#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Recensies

Spanningsveld Reformatorisch – Evangelisch

Ongewild kregen Reformatorische kerken te maken met de Evangelische Beweging. Maar hoe zijn die kerken daarmee omgegaan? Welke verschillen werden onderkend? In het boek ‘Spiegel & spanningsbron’ bespreekt predikant De Heer (Gereformeerde Gemeente) dit aan de hand van de opiniemakers in die kerken. Hoe heeft hij dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
In de Inleiding werkt De Heer de probleemstelling van zijn promotieonderzoek uit, waarvan dit boek een spin-off is. Daarna volgt een historisch overzicht van de Evangelische Beweging (EB) en diens historische achtergronden. Dan een hoofdstuk over hoe de grote protestantse kerken (tegenwoordig de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)) op de EB reageerden. Hetzelfde behandelt hij in een apart hoofdstuk voor Reformatorische kerken. Aparte aandacht wordt gegeven aan de charismatische vernieuwing (CV); inwendige beïnvloeding van traditioneel kerk-zijn door de EB. Daarna beschrijft hij in detail de reacties van opiniemakers (vooral theologen en predikanten) in de vijf Reformatorische hoofdstromingen; de Hervormd-gereformeerden (Gereformeerde Bond in de PKN en de Hersteld Hervormde Kerk), die krijgen de meeste aandacht, de Christelijke Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De reacties zijn te groeperen in openstaan, worstelen met of verwerpen. Hij sluit zijn boek af met een evaluatie met daarin een perspectief/advies voor de toekomst en een epiloog. Daarna volgt een samenvatting (Nederlands en Engels). Vijf bijlagen geven een lijst van afkortingen en van kerkelijke periodieken, geraadpleegde literatuur en een diagram van tijdlijnen. Dan volgen de eindnoten (ruim 90 pagina’s, met hoofdzakelijk literatuurverwijzingen) en een register van persoonsnamen. Een dankwoord en een curriculum geven auteurinformatie en de ontstaansgeschiedenis van zijn boek.

Invloed sterker dan gedacht
Het mag duidelijk zijn dat Reformatorische gelovigen een fundamenteel andere insteek en kijk op God en geloven hebben dan Evangelische. Er zijn ook veel gemeenschappelijkheden. De meeste protestantse opiniemakers reageerde verwelkomend op de EB. Vooral progressievellingen en zij die kritiek hadden op de eigen kerkelijke richting. Over de tijd kwam daar toch deels een kentering in. Dit kwam deels doordat de EB zelf veranderde, maar ook omdat Reformatorischen zagen dat er weinig interesse was voor kerktraditie en (kerk)geschiedenis. Opvallend is dat de Refo-kerken pas reageerden op de EB toen ze daartoe ‘gedwongen’ werden. Bijvoorbeeld door overgangen van doopleden naar de EB en door de overwegend sterke beïnvloeding (CV). De lezer krijgt inzicht in de geschiedenis, het (dis)functioneren en het particularisme (onverdraagzaamheid zelfs) van de onderzochte Refo-kerken en hoe zij de EB beoordelen. Het voortbestaan van Gereformeerde geloofsleringen blijkt, na ruim vier eeuwen Reformatiegeschiedenis, onzeker.

Evaluatie
Dit is een belangrijk, goed toegankelijk en interessant document dat laat zien hoe de EB invloed uitoefent op de Refo-wereld. Iets dat nog niet in kaart was gebracht. Alleen beschrijft het vooral eenrichtingsverkeer. Refo-invloed op de EB valt buiten het onderzoek, maar die wordt bij voorbaat al klein geschat. Dit boek is een aanrader.


Heer, J.M.D. de, Spiegel & spanningsbron. Opinievorming in de Reformatorische kerken over de Evangelische Beweging en de charismatische vernieuwing. 2018, Den Hertog, Houten. 683 pagina’s, € 39,50, ISBN: 9789033129018.

Reageren


BASTIAAN

17-03-2019 11:00
Mee eens Marco: Het voortbestaan van Gereformeerde geloofsleringen blijkt, na ruim vier eeuwen Reformatiegeschiedenis, onzeker." GEEN WONDER!!!

Oorzaak? Hun on-schriftuurlijke leer!!! Zondag ipv Sjabbat. Genesis 2:1-3, Exodus 20 en 31. Kinderdoop ipv volwassen doop op belijdenis van het getuigenis. Handelingen 2. Hun antisemitische Belijdenisleer...de Kerk is het nieuwe Israël, is om te huilen!!!

Israël wordt volgens Jeremia 31:7 tot Hoofd der volken! Mozes leert het ook in Deuteronomium 28 en Leviticus 26. De Joodse Jeshua leerde ook: Het heil is uit de Joden. Johannes 4:22.

Predikanten van die kerken weten dat hun belijdenis geschriften tekort schieten, ja, ook on-Bijbels zijn betreffende de Staat Israël die door een wonder van Israëls God op 14 mei 1948 door de Jood David Ben Goerion in Tel-Aviv geproclameerd werd en Israël weer voorgoed op de Wereldkaart verscheen!!!

Miljoenen toeristen vergapen zich jaarlijks aan dit wonder. Wij ook, we studeerden daar en leerden de Bijbel door Joodse ogen lezen. We gingen daarna nog drie keer op vakantie naar het land van de Bijbel.

Gereformeerde predikanten mogen van hun Kerkorde tot op deze dag niet preken over het komende Duizendjarige Rijk [Jesaja 2 en Openbaring 20] waarin Jeshua straks als Koning/Masjiach samen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs de wereld in Gerechtigheid gaat Regeren. Zachariah 14. En Openbaring 14.

Alle details hierover in Jesaja 2 en 60-66 en verder natuurlijk Jeshua's laatste en beste Boek van de Bijbel Openbaring 19.

G.F. Händel Liet de Engelsen die Boodschap van Jeshua' s Wederkomst in Jeruzalem al horen in alle toonsoorten met zijn Messiah die al 250 jaar het zuivere Evangelie verkondigd: He Shall Reign Forever en Ever!

Het was Johan Heer met zijn Zoeklicht en Hall Lindsey met zijn boek Planeet Aarde en Op weg naar een nieuw wereld, die het Boek Openbaring en de Profeten van het Oude Testament weer in schijnwerpers zette die zowel ontelbare Gereformeerden als ook Evangelischen de ogen tot op deze dag heeft geopend. Israël vervult straks DE hoofdrol met hun Joodse Masjiach Jeshua die ook onze Masjiach is!!!

Ik schreef al eerder: De Ned. Geloofsbelijdenis en de Heidelberger Catechismus moeten nu toch eens snel gereviseerd worden op die anti - Israël punten. De Kerk is NIET het nieuwe Israël. Dat is een valse leer waar Jeshua woedend over is. Details in Openbaring 2 en 3.

Kerken die nu nog samen met de VN en EU Israël negeren en zelfs boycotten BDS met economische middelen die zullen straks door God genegeerd worden volgens Psalm 129...Allen die Sion haten..!

Jeshua, de Zoon van God leert immers: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22.

Paulus leert dat ook in Romein 9-11. Hoofdstukken waar Augustinus al bij ging hakkelen, daarna Luther die helemaal niets begreep van Openbaring. Calvijn ook niet. En dit waren toch zeer geleerde heren...Hoewel zie 1 Corinthe 1 t/m 3.

Deze voormalige kritikasters van de Joden zouden nu hun ogen uitkijken in Israël, bewoond door 8 MILJOEN Joden die hun mannetje staan alhoewel nu nog omringt door allemaal antisemitische volken.

Die volken zullen straks de gevolgen van hun haat aan de lijve ervaren als Israël weer een wereldmacht, ja, TOT HOOFD DER VOLKEN wordt net als ten tijde van Koning David en het enorme grote Rijk van Salomo zijn zoon.

Zie alle details Psalm 149 en Jesaja 60 en 63 en Openbaring 6 De Toorn van Het Lam die tot Leeuw van Judah wordt en lees nog een keer Openbaring 19 Jeshua verslaat alle antisemitische volken.

HET CHRISTELIJK GELOOF 2019 IS EEN AANFLUITING VOOR HEEL DE WERELD GEWORDEN!!!

Hoezo? Waarom? Lees hun Pauselijke, Concilie en Synode uitspraken van de afgelopen 17 eeuwen en je rilt en kan een gegronde vervloeking niet langer inhouden.

Paulus deed dat al toen hij de gemeente van Galaten schreef:

Galaten 1:6-10 Er is maar één evangelie!!!
Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander [Rooms/PKN] evangelie,
en dat is GEEN evangelie!!!

Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij VERVLOEKT!

Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij VERVLOEKT!

Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.