#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Recensies

Facetten van de vroege kerk

Voor nogal wat christenen is de ‘vroege kerk’ (christenheid in de eerste eeuwen) het voorbeeld voor geloven vandaag. In het boek ‘Door Christus aangesproken’ zijn een aantal artikelen verzameld die tonen wat die vroege kerk karakteriseerde. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Boekanalyse
Dit boek bestaat uit artikelen van negen deskundigen die eerder verschenen in het e-magazine Marturia van het Evangelisch College. Het verschijnt ter ere van het 10-jarige bestaan van dit magazine. De rode draad is dat alleen de Here Jezus met God zou verzoenen en eeuwig leven zou geven. Het boek bestaat uit drie delen die de facetten Schriftuitleg, het werk van de Here Jezus gedenken en Hem navolgen in de vroege kerk laten zien. In de elf hoofdstukken wordt de meeste aandacht besteed aan de uitleg van het Oude Testament (Psalmtekst), het biddend belijden door Augustinus en de geloofsverdediging. Voetnoten geven achtergrondinformatie en literatuurverwijzingen. Foto’s, plaatjes en schilderijen geven beeld bij de tekst. In de epiloog wordt apart aandacht besteed aan vroegchristelijke doop en Avondmaal. Een appendix is gewijd aan bronverwijzingen. Het boek sluit af met personalia en een bronvermelding van de illustraties. Er zijn verschillende Bijbelvertalingen gebruikt, maar meestal de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Belang vroege kerk
Het boek opent met een inleiding waarin het belang van de vroege kerk voor de hedendaagse christenheid wordt gepromoot. Als belangrijkste redenen worden genoemd het christocentrisme en het trinitarisme ervan. Het zou het hart zijn van de christelijke identiteit. Daarnaast zou die kerkperiode inspireren en de leer ervan het dichtst bij dat van de 12 apostelen hebben gestaan. In de vroege kerk blijkt mondelinge leer hetzelfde gezag te hebben als schriftelijke leer. Die mondelinge leer, die werd opgeschreven, zou daarom ook norm moeten zijn in de tegenwoordige kerk. Deze leer werd ‘katholiek’ genoemd.

Kenmerken
Deze katholieke leer ontwikkelde eigen onderscheidende kenmerken, zoals een Schriftuitleg die het Oude Testament christologisch vergeestelijkte (vooral ‘moeilijke’ teksten voor christocentrisme) en nieuwe ‘christelijke’ feesten bedacht.

Evaluatie
Dit is een grondig boek over kerkgeschiedenis dat ook nog eens fraai is uitgevoerd. Alleen geeft het wel een ‘opgepoetst’ en onvolledig beeld. Zo is de katholieke kerkleer, die erin verdedigd wordt, westers (Grieks-Romeinse cultuur), terwijl de Bijbel oosters (Hebreeuwse cultuur) is. De christenheid, die logischerwijs toen (eerste eeuwen) in het Midden-Oosten nog het grootst was (dit boek heeft wel aandacht voor de woestijnvaders), werd door Rome een minderheidsmening (katholicisme) opgedrongen. Er is in dit boek dus ook weinig aandacht voor kritiek. Er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op het feit dat die Latijnse leringen al vroeg grondig afweken van de Bijbel (antisemitisch) en dat alle Nieuw-testamentische gebruiken een vernieuwing zijn van Israëlitische. Afwijken van katholieke traditie zou Godslasterlijk zijn.
Sommige citaten zijn in vreemde talen, zoals Engels, Latijn en Duits, gesteld, die niet altijd zijn vertaald. Het boek heeft geen register(s).
Een aanrader voor geïnteresseerden in de kerkgeschiedenis.


Willigen, van M.A. en N. Witkamp, Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk. 2019, Groen, Heerenveen. 226 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789088972157.

Reageren


BASTIAAN

04-06-2019 09:27
Het is een wonder en Genade van God dat ondanks de vele bloopers [Kruistochten, Inquisitie, Antisemitisme, Verdeeldheid] die de Kerkgeschiedenis tot op deze dag beschrijft, de Gemeente van Jeshua wereldwijd ook in Israël, springlevend is.

Helaas, niet in de huidige wereld-gelijkvormige kerken die sluiten met een sneltreinvaart.

Geen wonder, als Universiteiten en Predikanten niet meer verkondigen dat Jeshua, de Zoon van God is opgestaan uit de dood en zijn Wederkomst in Jeruzalem loochenen [OPENBARING 14:1] en zij smalend over Joden spreken. Wegwezen daar!!!

Er is iets moois, dynamisch aan de gang. Wat dan?

We komen weer terug bij af!!! Hoe veroverde de Boodschap van Jeshua in een eeuw tijd de toenmalige wereld? Lees het Boek Handelingen en de Apostolische Brieven en u hebt alle antwoorden op een rij.

Openbaring 7 vertelt ons dat straks een schare van gelovigen die Jeshua als Koning en Masjiach prijzen uit alle volken talen en naties ontelbaar groot zal zijn. Zorg dat u er bij bent. Hoe? Lees de Bijbel!

Openbaring 20 en 22 vertellen wie er beslist NIET zullen zijn. Lees ook verder wat Jeshua hierover leert in Matth. 7, 13, 24 en 25.

Kies heden wie gij dienen zult. Ezechiël 13 en 18 en Openbaring 16. Waakt!