#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Organisaties

Bijbelschool De Wittenberg combineert vorming van jongeren met een monastieke variant

Met de inrichting van een monastieke variant voor jongeren opent Bijbelschool ‘De Wittenberg’ een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. De deelnemers aan de nieuwe monastieke gemeenschap dragen, onder leiding van een directeur-abt, zorg voor de dagelijkse vieringen en leggen zich toe op gastvrijheid. Daarnaast biedt De Wittenberg vanaf het cursusjaar 2019-2020 vormingstrajecten van 5 maanden.
 
De centrale missie van De Wittenberg blijft de vorming van jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat daar behoefte aan bestaat, onder andere bij jongeren in een ‘tussenjaar’. Twee maal per jaar kunnen jongeren bij De Wittenberg starten in een vormingstraject dat 5 maanden duurt. Het programma zal er op gericht zijn dat de jongeren zichzelf beter gaan leren kennen, groeien in geloof, zich verdiepen in de Bijbel en keuzes gaan maken over hun toekomst. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren wordt een vernieuwd onderwijsprogramma ontwikkeld. Daarbij zullen de jongeren stage lopen bij missionaire organisaties.
 
De huidige ‘veredelde studentenhuisvesting’ in het monumentale pand in Zeist zal worden omgevormd tot een gastvrije monastieke gemeenschap, met dagelijkse getijdengebeden. Jongeren die de vormingstrajecten volgen, haken aan bij het leefritme van de gemeenschap en ontwikkelen door deze participatie een doorleefde spiritualiteit. Daarnaast zal De Wittenberg in de nieuwe opzet de deuren openen voor allerlei groepen uit kerken in de regio, voor kortdurende retraites en vormingsprogramma’s.

De Jongerenwerkersopleiding zal, in een vernieuwde vorm, elders worden voortgezet om meer groeipotentie te krijgen. De Wittenberg kijkt met dankbaarheid terug hoe de JWO het vak jongerenwerk professioneel op de kaart heeft gezet.
 
Koos van Oord heeft besloten dat dit een goed moment is, na tien jaar voorzitterschap zijn functie neer te leggen. Voor een interim-periode wordt hij opgevolgd door Ab Berger, die de afgelopen periode leiding gaf aan het kernteam dat zich met de gewenste veranderingen van De Wittenberg heeft bezig gehouden.
 
‘De Wittenberg krijgt door het vernieuwde concept een unieke combinatie’, zegt interim-directeur Peter Oudshoorn.  ‘Aan de ene kant het dynamische, sprankelende van jonge generatie, aan de andere kant het zoeken naar rust en contemplatie, de ontmoeting met God en de gastvrije leefgemeenschap.’
 
De Wittenberg heeft een lastige tijd achter de rug. Door teruglopende studentenaantallen en voortdurende exploitatietekorten leek het doek te vallen voor de opleiding van jongeren. Onder het motto “Samen verzetten we De Wittenberg” is met man en macht gewerkt aan een doorstart.
 
In de komende maanden gaat De Wittenberg het nieuwe programma verder uitwerken en zullen er financiële acties gehouden worden om de nieuwe opzet mogelijk te maken. Dat zal financiële offers vragen van de achterban die aangedrongen heeft op mogelijkheden om door te gaan. Vrijwilligers zullen een belangrijkere rol spelen dan voorheen. De nieuwe opzet zal consequenties voor het huidige personeel hebben, omdat er nieuwe functies ontstaan en sommige functies deels of geheel zullen verdwijnen.

Bron: De Wittenberg

Reageren


BASTIAAN

04-12-2018 05:41
Ik weet niet wat ik er van denken moet als ik lees: Met de inrichting van een monastieke variant voor jongeren opent Bijbelschool ‘De Wittenberg’ een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis???

Een monastieke variant? Lees hoe Jeshua zijn leerlingen de wereld instuurde. Mattheus 10 en Lucas 10.

Met navelstaren is nog nooit een zondaar tot bekering gekomen. Studenten kunnen veel beter de Bijbel uit een gedegen vertaling gaan bestuderen en daarnaast de boeken van de Zendingsgeschiedenis en de Opwekkingspredikers bestuderen:

Denk aan de gebroeders Wesley die verkondigden dat de hele wereld hun Parochie was. Zie hoe ze tot geloof kwamen en door Gods Geest in vuur en vlam gezet worden om Zielen te winnen voor het Lam.

Wat heb ik veel geleerd van Finney van wie gezegd wordt dat hij 500.000 mensen mocht winnen voor Koning Jeshua en Zijn Koninkrijk. De ijver die deze mensen hadden kwam doordat ze het Volle Evangelie predikten van bekering en Genade. Mattheus 7, 13, 24 en 25.

Charles Haddon Spurgeon nam uitsluitend studenten aan in zijn Bijbelschool die vurig van geest waren en al bezig waren met zielen te winnen voor het Lam. Laten studenten de twee delen van zijn Pastorale Adviezen lezen en ze zullen weten of God hen geroepen heeft ja of nee.

Wie de biografie van de Stichter van het Leger des Heils William Booth: Bloed en Vuur van zijn vrouw Catharine en zijn zoon Bramwell gelezen heeft kan niet meer thuis blijven zitten en zich bezig houden met niets. Zijn motto aan de heilssoldaten was altijd: God heeft geen onnutte leden. In Gods Naam Doe Iets.

Verspil uw leven niet met vrienden die de wereld liefhebben. God geeft u talenten. Doe er iets mee. Mattheus 25 voor meer details.

Volg Jeshua, hoor naar Zijn Stem. Lees u zelf vol met het Woord van God -Denk uzelf helder -Bidt uzelf warm en vertrouw dan op Gods leiding als u in Zijn voetsporen treedt.

Lees hoe de jongeling Samuël geroepen werd tot het profetenambt in een zeer goddeloze tijd, te vergelijken met de onze en tot enorme zegen werd voor het hele volk Israël. Details 1 Samuël 1 t/m 3. e.v.