#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Christelijke media

Tv-kerkdienst in teken van Week van Gebed

Vanuit de Oud-Katholieke parochie H.H. Anna en Maria in Haarlem verzorgt de EO op zondag 20 januari een tv-kerkdienst, met voorganger pastoor Robert Frede. Het thema van de dienst is: “Zoek het recht, niets dan het recht”.

De viering staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die elk jaar wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In deze week bidden jaarlijks miljoenen christenen wereldwijd samen voor eenheid en vrede.

Vanuit de Oud-Katholieke parochie in Haarlem, 20 januari om 09.10 uur, NPO2

Week van Gebed
Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met dit initiatief.

De Oud-Katholieke Kerk
De Oud-Katholieke Kerk (OKK) is ontstaan toen de macht in de Rooms-Katholieke Kerk steeds meer gecentraliseerd werd rondom de paus in Rome. De OKK heeft zich niet afgescheiden, maar is van de RKK losgeraakt. Toen in 1870 de paus onfeilbaar werd verklaard, raakten katholieken in veel landen in gewetensnood en zochten toenadering tot de OKK. De OKK is ook verbonden met o.a. de Anglicaanse Kerk en de Oosters Orthodoxe Kerken. In Nederland wordt de OKK gerekend tot de kleinere protestantse kerkgenootschappen en valt daarom binnen de groep kerken die de EO wil representeren.

Naast pastoor Robert Frede werken de volgende mensen mee aan deze dienst:
Organist: Albert Schaapman
Koorleider/dirigent: Jan Nijman
Lezers: Wim de Graaf + Brigitte Paulissen
Er wordt gezongen door de cantorij van de parochie van de HH. Anna en Maria.

Meer informatie over het tv-programma is te vinden op eo.nl/kerkdiensten

Reageren


BASTIAAN

10-01-2019 10:28
Hoe Christelijk/BijbelGetrouw kun je de EO nog noemen in 2019 als je leest: In Nederland wordt de Oud Katholieke Kerk gerekend tot de kleinere protestantse kerkgenootschappen en valt daarom binnen de groep kerken die de EO wil representeren."

Wie de Website http://haarlem.okkn.nl/ van de Oud-Katholieke parochie in Haarlem bekijkt met het beeld van Maria prominent in zicht ziet hoe Christelijk ze zich benoemt: Lees maar mee...

"Zo eigentijds als we zijn… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken: verbonden met de oude [Roomse] kerk en met de tijd waarin we leven."

Paulus leert gelovigen dat er Maar één Evangelie is in Galaten 1.

De EO, de [wereld]Raad van kerken de RKK en de Oud Katholieken zijn daar [Evangelie 1 Corinthe 15] eigenzinnig ver van afgedwaald.

Zal de God van Israël, de God van de Bijbel horen naar de gebeden en acht slaan op de viering die in het teken staat van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die elk jaar wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken?

Spreuken 28:9...Wie zijn oor afwendt van het horen der Wet/Torah, [Mattheus 5-7] diens gebed zelfs is een GRUWEL!!!

In deze week bidden jaarlijks miljoenen christenen wereldwijd samen voor eenheid en vrede?

Exodus 23:2...U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het Recht te buigen.
vertaling: HSV

Beste EO...Het Boek Spreuken leert ons: Spreuken 14:12...
Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.

Spreuken 16:25...Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.

Jesaja 1:15 leert...Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het GEBED vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; 17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Koning Josafat van Juda verzwagerde zich tot ontsteltenis van de Joodse profeten met de goddeloze koning Achab en zijn vrouw Izebel. 2 Kronieken 18:1...God was woest op hem en sprak:

2 Kronieken 19:1...Toen Josafat, de koning van Juda, behouden naar zijn huis te Jeruzalem terugkeerde, ging de ziener Jehu, de zoon van Chanani, hem tegemoet en zei tot koning Josafat: Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten? Hierom rust er toorn op u van de zijde des Heren.
vertaling: NBG.51.