#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Recensies

Hoe werd het Romeinse rijk ‘christelijk’?

Het is tegenwoordig niet meer te begrijpen hoe het heidense Romeinse rijk ‘christelijk’ werd. In het boek ‘De God van Galilea’ geeft Nieuwtestamenticus Ehrman er zijn beschrijving van. Hoe heeft hij dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
Ehrman is gespecialiseerd in de vroege christenheid. In negen hoofdstukken behandelt hij dit onderwerp. De meeste aandacht gaat uit naar de vervolgingen van de christenen en het begin van het ‘christelijke’ keizerrijk. Ehrman wil geen waardeoordelen over godsdiensten doen. Christelijk geloof zou niet beter zijn dan andere religies. Vandaar dat hij ook veel aandacht besteed aan de uitleg van verschillende Romeinse heidense culten. Hij corrigeert diverse verkeerde conclusies en begrippen, maar betwijfelt het auteurschap van een aantal Bijbelboeken.
In de bijlage gaat hij in op het boek ‘The Rise of Christianity’ van socioloog R. Stork, die de groei van de christenheid verklaard vanuit geleidelijke groei. Daarna volgen de eindnoten, die hoofdzakelijk literatuurverwijzingen geven. Het boek sluit af met een register.

Het Romeinse rijk werd christelijk
Een christenheid wist vrij snel het heidense Romeinse rijk te domineren. Deze christenheid groeide in minder dan 400 jaar sinds diens oorsprong met enkele tientallen leerlingen uit tot dertig miljoen aanhangers (de meerderheid in het Romeinse rijk). Hoe is het mogelijk dat de variëteit aan heidense cultussen plaatsmaakte voor het ‘ene’ christelijke geloof? Christenen stellen achteraf dat dit gebeurde omdat God dat wilde, maar volgens ongelovigen kwam het omdat keizer Constantijn christen werd. Ehrman toont dat de opkomst van de christenheid grote spanningen veroorzaakte met de heidense meerderheid die hen als atheïsten beschouwden. Ehrman vindt christelijke literatuur partijdig en daarom richt hij zich vooral op wat het toenmalige heidendom over de christenheid schreef en op apocriefe geschriften. Hij onderzocht ook hagiografieën (heiligenlevens). Hij onderzoekt allerlei mogelijke groeifactoren. Cruciaal voor de groei was volgens Ehrman de bekering van Paulus. Hij zou de eerste en enige zendeling zijn geweest in de eerste eeuw. Hij beschrijft hoe de christenheid daarna volwassen werd (de concilies) en waarom diens karakteristieken aantrekkelijk bleken voor heidenen.

Ehrman relativeert de christenvervolgingen en de martelaarschappen. De Romeinse samenleving zou te open en te tolerant daarvoor zijn geweest. Hij beschrijft de bekende vervolgingen. Toen het keizerrijk ‘christelijk’ werd veranderde de houding van de christenen tegenover het heidendom. Vanaf toen stak onverdraagzaamheid de kop op. Maar hoewel christenheid excluvistisch is werd onverdraagzaamheid nooit de norm noch het opleggen van dwangbekeringen.

Evaluatie
Dit is een heel interessant, makkelijk leesbaar en belangrijk boek, omdat de basis van de westerse christenheid in het Romeinse rijk vorm kreeg. Ehrman is echter een moderne theoloog die de Heilige Geest niet begrijpt. Dit heeft ernstige misvattingen (soms lasterlijk) tot gevolg, die echter heel goed passen in het denkkader van ‘de kerk’. Ehrman concludeert bijvoorbeeld dat het houden van de wet van Mozes geen invloed zou hebben op de relatie met God! Dit boek is aanbevolen.


Ehrman, B. D., De God van Galilea. Hoe een verboden religie de wereld veroverde. 2018, Balans, Amsterdam, 360 pagina’s, € 24,95, ISBN 9789460038266.

Reageren


BASTIAAN

19-04-2019 11:42
Het Romeinse Rijk de EU met de Paus aan het hoofd is weer herstelt in onze dagen. Er is vreemd genoeg niets christelijks aan!!! De Naam van God schittert door afwezigheid in EU Straatsburg/Brussel wordt niet genoemd in een van de EU-documenten.

Geen wonder dat in het Referendum Nederlanders in 2005 in grote meerderheid 61% stemden TEGEN de EU-Grondwet, Vlag en Volkslied!!! Ik ook.

Vreemd dat dit godloze instituut toch door de laatste 3 pausen, die zich zonder schroom heilige vader laten noemen [Jeshua verbiedt dit ten strengsteMattheus 23:8-12] bezocht werden. Iedereen applaudisseerde voor hen. Iedereen?

Behalve de Ierse dominee Ian Paisley in Straatsburg 1988, die schreeuwde uit alle macht in de volle vergadering naar de Poolse Paus: Antichrist, antichrist!!!

O, Ja er was nog een dissident, nee, niet van het CDA, CU, SGP, maar van notabene D66 die haar ongenoegen uitsprak over die pausbezoeken:

"D66 wil af van diplomatieke status Vaticaan bij EU"…Er zijn maar weinig standpunten die ik deel met De D66-leider in het EU-Parlement, Sophie in ’t Veld. Maar deze onderschrijf ik ook van harte:"

Zij vindt dat het Vaticaan in de Europese Unie niet langer een diplomatieke status moet hebben, Omdat het Vaticaan ook een staat is, heeft de RKKerk een andere status dan andere kerken. Volgens In 't Veld heeft de RKKerk "makkelijk toegang tot de macht". Daardoor is de invloed van de "religieuze lobby niet transparant".
Bron: Ref. Dagblad, VR 11 jan 2013."

Hoe is die roomse kerk eigenlijk zo invloedrijk geworden en hoe kwam ze aan al die rijkdom?

Ik bezocht op vakantie de Dom in Keulen met een schatkamer vol kunst/juwelen! Volgens vaticanist John Allen [2014] heeft de Vaticaanse bank alleen al voor 9 miljard Euro aan activa!!

De RKK in Duitsland alleen al bezit enkele miljarden euro's. Dat blijkt uit onderzoek van Duitse persbureau dat vermogen van bisdommen onderzocht. En de kerk in Italië voert de top en bezit alleen al 1200 miljard vastgoed en 30 miljard wereldwijd! Maar hoe? Oneerlijk Verkregen door Aflaat, Vrouwen, Drugshandel, GESTOLEN van Joden en Protestantse Ketters!

De paus noemt zich hoofd van de kerk, dat is hij niet, maar Jeshua de Zoon van God!

Efeze 5:23. Jeshua is het Hoofd zijner gemeente; Hij is het, die ZIJN LICHAAM in stand houdt. Alle knie zal zich voor Koning Jeshua buigen! God verbiedt te buigen voor beelden (Psalm 115) of voor een paus!

Paulus leert in Filipp 2:10 opdat in de NAAM van
Jeshua zich ALLE knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en ALLE tong, (ook pausen) zou belijden: JeshuaHaMasjiach is Here tot eer van God de Vader!

Johannes de Doper leerde al: Lucas3:9...De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Meer details in Openbaring 20.

Jeshua zelf maakt een rigoureus einde aan dit godloze Romeinse Rijk dat nu ook 2017 verzwagerd werd met de Islam hoewel hun Koran leert dat Allah geen zoon heeft.

Hoe maakt Jeshua een einde aan dat rijk van de antichrist? De profeet Daniël 2 zag het al in een visioen:

Vers 30 Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.

31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.
32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.

35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd.

Maar de steen [Het Koninkrijk van JHWH Zachariah 14 en Openbaring 19] die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde!!!

Marten Dek

28-03-2019 09:45
Als leek weet ik meer dan de beste theoloog.
Ik weet ook waarom dat zo is.
Als je echt naar Jezus en God luistert dan gebeuren er geweldige dingen in je leven.
Je doorziet Rome en alle valse kerken, waar ik ooit deel van uitmaakte.
Een simpel voorbeeld. Goede vrijdag komt eraan. Dan vieren zij de de opstanding, en elke zondagsvierder neemt dat klakkeloos aan van de valse zondagsleraren.
Het volgende zou voldoende moeten zijn voor elke eerlijke en oprechte gelovige.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Heeft u de nachten al geteld.????
Het valse geloof is een miljarden bedrijf verdeel over veel contreien.
Ook de uitdaging hoort daarbij, de EO PKN enz.
En boekenschrijvers, ???? Vertellen zij ooit waar het echt om draait. Dat maakt hen niet uit, er wordt verdiend. Met leugens.
Jezus is Heer van de Sabbat, En zo ook het Vierde Gebod dat God met eigen vinger schreef tart men met handen en voeten.
Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Wie gelooft dat nog.????

BASTIAAN

20-03-2019 07:48
Hoe werd het Romeinse rijk ‘christelijk’? Wie met de kerkgeschiedenis bekend is weet alle antwoorden:

Het Romeinse Rijk werd christelijk vanaf AD 311 toen was er nog vrijheid voor Joden en allerlei chr. sekten. Vanaf 7 maart 321 werden Joden al gedemoniseerd en mochten christenen niet langer met Joden de Sjabbat vieren of omgaan.

Vanaf 325 regeerde Constantijn al met dwang en het zwaard. Arianen en Donatisten werden hevig vervolgd met het zwaard. Augustinus stuurde het leger op de Donatisten 410 af die niets van die Roomse dwang wilde weten!

De meest intimiderende dogma's werden geproclameerd.
door Pausen. Gelovigen hadden geen leven.

Karel de Grote maakte het helemaal bont. 800. Hij liet duizenden Saksen en andere tegenstanders afmaken omdat ze niet gedoopt wilden worden tot zijn Roomse christendom.

De Islam ging precies zo te werk en heeft dit gedrag gekopieerd. Zie het grote slagzwaard van de Islam op de groene vlag van Saudi-Arabië met daar op hun geloofsbelijdenis. Ook bij deze militante godsdienst waren de Joden van Medina de eerste slachtoffers [honderden] omdat ze weigerden om Mohammed als profeet te erkennen.

Het christendom heeft niets met het Evangelie van Jeshua en de Apostelen te maken. Wie 2000 jaar kerkgeschiedenis gelezen/bestudeerd heeft haalt er zijn neus voor op.

Kruistochten - Inquisitie - Bijbel werd zelfs verboden en kwam eeuwenlang op Index van verboden boeken -Leugen - Bedrog - Geweld - van zowel Roomsen als Protestanten. Gelovigen Moesten naar de kerk - Moesten biechten - Moesten dit en Moesten dat.

Luther schreef 4 antisemitische boeken om Joden die Luthers leer afwezen belachelijk te maken, demoniseren.

Calvijn veroordeelde Dr. Servet tot de brandstapel omdat die niet de Drie-Eenheid wilde belijden en de Kinderdoop afwees. Arianen lang voor hem geloofden daar ook niet in.

Geen wonder dat gelovigen vooral afkerig werden/worden van de leiders van het christendom. Zij leiden een liederlijk leven. Schandvlekken der natie. Bibliotheken zijn er over vol geschreven. 2 Petrus 2 en Brief van Judas vertellen veel details.

Ware gelovigen zijn veelal buiten de kerk te vinden. Jeshua voorzag de tijd van grote afval al en sprak: Waar twee of drie gelovigen tezamen zijn in Mijn Naam daar ben ik in hun midden. Mattheus 18:20.

Ik heb ook veel leergeld betaald na vijf verschillende kerken!!!

Het plaatje van deze tijd is dat Jeshua aan de deur van de Gemeente staat en klopt of Hij AUB binnen mag komen. Openbaring 3:20. Helaas...Kerken laten Hem buitenstaan!

Jeshua' s vermanende Woorden mogen niet meer gehoord worden in het Vaticaan, Synodes, EO en op Kansels. Liberale Pausen, Predikanten en Ouderlingen lezen liever voor uit de Koran die ze ook zelfs Woord van God durven noemen in 2019.

Wat las ik in het ND…20 maart 2019…De Duitse theoloog Thomas ­Schirrmacher, secretaris van de ­Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA), heeft scherpe kritiek op een islamdocument van de protestantse kerk (EKD) in Baden.
Karlsruhe…De Evangelische Kirche in Duitsland stelde in september in een nationale verklaring de Dialoog met moslims in Duitsland ‘te zoeken en te Bevorderen’. De Interreligieuze Dialoog van de afgelopen decennia tussen christenen en moslimgelovigen moet ‘met respectvol begrip en ontmoeting worden voortgezet en geïntensiveerd’, aldus de protestantse kerkgemeenschap. 23 miljoen leden."

Wie al die Synode en Concilie uitspraken vanaf 2017 leest die rilt.

Geen wonder dat er een Franse Revolutie kwam 1789. Burgers waren Paus en Koning meer dan beu die hen lieten creperen van de honger. Bastille en Kerken werden belaagd. De Bijbel werd verboden. De Rede zat op de troon. Pas in 1795 na het schrikbewind gingen kerken weer open na een miljoen slachtoffers van de guillotine.

Johannes de Doper en Jeshua hadden al voor deze tijd van grote afval gewaarschuwd in Mattheus 3 en 23. Het Christendom van 2019 is failliet. Kerken Rooms en Protestants sluiten in ijltempo. Geen wonder, gelovigen krijgen stenen voor brood.

Wie God [en Zijn Woord] verlaat heeft smart op smart te vrezen. Openbaring 16 t/m 20.

Hoe anders en beter ging/gaat Jeshua, de Zoon van God te werk: Hij zegt ook nog vandaag nog tot de Gemeente:

Mattheus 11:29 Neem Mijn juk op u, en Leer van Mij dat Ik Zachtmoedig ben en Nederig van hart; en u zult Rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is Zacht en Mijn Last is licht.

Als Jeshua straks wederkomt in Jeruzalem [Zachariah 14:9] zal er volgens mij geen enkele kerk meer te vinden zijn. Wat dan wel?

De Tempel zal herrijzen [Ezechiël 40-48 en Zachariah 6 en Openbaring 11] en al Gods Geboden [ook de Sjabbat Jesaja 66:23] zullen weer in acht worden genomen voor Jood en gelovigen uit de volken.

Details in Psalm 72, 96 en 98, Mattheus 25 en Openbaring 7, 14 en 19.

Paulus woorden van Romeinen 11 zullen dan ook allen werkelijkheid worden!!!

Rien de Zeeuw

20-03-2019 07:28
Dank voor deze recensie, ik heb het boek inmiddels besteld. Inmiddels heb ik wel meer van Ehrman gelezen. Misschien een kleine correctie.

"Ehrman is echter een moderne theoloog die de Heilige Geest niet begrijpt."

Ehrman heeft wel onder andere theologie gestudeerd, maar hij benadert het onderwerp als historicus. Dat is net iets anders. Daarnaast weet ik niet of hij de Heilige Geest niet begrijpt, hij gelooft er niet in. Dus ook weer nét iets anders.