#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Boek-muziek-film

Geloofsbelijdenis aan Bijbel getoetst

Veel christenen hebben een Geloofsbelijdenis. Sommigen kennen de geschiedenis ervan. Maar hoe worden ze opgevat? Die vragen probeert Zuurmond te beantwoorden over de Apostolische Geloofsbelijdenis in zijn boek ‘Niet te geloven’. Hoe doet hij dat?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
In zestien hoofdstukken behandelt Zuurmond de twaalf stellingen van de Apostolische Geloofsbelijdenis; een meer dan 1500 jaar oude korte samenvatting van het christelijke geloof. De meeste aandacht besteedt Zuurmond aan de vraag ‘Wie is God, de Vader?’. Ondanks dat deze Geloofsbelijdenis de meeste aandacht aan de Here Jezus geeft. Hij kijkt daarbij naar de Griekse en Latijnse tekst van deze Geloofsbelijdenis die in de appendix zijn opgenomen. Daarnaast onderzoekt hij twee belijdenissen die eraan vooraf gingen; die van Nicea (325 n.Chr.) en Constantinopel (381 n.Chr.). Ook deze zijn in de appendix opgenomen. In de Epiloog reageert hij op vier verwijten die tegen zijn uitleg van deze Geloofsbelijdenis zijn geuit. Voetnoten geven diepte-informatie. Het boek heeft drie registers; Bijbelteksten, personen/plaatsen en begrippen/zaken. Een korte lijst basisliteratuur sluit het boek af. Dit boek is de eerste van een reeks van drie boeken die over geloof, gebed en gebod gaan. Die drie onderwerpen zouden de basis voor de christelijke Theologie vormen. Het meest recente boek over ‘gebod’ is al eerder bij Uitdaging gerecenseerd.

Moderne theologie
Zuurmond (1930), emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie, is een modern theoloog die wil uitgaan van de meest oorspronkelijke historische versie van de Bijbelboeken. Volgens Zuurmond zou de Apostolische Geloofsbelijdenis een tijdsgebonden leidraad zijn geweest bij het lezen van de Bijbel. Echter, tegenwoordig wordt het op zichzelf beschouwd; als kader van de orthodoxie. Zuurmond laat zijn typische Bijbelinterpretatie zien. Volgens Zuurmond gaat het om machten die het leven bepalen, maar God heeft de hoogste macht. De Bijbel zou volgens hem daarom juist aanzetten tot protest en verzet tegen valse machten. Zaken zoals gerechtigheid en zonde zouden daaraan ondergeschikt zijn.

Hij laat op overtuigende wijze zien dat belijdenissen een ontwikkeling hebben ondergaan die andersgelovigen moest buitensluiten. Ze zijn opgesteld in filosofische termen van de klassieke Grieks/Romeinse oudheid en dus tijdsgebonden. Vandaar zijn boektitel ‘Niet te geloven’. Ze vragen om interpretatie en uitleg door elke generatie. Daartoe zou kennis van teksten uit de klassieke Oudheid van belang zijn. Het zou daaraan schorten, waardoor belijdenisgeschriften geweld zou worden aangedaan.

Evaluatie
Zuurmonds boek is interessant. Vooral voor gelovigen die waarde hechten aan geloofsbelijdenissen. Zijn verbeteringen van het Apostolicum op basis van zijn Bijbelinterpretatie zijn vaak leerzaam, scherp en to-the-point, maar ook vaak strijdig met een meer letterlijke Bijbel interpretatie. Zijn stelling, dat het in de Bijbel vooral om (geestelijke) machten zou gaan, maakt van een bijzaak een hoofdzaak. Die hoofdzaak lijkt echter Gods liefdeband met de Schepping en de mens te zijn die Hij wil herstellen. Voor de geloofsafval en diens gevolgen heeft Zuurmond te weinig aandacht. Voor herstel is ook sneuvelen en herschikken van machten onvoldoende. Dit boek is een aanrader.


Zuurmond, R., Niet te geloven. Apostolische Geloofsbelijdenis. Derde druk. 2017, Skandalon, Middelbrug . 160 pagina’s, € 18,95, ISBN: 9789490708023.

Reageren


BASTIAAN

08-03-2019 10:06
Inderdaad Marco: Veel christenen hebben een Geloofsbelijdenis. Sommigen kennen de geschiedenis er nog van, weinigen lezen ze nog!!! Predikanten moeten die geschriften als gezaghebbend ondertekenen wanneer ze beroepen worden in Reformatorische Kerken. Doopsgezinden predikanten hoeven dat niet.

Ik probeer nu ook de vele vragen die Zuurmond aan de orde stelt mee te beantwoorden over de Apostolische Geloofsbelijdenis in zijn boek ‘Niet te geloven’.

Een eerste aanzet van mij:

De Apologetische Geschriften waaronder ook de Nederlandse Belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis 1561 en de Heidelberger Catechismus 1563 waren van onschatbare waarde voor de Protestantse gelovigen.

Hoezo? Hierin werd de toenmalige Protestanten duidelijk geleerd wat Roomse Leugens waren die ontmaskerd werden door de Zuivere Bijbels Leer.

1* De Evangeliën geschreven door Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes kunnen tot de belangrijkste Apologetische Geschriften gerekend worden.

De apostel Paulus is een goed voorbeeld van een apologeet. Ziet u hem staan in het grote Athene vol met beelden op de Areopagus, waar de hoogste rechtbank van het oude Athene was gevestigd?

Hij wist als geen ander wat er in de geschriften stond en kon dat uitleggen en verdedigen als geen ander. Hij kon daar uitleggen wie de Schepper was (Handelingen 17: 23). Voor de kritische Atheners somde hij tastbare bewijzen op (1 Korinthiërs 15: 4- 7).

Vandaag in onze tijd van grote afval [Mattheus 24 en 2 Thessalonicenzen 2] is er grote behoefte aan apologeten [verdedigers van het geloof] meer dan ooit te voren.

Veel gelovigen die vaak niet meer dan één dagtekst lezen in hun stille tijd laten zich gemakkelijk overweldigen door allerlei Roomse en New Age verzinsels: Yoga en Mindfulness, en geloven oprecht dat ze gelijk hebben.

Aan de apologeet de mooie taak om aan te tonen dat een christen niet dom of verward is als hij/zij zegt in Jeshua te geloven.

1 Petrus 3: 15 (HSV) maar heilig God, de Heere, in uw hart;
en wees Altijd Bereid tot Verantwoording aan ieder
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

2* De Kerkgeschiedenis vertelt over Tertullianus ca. 160 - ca. 230. Tertullianus, kerkvader van de westerse kerk. Hij leefde in de tweede eeuw, in het Noord-Afrikaanse Carthago. Hij werd een verdediger (apologeet) van het geloof. Zo schreef hij werken ter verdediging tegen de overheid, en bestreed de ketterse leer van Marcion AD 150 en Gnostische stromingen waaruit ook Augustinus 410 voortkwam.

3* De Tien Geboden van Exodus 19-20 kunnen ook tot Apologetische Geschriften gerekend worden.

Opmerkelijk: De Tien Geboden van Exodus 20 zijn van een geheel hogere orde dan de Tien Geboden uit die Valse Roomse Catechismus...Lees maar mee:

De tien geboden in catechismus van de katholieke kerk

‘Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken.

Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.

Eert uw vader en uw moeder.

Gij zult niet doden.

Gij zult geen onkuisheid doen.

Gij zult niet stelen.

Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

Gij zult geen onkuisheid begeren.

Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.’


Viel het u op dat beeldenverering ontbreekt in het Tweede Gebod en de Sjabbat in het Vierde Gebod!!!

(Catechismus van de Katholieke Kerk, Nederlandse uitgave: Gooi & Sticht, Kampen 2008)

Verder zijn er vanuit de Latijnse Vulgata vele teksten over Maria Eeuwig maagd verdraaid.

Zie bijvoorbeeld de tekst in de Katholieke Bijbel en de NBG51 ook vervalst:

Mattheus 1:24...Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.
25Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus.

Zie nu dezelfde tekst in de gezaghebbende Herziene Statenvertaling: Lukas1:25...en hij [Jozef] had geen gemeenschap met haar totdat zij haar EERSTGEBOREN Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jeshua.

Volgens de valse Roomse Leer heeft Maria geen andere kinderen gebaard dan Jeshua alleen. Is dat waar???

De Vier Evangelisten weten het beter te vertellen dan de Paus:

Zie maar hoeveel broers en zussen Jeshua had:

Mattheüs 13:55...Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? 56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?

Markus 3:31...Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.

Lukas 8:19...Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar zij konden niet bij Hem komen vanwege de menigte.

Johannes 2:12 Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.

Johannes 7:3 Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien.

Johannes 7:5...Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.

Johannes 7:10...Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen.

Handelingen 1:14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.