#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

"Doof de Geest niet uit" - nu ook in druk verkrijgbaar

Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang. De zesde internationale dialoogronde (2011-2015) ging over de charisma’s in de zending en het leven van de Kerk en resulteerde in het document ‘Doof de Geest niet uit’. Dit document is nu in het Nederlands in druk verschenen, voorzien van aanbevelingen door vertegenwoordigers van de twee betrokken kerkgenootschappen: Machiel Jonker, voorzitter van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor oecumene.

Mgr. dr. J. van den Hende ziet in het rapport “een stimulans en uitnodiging om in vertrouwen op de werking van de Heilige Geest de oecumenische dialoog op weg naar zichtbare eenheid voort te zetten, gesterkt door de opdracht van de Heer (cf Joh. 17) vergezeld van ons voortdurende gebed, indachtig de belofte dat de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8).”

Machiel Jonker is enthousiast over dit rapport dat hij aanprijst als een vrucht van oprechte dialoog: “ ‘Doof de Geest niet uit’ is een weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de klassieke pinksterbeweging. Bij het lezen ervan proef je de sfeer van oprecht spreken met en luisteren naar elkaar. Daarnaast zal de lezer van het rapport onder de indruk raken van de veelheid van bruikbare informatie, zowel theologisch, kerkhistorisch als pastoraal.”

Titel en inhoud
De titel van het rapport is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica: 'Doof de Geest niet uit!' (1 Tess. 5,19).

Na een algemene inleiding en een hoofdstuk over charisma's in het leven en de zending van de Kerk volgt een reflectie op drie specifieke charisma's: profetie, genezing en de onderscheiding van geesten. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het pastoraal toezicht op de beoefening van de charisma's. In het vijfde hoofdstuk wordt de balans van deze zesde dialoogronde opgemaakt.

Het studiedocument is door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie met het oog op een brede discussie. Het is geen gezaghebbende verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk of van een van de Pinksterkerken die aan de dialoog hebben deelgenomen.

Gezamenlijke uitgave
Deze uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) in Nederland en Vlaanderen. Het betreft een herziene versie van de eerdere digitale versie. Ook deze herziene versie is geplaatst op www.oecumene.nl en www.stucom.nl/document/0417.pdf.

Bestellen
Het boekje is te bestellen via secretariaat@oecumene.nl en info@kcv-net.nl.
Het kost slechts € 5,-- excl. verzendkosten.
Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren kost het boekje slechts € 4,-- per stuk.

"Doof de Geest niet uit" - Charisma's in het leven en de zending van de Kerk, 50 pagina's, uitgegeven door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met VPE en KCV Nederland en Vlaanderen.

Reageren


Bert

09-12-2018 11:41
In principe is dialoog met andere denominaties niet verkeerd. Maar de Katholieke kerk staat nu onder leiding van de Jezuïet paus Franciscus die openlijk verkondigt dat alle religies naar God leiden. Maar heeft Jezus niet gezegd dat Hij de enige weg is? Zie video: https://www.youtube.com/watch?v=zdE7Y7CvFiY

BASTIAAN

27-11-2018 06:51
Sinds het tweede Vaticaans Concilie 1962 olv paus Johannes XXIII zijn Katholieken [Jezuïeten] op listige wijze met goedgelovige pinksterchristenen die niets van de kerkgeschiedenis wisten/weten vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in alle stilte en geheimzinnigheid in dialoog gegaan over zaken van gemeenschappelijk belang?

Niet alleen Evangelischen hebben zich laten paaien maar door de evangelische Peter Sleebos werd ook al snel de PKN, NCRV en EO daarbij betrokken met medewerkers als o.a. Willem Ouweneel, Andries Knevel en Henk Medema. Allemaal goed bevriend met roomsen.

Tel daarbij ook op het Nederlands Dagblad dat vijf jaar geleden fuseerde met de roomse Volkskrant. En o ja, de Christen Unie die tegenwoordig ook roomsen op de kieslijst heeft staan en zelfs moslims zijn nu toegelaten. Snapt u nu een beetje hoe deze rampzalige ontwikkeling kon plaatsvinden?

Protestanten en Evangelischen hebben in bijzijn van bisschop de Korte de Reformatie vernacheld al op 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag en opnieuw in de Domkerk te Utrecht 2017 op 31 oktober toen de 500-jarige Reformatie werd herdacht.

Weet u nog? De paus werd uitgenodigd in Wittenberg en nog een keer welkom geheten in Genève tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad van kerken.

Heel veel Evangelischen staan nu met de handen in het haar, zijn verbijsterd hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Welke geest heeft al die leiders kunnen betoveren? Paulus sprak er over in Handelingen 20 en Galaten 1. Jeshua sprak over vele valse profeten die in de eindtijd komen. Nu dus!!!Mattheus 7, 13 en 24.

Openbaring 16 t/m 20 vertelt nog veel meer alarmerende details over het falen van deze kerkleiders.

Doof de Geest niet uit? God heeft een Gedenkboek, straks zullen we het verschil zien tussen wie God [JHWH] gediend heeft en wie niet. Maleachi 3:16-18.