#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Recensies

Het ‘Onze Vader’ onder de loep

Het ‘Onze Vader’ is het bekendste gebed in de christenheid. Door sommige gelovigen wordt het wekelijks of zelfs dagelijks voorgedragen. Maar hoe zou het vertaald moeten worden en wat betekent (dan) het eigenlijk? Dat onderzocht Zuurmond in het boek ‘In hemels naam’. Waar gaat het boek over?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
In elf artikelen in een tijdschrift reageerde Zuurmond op het voornemen van een nieuwe oecumenische vertaling van het ‘Onze Vader’. Dit boek is de bundeling van die artikelen. Zuurmond hecht terecht grote waarde aan vertalen met grote precisie en zorgvuldigheid. Er zou recht gedaan moeten worden aan de oude bronnen. Ook zou onderzocht moeten worden wat de betekenis van dit gebed was en hoe dat vertaald zou moeten worden naar onze tijd. Het boek heeft veertien hoofdstukken waarbij de meeste aandacht wordt besteed aan allerlei problemen met de tekst van het ‘Onze Vader’. Voetteksten geven diepere uitleg en soms literatuurverwijzingen. Het boek wordt ondersteund door de bijlagen. Daarin zijn meerdere versies van het ‘Onze Vader’ opgenomen, zoals meerdere Nederlandse, maar ook andere talen: Friese, Engelse, Duitse, Syrische, Griekse, Latijnse en Koptische (Egyptische) vertalingen. Het boek sluit af met vier registers (Bijbelteksten, Joodse literatuur (inclusief pseudografen), personen & plaatsen en begrippen & zaken) en een literatuurlijst.

Vertaalproblematiek
Vertalen is altijd interpreteren en aanpassen van een brontekst. Daarbij moeten altijd compromissen worden gesloten. Een vertaling vraagt om een verantwoording, maar die ontbreekt vaak. Een belangrijk startpunt voor een vertaling is uitgangstekst. Steeds vaker worden de oude bronteksten genegeerd. Tegenwoordig gaat het vooral om begrijpelijkheid, omdat dit beter verkoopt. Weerstand hiertegen neemt terecht toe. Het gaat uiteindelijk vooral om ‘brontekstgetrouwheid’, hoe moeilijk dat voor de moderne lezer ook is.

Teksteigenschappen
Zuurmond wijst op de eerste plaats op de verschillen tussen de tekst van het ‘Onze Vader’ in Matteüs en Lucas. De laatste is korter. Latere manuscripten laten zien dat de tekst van Lucas, die oorspronkelijker is, later aangepast is op die van Matteüs, waarvoor de ‘kerk’ altijd voorkeur had. Ook stelt Zuurmond vast dat in latere eeuwen door de ‘kerk’ onderdelen aan dit gebed zijn toegevoegd, zoals de afsluitende bede ‘Want van U is … Amen’.
In de context van Lucas blijkt dat de Here Jezus het gebed bedoelde voor de gemeenschap van gelovigen en dat eraan mocht worden verbeterd, veranderd en toegevoegd.

Tekstproblematiek
Hierbij wijst Zuurmond bijvoorbeeld op het probleem van het unieke ‘Griekse’ woord epiousios, meestal vertaald als ‘dagelijks’. In verschillende manuscripten wordt dit woord echter heel verschillend vertaald. Oorspronkelijk zou het naar het Heilig Avondmaal verwijzen: ‘hemels brood’.

Evaluatie
Dit is een interessant en belangrijk boek. Vooral voor hen die veel waarde hechten aan dit gebed. Zuurmond komt steeds met antikapitalisme en zorgelijk is dat hij niet weet wat Gods wil is. Hij verzet zich wel terecht tegen moderne geparafraseerde ‘Bijbels’, vooral de Nieuwe ‘Bijbelvertaling’.
Dit boek is een aanrader.


Zuurmond, R., In hemels naam. Over vertaling en betekenis van het Onze Vader. 2012, Skandalon, Middelburg. 160 pagina’s, € 18,95, ISBN: 9789490708405.

Reageren


Theo Peursum

05-05-2019 02:16
Als aanvulling volgt hier een vertaling van het gebed uit een oude Hebreeuwse brontekst van het Matt. evangelie:
Onze Vader in de hemel,
Uw naam zal geheiligd worden.
Uw koninkrijk zal gezegend worden.
Uw wil zal worden gedaan in hemel en op aarde.
Geef ons zonder onderbreking ons brood.
Vergeef ons de schulden van onze zonden,
zoals wij de schulden vergeven
van hen, die tegen ons gezondigd hebben.
En breng ons niet in de handen van een verleider
en bescherm ons tegen al het kwaad.
Amen

BASTIAAN

06-04-2019 05:03
Zuurmond schrijft interessante info over het Onze Vader Gebed in zijn boek In Hemels Naam.

Wat ik niet lees in dit verslag is dat een veel oudere Bron van dit Onze Vader Gebed in Matth. 6 al terug te lezen is in 1 Kronieken 29:10-16...Loflied van David

1 Kronieken 29:10 Toen prees David de HERE ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, HERE, God van Onze Vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
11 Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven.
12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam.

14 Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

15 Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop.

16 HERE, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U Behoort Het Alles!!! enzovoort.

In het Gebed van Koning David vindt u dus heel veel overeenkomsten met het Onze Vader dat de Joodse Jeshua ons leerde in het Nw. Testament.

1 Kronieken 29:10-16 stond dus model in Mattheus 6:8-15 waar Jeshua dit gebed in herinnering bracht/leerde aan zijn 12 Joodse Apostelen. Dus het Onze Vader Gebed is wel degelijk een honderd procent Joods Gebed dat ik als vriend van Israël dagelijks bid!

Ook in de Joodse Siddoer [Gebedenboek] lees ik dat Israël net als wij doen dit Gebed richt tot God als Vader:

5* Doe ons omkeren, Onze Vader, tot Uw Torah
en breng ons nader, onze Koning, tot Uw dienst
en voer ons in volledige omkeer terug tot voor Uw aangezicht. Gezegend Gij, Heer, die de omkeer wil.

6* Vergeef ons, Onze Vader, want wij schoten tekort,
scheld ons kwijt, onze Koning, wat zij misdreven;
want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij.
Gezegend Gij, Heer, Genadige, die zoveel vergeeft.

19* Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel Uw volk Israël. Zegen ons, Onze Vader, ons allen als één, in het licht van Uw aangezicht, want in het licht van Uw aangezicht hebt ge ons gegeven, Heer onze God, de Torah des levens en de liefde der verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede.

God in de hemel lacht [Psalm 2] om al die antisemieten en booswichten van deze tijd die spotten met Joden en Chrstenen die dagelijks dit Gebed uitspreken in veel landen.

Wij bidden net als de Joden uit hun Siddoer, Het Onze Vader gebed! Zijn Koninkrijk zal komen op deze aarde en Zijn wil zal geschieden.

De Joodse Profeten spraken al hierover in Jeremia 31, Jesaja 60-66 en Zachariah 14 en de Opgestane verheerlijkte Jeshua spreekt hierover in Zijn Boek Openbaring in hoofdstukken 5, 7, 14, 19 en 21 en 22.

He Shall Reign Forever And Ever!!! G.F. Händel in zijn Messiah!!! Hij had er maar 23 dagen voor nodig om dit Oratorium te scheppen. Hij sliep en at nauwelijks zo groots was het visioen. Händel had net zo' n ervaring als Paulus die in de derde hemel vertoefde.

2 Korinthe 12:2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

Händel werd met zijn Messiah de grootste Evangelist aller tijden. Al 250 jaar lang luisteren vele miljoenen concertbezoekers jaarlijks ademloos naar deze hemelse muziek en zang!!!