#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Kerk

Baptisten stemmen over fusie met ABC Gemeenten

Vrijdag 9 november ontmoeten vertegenwoordigers van baptistengemeenten in heel Nederland elkaar in Zwolle tijdens de Najaars Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten. Belangrijk agendapunt betreft het samengaan met ABC Gemeenten. Na een traject van toenadering vanaf 2011 en steeds intensievere samenwerking vanaf 2015 leggen de besturen van beide kerkgenootschappen deze maand een intentieverklaring tot fusie aan hun leden voor. De ledenvergadering van ABC Gemeenten staat gepland op 14 november.

Traject Unie en ABC
De afgelopen jaren zijn al stappen gezet op het gebied van gezamenlijk regionaal werken en het opleiden van voorgangers aan het Baptisten Seminarium. Ook werden verschillende keren de ledenvergaderingen gedeeltelijk gecombineerd en zijn diverse praktische zaken gemeenschappelijk geregeld. Als de beide ledenvergaderingen instemmen met de intentieverklaring, wordt een fusiecommissie in het leven geroepen om de komende jaren een aantal praktische en technische zaken uit te werken op het gebied van bijvoorbeeld de financiën, keuze van een bestuursmodel, schrijven van gezamenlijke statuten en een huishoudelijk reglement en het in elkaar schuiven van beide organisaties.

Tijdens de periode dat de fusiecommissie zich richt op het uitwerken van de fusie zullen de geloofsgemeenschappen de samenwerking al verder uit gaan voeren. Daarom is ook een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die eveneens ter stemming voorligt op de ledenvergaderingen.

Andere onderwerpen
Enkele andere voorstellen die op tafel liggen vloeien voort uit de toekomstplannen en hebben onder meer betrekking op een andere richting en bekostiging van werkzaamheden, waaronder zending en jeugdwerk. Verder is bij de begroting voor 2019 een meerjarenperspectief 2019-2022 toegevoegd, waarin de samenwerking met ABC Gemeenten inzichtelijk is gemaakt.

Reageren


Dirk

11-11-2018 06:08
Veel mensen voelen zich niet thuis bij de PKN, waren tevreden met de kerk die zij hadden. Hopelijk gaat dit niet nog een keer gebeuren.

BASTIAAN

10-11-2018 12:48
De ABC-gemeenten, de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten is een samenwerkingsorganisatie voor vrije baptisten- en evangelische gemeenten in Nederland. De Alliantie telt 63 gemeenten.

Vanaf mijn vierde jaar gingen mijn ouders met kinderen naar een stampvolle Baptisten Gemeente met een predikant die wist hoe hij het Evangelie van Jeshua aan de [geen kinderdoop maar kinderzegening Marcus 10:16] Gemeente kon/mocht verkondigen. Ezechiël 34 en Johannes 10.

Heb daar veel geleerd op de zondagsschool en de tussenjeugd op zaterdagavond. Later begreep ik dat er allerlei afsplitsingen ook buiten de Baptisten plaatsvonden. Jammer. Maar...Niets nieuws onder de zon, het gebeurde al in de eerste Gemeenten, Paulus vertelt erover:

1 Korinthe 1:10...
10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here ?Jezus? ?Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. 11 Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloë, dat er twisten onder u zijn.

12 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van ?Paulus! En ík van Apollos! En ík van Kefas! En ík van ?Christus!

13 Is ?Christus? gedeeld? Is ?Paulus? dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van ?Paulus? ?gedoopt? 14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer ?gedoopt? heb dan Crispus en Gajus; 15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam ?gedoopt? zijt. 16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanas ?gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand ?gedoopt? heb. 17 Want ?Christus? heeft mij niet gezonden om te ?dopen, maar om het ?evangelie? te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het ?kruis? van ?Christus? tot een holle klank te maken.

Wat/Waar is de Levende Gemeente van Jeshua?

Mattheus 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben IK in hun midden.

Zie ook Artikel 29 en 30 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Wat zijn de kenmerken van de ware kerk en wat zijn de kenmerken van de valse kerk.