arabieren het zo goed hebben alleen omdat je ze in meestal lagelonenbaantjes in de horeca hebt zien werken. Dat zegt natuurlijk helemaal niets.

De Joodse natie-staat wet zorgt ervoor dat Joodse Israelische staatsburgers meer privileges hebben dan Arabische Israelische staatsburgers.

Dat zou hetzelfde zijn als Nederland een natie-staatwet zou aannemen die autochtone Nederlanders meer rechten zou geven dan allochtone. Daar zouden ook veel mensen terecht kwaad over zijn. Het is discriminatie en dus ook in Gods ogen een zeer slechte zaak, omdat Hij geen onderscheid maakt en dat mogen wij dus ook niet doen, ook niet in wetgeving en dat mag de staat Israel ook niet.

Gods beloften zijn volgens Galaten 3 bestemd voor Abraham en zijn nakomeling (enkelvoud) ofwel Christus, die de hele aarde betreffen, niet alleen het land Israel.

Het is dus zeker niet zo dat Joden in het algemeen zich op deze beloftes zouden kunnen beroepen en dus meer rechten zouden hebben dan niet-Joden zoals Palestijnen inclusief Palestijnse christenen die ook Gods kinderen zijn vanwege hun geloof in Christus. Je hoort volgens Galaten 3 en Romeinen 4 alleen bij Gods volk als je in Jezus gelooft. Je DNA doet er niets toe.

Dat is nog los van het feit dat Jezus wel de tweede ballingschap aankondigt in o.a Lucas 19, maar met geen woord rept over terugkeer, herbouw, herstel van het volk of de staat Israel en dat doen zijn apostelen, discipelen e.a. ook niet.

Daarnaast zegt God in o.a. Deuteronomium 30 dat als Hij het volk in ballingschap stuurt, dat ze dan eerst berouw moeten tonen en daarna (niet daarvoor) zal Hij ze weer terugbrengen. Ik heb van berouw nog nooit iets gemerkt. Van "terugkeer in ongeloof" o.i.d. staat niets in de hele Bijbel, ook niet in Ezechiel 36 of 37. God brengt wel de dode beenderen tot leven, maar dat doet Hij op de plek waar ze zijn. Hij verplaatst ze niet eerst naar Israel of zo.

BASTIAAN

07-10-2018 06:26
Een waardevol interview van Alfred Muller met Elizabeth Marteijn en haar echtgenoot die een jaar lang woonden onder Arabische christenen."

Mijn vrouw en ik volgden al weer jaren geleden een seminar in Jeruzalem waar onze groep, uit diverse geloofsrichtingen bestaande. Op een druk bezochte avond maakten we in Jeruzalem kennis met woordvoerders van Palestijnse Christenen. We wilden immers ook kennismaken een indruk krijgen heet van de naald met de Palestijnse kant van het geschil tussen Israël en de Palestijnen. De voertaal was Engels. Een korte samenvatting van die lezing.

Een van hen Dr Geries Khouri, Greek Ortodox Arab Christian, former Director of the Christian-Muslim Dialogue at the Ecumenical Theological Institute at Tantur. Current Director of the Al-Liga Center and author of “The Intifada of Heaven and Earth" (Arabic) voerde het woord.

Vanaf het allereerste begin van zijn toespraak bemerkte wij dat deze man een spreekbuis van de PLO was en bovendíen een felle antisemiet. Hoezo?

We vielen als vrienden van Israël van de ene in de andere verbazing toen hij vertelde dat Israël ís in de ogen van Christen-Palestijnen vervallen verklaard van zijn van Gods Verbond. Bovendien zou een theologische toewending tot Israël voor de PLO ook letterlijk betekenen het opgeven van hun eigen nationale [Handvest] verwachtingen, aldus Khouri als afstammelingen en voortzetting van de Chr.gemeenschap die zoals hij betoogde sinds de eerste Eeuw in Israël heeft gewoond.

In plaats van naar Israël kijken Palestijnen in de Arabische Kerken naar de Islam! De Arabische Kerken in Jeruzalem staan volkomen buiten [!!!] de ontmoeting met het Jodendom. Wat christenen van de Islam kunnen verwachten weet het Westen nu wel sinds Mohammed en Khomeini.

Wij waren nog niet vergeten hoe de PLO-Clan in 1991 juichten op de daken van hun huizen in Jeruzalem en de Westbank toen Iraakse Scudraketten (40) enorme verwoestingen aanrichtten in Tel-Aviv en omgeving en vele gebouwen in de as legden.

Was het niet dom van de Knesset om aan zo'n PLO-staat zelfbestuur toe te staan in Erets Israël ?

Volgens Dr.Khouri zijn alle Oud-Testamentische lands beloften conditioneel, dwz alleen geldend voor de tijd waarÍn God ze aan Zijn volk door Mozes en Jozua gaf.

We hebben Rabbi onder ons gehoor die fel protesteert op deze uitlatingen van Dr. Khouri. De Rabbi zegt: Dat God het land Israël alleen aan de nakomelingen van Abraham-Isaàk en Jacob heeft gegeven om daar in te wonen en het in bezÍt te nemen. Numeri 33:53.

De Rabbi zegt met grote nadruk dat niet alleen de Jordaanoever (Westbank) maar ook de Oostelijke Jordaanoever (Jordaniê) behoort tot het beloofde Land. Daar mochten de stammen Ruben en Gad en de halve stam van Manasse wonen.(Jozua 22)

De Rabbi verwijst met stemverheffing naar Gods belofte aan Abraham gedaan in Genesis 15:18: Te diendage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht- za IK dit land geven, van de rivier van Egypte (NIJL) tot de grote rivier, de rivier de Eufraat.

Van onderdrukking door Israël van Palestijnen is geen sprake zoals Dr. Khouri beweert. Vele Palestijnen hebben een zeer goed bestaan in Israël zoals we zelf hebben waargenomen.

In bijna alle Joodse Hotels werken Arabische/Palestijnse werknemers. Vele Palestijnen worden door hun eigen volksgenoten gedood omdat deze mensen helemaal in de Israëlische samenleving zijn geïntegreerd.

Mevrouw Hanan Ashrawi de woordvoerster van de Palestijnse delegatie in Madrid 1991 (ze noemt zich ook christen) spreekt dezelfde on-bijbelse taal als Dr.Khouri wanneer ze het heeft over het bouwen van Joodse nederzettingen in 0ost-Jeruzalem* Gaza* en
de Westbank*. Zíj verkondígde luid en onbeschaamd voor de vele televisie-camera’s in Madrid dat de intifada verhevigd moest worden om zo de vredesbesprekingen onder druk te zetten.

Palestijnen passen een nieuwe duivelse techniek toe: Stenen en brandbommen zijn vervangen door wapens-raketten. Wekelijks vinden er vooral na het vrijdaggebed incidenten plaats waarbij Joodse ínwoners door Palestijnen worden beschoten.

Meer details?

1…Lees ook het boek van Tom S. Van Bemmelen:
150 Palestijnse Fabels…Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen Arabieren en Israël.

2…Heilige Ruzies...van Els van Diggele…die is up to date geïnformeerd in 2018 over de relaties tussen Joden en Palestijnen en de vertegenwoordigers van alle soorten kerken in Israël/Jeruzalem.