#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Boek-muziek-film

Liberale Messiaanse insteek

Veel gelovigen verbazen zich door het groeiende aantal Joden dat de Here Jezus aanneemt. Dit geeft ook hernieuwde interesse in de Torah (de Oudtestamentische ‘geboden’). Maar over de Torah bestaat ook veel verwarring. In het boekje ‘Het ultieme doel van de Thora’ geven drie Joden, die in de Here Jezus geloven en in Israël wonen, hun kijk op de zaak. Hoe hebben ze dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
De auteurs zijn allen werkzaam bij het Israel Bible College. Daar hebben ze minstens 10 jaar academisch onderzoek gedaan naar de Joodse identiteit van gelovigen in de Here Jezus en de betekenis van de Joodse Wet en Traditie. Ze hebben het resultaat van hun studie op eenvoudige wijze kort samenbracht in dit boekje. Het wordt uitgegeven door de Stichting ‘Israël en de Bijbel’ en de Vrije Baptisten gemeente van Drachten.
Na een inleiding volgen 4 hoofdstukken en een conclusie die ingaan op het onderwerp. De meeste aandacht gaat naar de betekenis van de ‘Wet’ van Mozes en de Mondelinge Leer (rabbinale overlevering). Uitgebreide voetnoten geven diepte-informatie. Het boekje sluit af met een dankwoord. De auteurs hebben veelal gebruik gemaakt van de HSV, maar hebben daar wel kritiek op.

Niet wat het schijnt
De auteurs hanteren merkwaardige definities. Ze geven de vijf boeken van Mozes, meestal Pentateuch genoemd, de vergriekste naam ‘Thora’. De ‘geboden’ van het Sinaïtische verbond geven ze de omstreden naam ‘Wet’.
In de Inleiding stellen ze terecht dat de Here Jezus de striktheid van de Bijbel, niet versoepelt maar verscherpt. Deze ‘Rabbi’ leerde Zijn leerlingen ook om de leer van de Farizeeën, de latere rabbijnen, na te volgen (Mt 23:2-3). Dit lijkt helemaal in lijn met wat de meeste Messiaanse gelovigen vinden. Maar dit boekje geeft toch een andere bijdrage aan de discussie. De ware ‘Thora’-navolging zou slechts het geloof in de Messias zijn. Dat bevestigt de klassiek christelijke boodschap. Gelovigen zouden niet naar de ‘Wet’ geleidt moeten worden, want die zou vervangen zijn, maar naar de Messias, het ultieme doel van de ‘Thora’. Alsof de ‘Thora’ zonder de ‘Wet’ zou kunnen. Dit is wellicht het zwakste punt in hun betoog. De ‘Wet’ is namelijk evenveel Woord van God als de ‘Thora’.
Messiaanse gelovigen zouden door Gods Geest zelf kunnen bepalen hoe ver ze gaan in het navolgen van ‘Wet’ en Traditie om zendingsredenen, maar toch tot Jodendom behoren. De auteurs stellen ook expliciet dat ‘Wet’ en Traditie strijdig zijn met de Messias.

Evaluatie
Dit is een interessant boekje, maar helaas met slechts een christocentrische conclusie. Jodendom wordt grotendeels gedeeltelijke of onjuist uitgelegd. Zo zou de ‘Wet’ van Mozes van aanvang aan de instandhouding van het Sinaï-Verbond niet hebben kunnen garanderen. De Bijbel wijst op een ernstiger probleem (Rm 8:7). Ook zou Joodse identiteit uitsluitend bepaald zijn door afstamming. Niet door godsdienst. Dat is Liberaal Jodendom. Een zoekregister ontbreekt.


Bar, E., S.D. Postell en E. Soref, Het ultieme doel van de Thora. 2016, Stichting Israël en de Bijbel, Harmelen, c.55 pagina’s, € 5,-, ISBN: 9789089080004.

Reageren


Theo Peursum

27-04-2019 10:58
Geachte heer Van Putten,
bedankt voor uw goede recensie. Ik wil graag nog een paar opmerkingen maken naar aanleiding van de reacties.
In het begin was Het Woord. In de tijd van Jeshua, alias Jezus, was Het Woord: Mozes en de profeten (incl. Daniël!) Mozes zegt in Deuteronomium 18 Een ?Profeet? uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal JHVH, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.
De vervulling van deze profetie is Jeshua, die duidelijk heeft gezegd en laten zien dat Hij de mondelinge instructies en tradities van de Rabbi's niet op prijs stelt.
De tekst in Mt. 23: 2-3 zet ons helaas op het verkeerde been, omdat het vanuit het Hebreeuws naar het Grieks verkeerd vertaald is. In het Hebreeuws staat: De ?schriftgeleerden? en de ?Farizeeën? zijn gaan zitten op de ?stoel van ?Mozes; daarom, al wat hij (Mozes) u zegt dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het ...
(Hebrew Gospel of Matthew. Nehemia Gordon)
Ik denk dat het voor Jood en Griek met de hulp van de Heilige Geest wel duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
Hoogachtend,
Theo Peursum

BASTIAAN

05-03-2019 11:54
Beste Marco, U Vraagt zich af hoe consequent Joden nu zijn met het naleven van de Geboden? De Ge/Verboden in de Torah zijn in de eerste plaats bedoeld voor het
Joodse Volk!

Maar doordenkende zouden we ook kunnen concluderen: Wat goed is voor de Jood is het ook goed voor mij een niet-Jood. Zie bijv. de Spijswetten voor Joden in Leviticus 11. Die zijn ook prima voor Niet-Joden!

Voor de Vrienden van Jezus, [Johannes 15] de gelovigen uit de volken gelden slechts de 7 Noachitische Geboden. Alle details in Gen. 2:16 en 9:4.

De Apostelen refereren hieraan in Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de Heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,
20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te Onthouden van de dingen die door de Afgoden besmet zijn, van Ontucht, van het Verstikte en van Bloed [WORST]
21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke Sabbat in de Synagogen voorgelezen.

Het klopt dat de Tempelgeboden in onze tijd niet van toepassing kunnen zijn. De Joodse Tempel werd immers al in AD 70 en AD 135 verwoest/verbrand door de Romeinse Keizers Titus en Hadrianus. In AD 70 werden een miljoen Joden vermoord en de rest als slaaf verkocht.

Na dit bloedbad AD 135 van 500.000 Joodse slachtoffers begon de 17 eeuwen ballingschap van het Joodse volk, die eindigde op 14 mei 1948 toen de Jood David Ben Goerion de Onafhankelijke Staat Israël proclameerde in Tel Aviv toen in Israël nog maar 700.000 Joden woonden.

Vast staat: De Sjabbatswetten Exodus 20 en 31 worden ook nu door orthodoxe Joden in Israël en daarbuiten streng nageleefd naar het voorbeeld van Jeshua en de Apostelen in Lucas 6:5 en Handelingen 21.

De Kosjere Spijswetten van Leviticus 11 worden ook strikt nu nog gepraktiseerd door orthodoxe Joden, zo ook de huwelijkswetten beschreven in o.a. Deuteronomium 7.

Ik schreef al over Mattheus 5 en 19 waar Jeshua die als Jood geboren werd de ganse Torah gezaghebbend verklaarde.

Jeshua en de 12 Apostelen waren Joden en leefden en predikten als Joden. Heel het Tweede Testament is door Joden geschreven. De verrezen en verheerlijkte Jeshua sloot zelf de Canon af met Zijn gedicteerde Boek Openbaring aan de Apostel Johannes die 12x keer de uitdrukkelijke opdracht kreeg van Hem: Schrijf!!!

Samenvattend...De God van Israël gaf Zijn Volk bijzondere Tekenen:

Zoals gezegd een teken in de tijd...De Sjabbat op de Zevende dag. God rustte ook. ZIE Genesis 2:1-3 en Exodus 20 en 13 en 35.

God gaf hun het beloofde Land Israël en stelde de grenzen vast. Genesis 12 en 15 en Jozua 1.

God gaf JODEN een teken in hun vlees. Alle Joodse mannen werden naar het voorbeeld van Abraham besneden. Genesis 17. Joodse jongetjes van 8 dagen oud. Waarom op de achtste dag? Dan is de bloeding minimaal. Ook in 2019 zijn alle Joodse mannen besneden naar het Gebod van JHWH.

Joodse mannen zijn te herkennen aan hun kleding. Tefilin en Tsitzit. Jeshua droeg die kwasten ook aan zijn kleed. Matth. 9:20.

Alle Joodse huizen zijn te herkennen aan de Mezoeza aan de deurpost, een kokertje met daarin teksten van de Torah.

Wij gelovigen uit de volk zijn door het geloof in Jeshua op die Stam Israëls geënt. Romeinen 9-11.

Israël wordt straks met de wederkomst van JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem tot Hoofd der volken verheven. Details in Jeremia 31:7 - Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19. Het beste komt nog!!!

Het Gebed des Heren, het Onze Vader dat gelovigen al 20 eeuwen bidden zal dan verhoord zijn:

Laat UW KONINKRIJK KOMEN EN UW wil geschieden in de hemel en ALZO OOK OP DEZE AARDE. MATTH. 6.

Er zal gejuich zijn als nooit te voren:

HALLELUJAH 4X IN OPENBARING 19.

WAT ZULLEN WE ZINGEN?

THE MESSIAH VAN G.F. HÄNDEL:

HE SHALL REIGN FOREVER AND EVER -
KING OF KINGS. AMEN!!!

M. van Putten

05-03-2019 07:06
Beste Bastiaan,

De inleiding is door mijzelf geschreven. Ik beweer dus dat er veel verwarring bestaat over de Torah.

Het een en ander is namelijk niet zo eenvoudig. Er wordt nogal wat beweerd wat nogal eens volledig strijdig is met de Bijbel of gebaseerd op buiten-Bijbelse Traditie. Het hangt ervan af welke uitleg iemand volgt (letterlijk of niet).

Neem bijvoorbeeld de algemene vraag of de Torah (zowel Schriftelijk en/of Mondeling) wel of niet verplicht nagevolgd moet worden door Joodse christenen of ook door alle christenen.

Er zijn ook heel specifieke problemen, zoals of je nu wel of niet op Sjabbat vuur/licht mag maken.
Elk jaar komen er nieuwe specifieke uitdagingen bij naarmate de samenleving moderniseert.

Als rabbijnen al eeuwen lang hierover ruzie maken zou het vreemd zijn te beweren dat er helemaal geen discussie of verwarring bestaat. De Tempel is verwoest. Er is geen centraal orgaan meer die de knoop over Torah kwesties doorhakt.

Wij hebben allemaal Gods Geest nodig om deze dingen te doorgronden. Uiteindelijk zien we uit naar de komst van de ultieme Raadgever. Jesjoe'ah hamMasjieach. Adonaj.

M. van Putten

05-03-2019 06:49
Beste heer De Meer,

Grappig die miscommunicatie.

Ik heb niet geschreven dat Pentateuch een Hebreeuws woord zou zijn, maar dat het de gangbare aanduiding voor de vijf boeken van Mozes is. De gangbare Hebreeuwse aanduiding is immers Choemasj (Vijf).

De letter 'th' bestaat niet in het Hebreeuws, maar is een Griekse letter. Dus het woord Thora kan geen Hebreeuws woord zijn. De enige juiste Hebreeuwse spelling is Torah. Ook wel Tora.

Overigens, Torah betekent niet onderwijzing, wegwijzer of aanwijzing. Daar zijn andere woorden voor en die vertalingen zijn veel te vrijblijvend of te weinig verplichtend. In Bijbelse zin betekent Torah (godsdienstig) onderricht dat van God komt of van Zijn leraren. Het is ook heel precies en doordringend. Het gaat immers om levensheil. Daarom is het minder geslaagd Torah tot Mozes te beperken. Torah komt immers overal voor in de Bijbel. Ook in het NT. De Here Jezus is immers de opvolger van Mozes.

BASTIAAN

05-03-2019 09:44
Bedankt Marco van Putten voor het onder de aandacht brengen van het boek ‘Het ultieme doel van de Thora’, geschreven door drie Joden?

Wat mij opviel: Hoe kunnen die schrijvers beweren dat er veel verwarring over de Torah bestaat?

1* Jeshua, de Zoon van God verklaarde de gehele Torah als gezaghebbend in Mattheus 5:17...

Jeshua en de Torah/Wet;
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Torah/Wet of de Profeten af te schaffen; Ik Ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te Vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Torah/Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de Geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze Doet en Onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan."

Jeshua hield ook de Sjabbat, de zevende dag, als rustdag met zijn discipelen. Lucas 6:5 En noemde zichzelf Heer van de Sjabbat!!!

JHWH zijn Vader rustte toch ook op de zevende dag? Genesis 2:1-3.

Zie ook Psalm 119 en Johannes 17.

2* Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de GEBODEN/Torah van God in acht nemen en het Getuigenis van JeshuaHaMasjiach hebben.

Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar wie de GEBODEN/Torah van God en het geloof in Jeshua in acht nemen.

3* Openbaring 22:18 ...Want ik getuig aan ieder die de Woorden van de profetie van dit Boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen Toevoegt, zal God hem de Plagen Toevoegen die in dit Boek geschreven zijn.
19 En als iemand Afdoet van de Woorden van het Boek van deze profetie, zal God zijn deel Afdoen van het Boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit Boek geschreven zijn.
20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jeshua!
21 De genade van onze Heere JeshuaHaMasjiach zij met u allen. Amen.

4* Dat Jeshua ook de Torah leerde in zijn Evangelisatiewerk kunnen we lezen in Mattheus 19...De Rijke Jongeling:

Vers 16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet IK doen om het eeuwige leven te hebben?
17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de GEBODEN/TORAH in acht.
18 Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;
19 eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?
21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.
22 Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Ook Paulus noemde de Torah goed/volmaakt:

Romeinen 3:1 Het voorrecht van de Joden!!!
1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?
2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn HUN de Woorden van God toevertrouwd. [Exodus 19 en 20]
3 Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen?
4 Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar Ieder Mens een Leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt.

Romeinen 3: 28..Wij komen dus tot de Slotsom dat de mens door het Geloof Gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.
30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.
31 Doen wij dan door het Geloof de Wet/Torah teniet? Volstrekt niet, maar wij Bevestigen de Wet/Torah.

Ook in 2019 Ons Wetboek van Strafrecht hanteert nog steeds wetten uit de Torah: Je mag niet moorden, echtbreken, stelen, liegen, geen vals getuigenis uitspreken, enzovoort.

Romeinen 7...De Torah/Wet leert de zonde kennen

Vers 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de Torah/Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de Torah/Wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat Begeerte zonde was, als de Torah/Wet niet zei: U zult niet Begeren.
8 Maar de zonde heeft door het Gebod/Torah een aanleiding gevonden en in mij Allerlei Begeerte teweeggebracht, want zonder de Torah/Wet is de zonde dood.
9 Ik nu leefde voorheen zonder Torah/Wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven.
10 En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen.
11 Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood.
12 Zo is dan de Torah/Wet Heilig, en het gebod is heilig en Rechtvaardig en Goed.

Nogmaals...Neem het ter ore, Joden en Heidenen uit de volken:

Jesaja 1:10...Neem de Torah/Wet van onze God ter ore,

Jesaja 2:3 Want uit Sion zal de Torah/Wet uitgaan,

Jesaja 8:16...Bind het Getuigenis toe! Verzegel de Torah/Wet onder Mijn leerlingen!

Jesaja 8:20...Terug naar de Torah/Wet en het Getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit Woord spreken, zal er voor hen Geen Dageraad zijn."

Dat geldt in het bijzonder voor Alle antisemieten volgens Psalm 129:4...De HEERE, Die rechtvaardig is,
heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.
5 Laat beschaamd worden en terugwijken
Allen die Sion haten.
6 Laat hen worden als Gras op de Daken,
dat verdort voordat men het uittrekt,
7 waarmee de maaier zijn hand niet vult,
of de schovenbinder zijn arm;
8 en de voorbijgangers zeggen Niet:
De zegen van de HEERE zij met u,
wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

Dirk de Meer

04-03-2019 07:11
Geachte heer van Putten,
Bedankt voor uw recensie. Het kan zijn dat ik u verkeerd begrijp, maar ik denk dat er sprake is van een vergissing, door te stellen dat het woord Thora Grieks is en het woord Pentateuch Hebreeuws. Het is natuurlijk net andersom. Pentateuch ( penta= 5 en teuchos= boekrol ) is Grieks voor het Hebreeuwse woord Thora, dat wegwijzer, aanwijzing of onderwijzing betekent.
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend,
D. de Meer