#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Boek-muziek-film

Modern Theologische kijk op Bijbelse ‘geboden’

In de Bijbel lijken veel ‘geboden’ te staan. Maar gelden die ook voor gelovigen in deze tijd? Wat is Bijbelse ethiek en hoe verhoud zich dat tot die ‘geboden’? Daarover gaat het boek ‘God en de moraal’ van emeritus professor Zuurmond. Hoe heeft dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten.

Moderne Theologie
Zuurmond (1930), emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie, vertegenwoordigt de zogenoemde ‘Amsterdams school’ die in de zestiger jaren ontstond. Deze ‘school’ was een reactie op de historisch-kritische benadering. Zuurmond wil daarbij uitgaan van de meest oorspronkelijke historische versie van de Bijbelboeken, want hij verondersteld een redactiegeschiedenis (dat de huidige Bijbel door verschillende redactieslagen over de eeuwen sterk is vervormd). Dit is ‘moderne theologie’ (niet orthodox). Volgens Zuurmond gaat het in de Bijbel over machten, zoals ook in het dagelijkse leven. Machten bepalen de moraal en ethiek. God is volgens de Bijbel de hoogste macht. Zuurmond heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel dat socialistisch overkomt (antikapitalistisch). Hij benoemt misstanden in het huidige Nederland (Rutte III). Dat zou ook veel zonden verklaren, want die zouden vooreerst door de omgeving worden bepaald.

Derde boek van reeks
Volgens Zuurmond kent christelijke Theologie de drieslag geloof – gebed – gebod, die elkaar zouden overlappen. In dit boek behandelt hij het derde onderdeel ervan; gebod. Over geloof en gebed had hij al twee boeken geschreven; de apostolische geloofsbelijdenis (2011) en over het ‘Onze Vader’ (2012). Zijn boek over ‘gebod’ gaat over christelijke moraal en vooral over diens onderbouwing (ethiek). Daartoe zoomt hij specifiek in op de ‘Tien Geboden’ (met name het ‘grote gebod’). In twee appendices zoomt hij in op zaken; een vergelijk van het Bijbelboek Prediker met het Grieks filosofische geschrift van Epicursus en het ‘Godsbewijs’ van de ‘christelijke’ filosoof Kant. Er zijn registers opgenomen van persoonsnamen, van begrippen & zaken en van Bijbelteksten. Voetteksten geven diepte-informatie en literatuurverwijzingen.

Evaluatie
Zuurmonds boek is interessant. Sommige aangehaalde punten zijn juist, zoals de gebrekkige Bijbelvertalingen, onderwaarderen van Israël, belang van rabbinale input, misinterpretatie, moralisme, Bijbelmisbruik, dat geloven concreet moet blijken en dat geloofsgeschriften ontstonden in andere werelden dan de tegenwoordige. Ook is zijn Bijbelinterpretatie vaak leerzaam. Toch is een waarschuwing nodig. God laat gelovigen niet verdwaasd achter, maar spreekt tot hen. De Bijbel is daarvan Zijn enige inkadering. Het probleem kan daarom de Bijbel niet zijn, maar de gelovigen. Dat de Bijbel geen letterlijke historische feiten zou bevatten, maar alleen leerzame verhalen & principes is onwaar. Het verklaart waarom Zuurmond ernstige interpretatiefouten maakt, zoals dat de Bijbel hoererij zou tolereren! Het is onzin te beweren dat het riskant en onmogelijk zou zijn Gods ‘geboden’ over te zetten naar vandaag. Volgens Zuurmond leidt dat altijd tot fanatisme. Dit is een onnodige ‘christelijke’ sneer naar Jodendom. Hij negeert daarmee dat Torahnavolging een onvergelijkbare leefwijze verondersteld dan die van moraliteit & ethiek. Zuurmonds insteek is Westers (Griek/Romeins) gericht, hoewel hij onderkent dat de Bijbelse wereld Oosters gericht was.


Zuurmond, R., God en de moraal. Een andere kijk op Bijbelse ethiek. 2018, Skandalon, Middelbrug, 184 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789492183675.

Reageren


BASTIAAN

19-01-2019 09:43
Wat ik bij professor Zuurmond mis is: Wie is God eigenlijk voor hem?

"Marco van Putten noemt terecht een aantal omstreden stellingen in het boek van de emerites professor: Wat is Bijbelse ethiek en hoe verhoud zich dat tot die ‘geboden’? Dat de Bijbel geen letterlijke historische feiten zou bevatten, maar alleen leerzame verhalen & principes is onwaar. Het verklaart waarom Zuurmond ernstige interpretatiefouten maakt, zoals dat de Bijbel hoererij zou tolereren! Het is onzin te beweren dat het riskant en onmogelijk zou zijn Gods ‘geboden’ over te zetten naar vandaag."

In de Bijbel gaat het in de eerste plaats om de God van Israël [800x] die onder Zijn volk gewoond heeft in het Heilige der heiligen in de Tempel van Jeruzalem. Lees hoe de God van Abraham-Isaac en Jacob die Tempel van Salomo, de zoon van David in Jeruzalem met zijn heerlijkheid vult. Alle details in het Boek Koningen en Kronieken. Hij zal er weer gaan wonen volgens Ezechiël 40-48 en Openbaring 12.

Heeft Zuurmond wel enig idee wie de God van Israël is en hoe Hij zich op de berg Sinaï zich openbaarde aan Mozes en het volk Israël. God sprak daar de Tien Woorden - Het volk stond versteld. Lees alle details in Exodus 19 en 20.

Vreemd dat Zuurmond dat niet een keer noemt.

Zuurmond en alle Predikanten zouden deze hoofdstukken ter harte moeten nemen dan zouden ze ook Jeshua's Woorden op die andere berg der Zaligsprekingen Mattheus 5-7 kunnen begrijpen en ontsteld staan over hun eigen onbegrip. En welke predikant hoor je preken in 2019 over Jeshua's beste Boek in de Bijbel? Het Boek Openbaring 22 hoofdstukken, de afsluiting van de Canon!!!

Heeft Zuurmond wel een idee hoe ontzagwekkend de verschijning van Jeshua aan Johannes op het eiland Patmos was? Hij viel als dood voor het aangezicht van Jeshua dat was als de zon die in volle kracht scheen. En zijn Stem klonk als? Lees zelf alle details in Openbaring 1.

Wanneer krijgen Pausen, Priesters, Predikanten, Evangelisten, Concilies, Synodes eindelijk weer de guts hebben om Gods Woorden en die van Zijn Geliefde Zoon Jeshua recht te verkondigen en te Gehoorzamen?

Nu laten ze Gods Woord buikspreken...Geen wonder die lege kerken in Europa en VS. Schapen horen daar de stemmen van de huurlingen en niet van de Goede Herder.
Alle details in Ezechiël 34 en Johannes.

Dus waar komt het voor de Vrienden van Jeshua op aan: Niet de hoorders des Woords zijn zalig maar zij die Gods Woord gehoorzamen! Lees de Brief van Jacobus dan wordt u een vriend van God en heult u niet langer meer mee met die geleerde zelfgenoegzamen en afvalligen van Gods Woord.

Heel Gods Woord is de Waarheid. Psalm 119 en Johannes 17.

Meer details in 1 Corinthe 1,2 en 3.