#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Recensies

Kruisiging zou kroning zijn

Is de betekenis van de kruisiging van de Here Jezus wel goed begrepen en uitgelegd? Reinier Sonneveld denkt dat dit aanvankelijk zo was, maar tegenwoordig vergeten is. In zijn boek ‘Het vergeten evangelie’ probeert hij de oorspronkelijke betekenis uit te leggen en betrekt hij de huidige kennis erbij. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Boekanalyse
Sonnevelds centrale boodschap is dat de kruisiging van de Here Jezus zijn kroning betekend. Zijn boek erover bestaat uit twee delen met elk vier hoofdstukken: 1. Verhalen die falen; 2. Een ander verhaal, goed en nieuw. Hij gebruikt de Nieuwe Bijbelvertaling met enige correctie op de grondtaal. In katernen gaat hier dieper in op de tekst. Foto’s en schema’s verklaren de tekst. De meeste aandacht besteedt hij aan de fundamentele omkering door de komst van de Here Jezus (hoofdstuk 6) en hoe christenen de Here Jezus hervinden in de ‘christus-victor’-benadering (hoofdstuk 8). Op het Internet kunnen allerlei toespraken van Sonneveld worden bekeken, die ook zijn boek samenvatten. Het boek sluit af met allerlei bronverwijzingen en gespreksvragen.

Betekenis van de Here Jezus
Sonneveld, die zich evangelikaal noemt, werkt deze betekenis uit vanuit de fundamentele vragen over het leven. Wat is het grootste probleem van de mens en wat zijn de oplossingen ervoor? Werken die oplossingen? Wat is kwaad? Vooral aan deze laatste vraag besteedt hij veel aandacht, om uiteindelijk te concluderen dat de Here Jezus het kwaad definitief overwonnen zou hebben. Alle pogingen van mensen om antwoorden op deze vragen te geven door politiek, religie en techniek zouden gefaald hebben. Die antwoorden werden zelfs deel van het kwaad dat ze probeerde te bestrijden.

Evaluatie
Dit is nogal een nogal ‘wollig’ boek, maar, gezien de vele positieve reacties van allerlei bekende Nederlandse christenen die erin staan, wel heel trendy. Het is geen theologisch boek, zoals Sonneveld zelf stelt, hoewel het uiteindelijk wel over theologische onderwerpen gaat. Vooral over de christologie. Maar de lezer moet eerst over heel veel ‘andere’ zaken lezen om uiteindelijk bij theologie uit te komen. Uit de kennis over die ‘andere’ zaken wordt duidelijk dat Sonneveld in de wereld staat. Hij lijkt ook de evolutietheorie te volgen. Ook voert hij zaken op die sommige lezers zullen shockeren, zoals dat God niet gewild zou hebben dat de Here Jezus de marteldood onderging, maar dat dit werk van kwade machten was. Dat Godslastering door de diepe vernedering van de Here Jezus onmogelijk zou zijn geworden. Sonneveld brengt kwaad niet zozeer in verband met satan maar met mensen. Echter, kwaad zou volgens hem eigenlijk niets zijn. De vraag komt dan op waarom hij dan de overwinning ervan zo centraal stelt. Spreekt dat zijn eigen verhaal niet tegen? Of stelt hij eigenlijk dat God de natuurlijke mens heeft overwonnen? Hij heeft gelijk dat traditionele kruisigingsverklaringen onjuist zijn, maar is zijn benadering, dat verlossing vervangt door overwinning, beter? Dit boek heeft jammer genoeg geen register(s).


Sonneveld, R., Het vergeten evangelie. 2018, Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam. 286 pagina’s, € 19,90, ISBN: 9789463690034.

Reageren


vader Jakob

27-05-2019 07:12
De Bijbel zegt het zelf in niet mis te verstane bewoordingen dat het BITTERE NOODZAAK was dat de Here Jezus mens moest worden, de mens in alles gelijk moest worden (behalve de zonde) om te kunnen sterven. Het is in het oude Testament al op meerdere plaatsen voorzegd, en in het nieuwe Testament lezen we de vervulling ervan. Wenst Reinier Sonneveld daar afbreuk aan te doen?
Laat dat boek van 'm maar zitten. We hebben de Bijbel toch?

BASTIAAN

25-05-2019 08:45
Reinier Sonneveld slaat de plank flink mis in zijn boek; Het vergeten Evangelie, als hij beweert: Dat God niet gewild zou hebben dat de Here Jezus de Marteldood onderging, maar dat dit werk van kwade machten was.

In 1973 zagen miljoenen gelovigen en ongelovigen de Amerikaanse Film Jesus Christ Superstar waarin Jeshua geportretteerd werd als een Loser. [Verliezer] Sentimentele liedjes als: I don’ t know how to love Him, deed velen tranen met tuiten huilen. Een blamage deze prul-film!

De Filmmakers hebben nooit het Evangelie goed bestudeerd. Jeshua was VRIJWILLIG naar onze wereld gekomen om te sterven als het Lam Gods die de zonden der wereld weg zou nemen.

Jeshua vertelt het zelf in Johannes 10:15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en IK zet Mijn Leven In voor de schapen.

16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook DIE moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn Leven Afleg om het Weder te nemen. 18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb Macht het af te leggen en Macht het weder te nemen; dit Gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Jeshua Overwon voor ons hulpeloze mensen, de duivel en alle demonen aan het kruis van Golgotha.

Paulus leert in Kolossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, Levend gemaakt met Hem, toen Hij ons AL onze overtredingen Kwijtschold,

14 door het Bewijsstuk [De vloek van de wet Deuteronomium 28] uit te wissen, dat door zijn inzettingen Tegen Ons Getuigde en ons Bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het Kruis te nagelen:

15 JESHUA heeft de Overheden en Machten Ontwapend en Openlijk Tentoongesteld en zo over hen GEZEGEVIERD. Wat overblijft is de Zegen van de Torah/Wet. Deut. 28.

Geen wonder dat God zijn Vader trots was op het Volbrachte Werk van Zijn Zoon aan het Kruis. Paulus schreef ook in superlatieven over Jeshua…

Filippenzen 2:5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een Dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

8 En in zijn uiterlijk als een Mens bevonden, heeft Hij Zich Vernederd en is Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des KRUISIS.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de Naam van Jeshua zich ALLE knie zou buigen van hen,
die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: JeshuaHaMasjiach is Here, tot eer van God, de Vader!

De duivel en al zijn trawanten/demonen, booswichten en antisemieten delven voor eeuwig het onderspit!!! Alle details in Psalm 129 en Mattheus 7, 13 en 25 en Openbaring 20.

JESHUA SHALL REIGN FOR EVER AND EVER!!! Openbaring 19.