#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Recensies

Allerlei Joodse gedachten over de Here Jezus

De christenheid heeft de laatste tijd veel aandacht voor het Joods-zijn van de Here Jezus. Sterker, dat Hij handelde binnen het eerste eeuwse Jodendom. Maar dat vraagt om een herinterpretatie van de Bijbel en vooral van de Evangeliën. Gertruud Bakker doet daartoe een eenvoudige aanzet met haar boek ‘De Joodse Jezus’. Hoe deed ze dat?

Door Marco van Putten

Hebreeuwse kijk
Volgens Bakker heeft de christenheid de Here Jezus in een Grieks gewaad gehuld. Los van de Joodse context geplaatst. Zij streeft naar een Hebreeuwse benadering van de Bijbel, maar ze geeft toe dat haar boek slechts een aanvang daartoe is.
Typisch aan het Hebreeuwse denken is volgens Bakker het inclusieve denken. ‘En-en’ in plaats van het afbakenende, inperkende en dogmatische ‘dit en niets anders’. Christelijk geloof zou door het laatste een Romeinse religie zijn geworden. Ze geeft een eigen uitleg van Hebreeuwse woorden.
Kennis van God is belangrijk, want dat doet groeien en geeft vreugde. Bakker hoopt dat de lezer meer ontzag voor God krijgt, zodat de lezer tot zegen zal zijn.

Boekanalyse
Na een Inleiding volgen negen hoofdstukken die ingaan op de Persoon en de werken van de Here Jezus. De meeste aandacht besteedt Bakker aan de Here Jezus als Messias en aan Zijn geboorte en ontmoetingen met diverse mensen. Paragrafen hebben vaak een korte literatuurlijst en studievragen. Hoofdstukken zijn voorzien van korte gedachten (vaak Martin Buber) of (eigen) gedichten. Het boek eindigt met twee bijlagen en een korte literatuurlijst.

Mondelinge Leer
Het hedendaagse Jodendom is hoofdzakelijk gebaseerd op de leer van de rabbijnen. Leer die zou zijn gebaseerd op alles wat God Mozes mondeling had geleerd, dus extra uitleg en regels die niet in de Bijbel staan. Bakker stelt dat die Mondelinge Leer, zoals die in de Talmoed staat, met een goede intentie was opgeschreven. Dat mensen naar de geest en niet naar de letter van de Bijbel zouden leven, maar het zou volgens Bakker ook wetticisme in de hand werken. Bakker gebruikt deze Leer veel in dit boek.

Evaluatie
Dit interessante boek zal vele inspireren hun traditionele denken over de Here Jezus om te keren naar een meer Joodse en soms zelfs Bijbelse wijze. Alleen is Bakker meestal speculatief, allegorisch, inconsequent, breed uitwijdend, vergezocht en generaliserend. Dat is niet per definitie verkeerd of onwaar, maar kan twijfelachtig en verwarrend zijn. Haar interpretatie en uitleg van de Bijbel en het Jodendom wijst echter in de richting van Liberaal Jodendom in plaats van Orthodox Jodendom. Dat blijkt ook uit de geciteerde teksten. In dit boek staan veel onwaarheden, onjuistheden en rabbijnse fabeltjes.
Jammer is dat Bakker het nodig vindt om op populaire wijze consequent de naam “Jezus” te noemen zonder enige verdere betiteling. Alsof Hij een vriend van de straat is. Ook is geen korte beschrijving gegeven wie Bakker is. Een register had in dit boek niet mogen ontbreken.


Bakker, G., De Joodse Jezus. De diepere betekenis in Zijn spreken en handelen. 2019, Scholten, Zwolle. 237 pagina’s, € 16,50, ISBN: 9789492959393.

Reageren


BASTIAAN

09-07-2019 07:44
Bedankt voor deze aanvullende waardevolle info Marco: Helaas: Ook aan de Joodse kalender is geprutst."

Wat de wederkomst van Jeshua betreft, hou ik me in het geheel Niet bezig met jaartallen. Ik zie liever op de Tekenen der Tijden.

Het voornaamste teken dat Jeshua in het Evangelie geeft lees ik in...Lucas 21...

Lucas 21:20 Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, [Nu 2019 door Syrië, Hezbollah, Egypte, IRAN, Gaza, Jordanië, Abbas, Hamas, Turkije] weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.

21 Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, [Gebeurde al eerder in AD 70]

22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat
[in de Psalmen/Profeten] geschreven is, in Vervulling gaat!

23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en Toorn over dit volk, [omdat Gods TORAH met voeten getreden worden, de Sjabbat ontheiligd, Gay Prides in Tel-Aviv en Jeruzalem]

24 en zij [EZECHIËL 22 EN OPENBARING 11] zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden
der heidenen zullen vervuld zijn.

Hoe vaak werd door Joden en Christenen al niet een valse Masjiach verwelkomt? Hoop dat de Knesset in Jeruzalem op tijd wakker wordt!

1...Bar Kochba 132-135 en wat te denken vanSjabtai Tsvi, beter bekend als Sabattai Zevi (Smyrna, 23 juli 1626 - Dulcigno, 17 september 1676) was een Sefardische rabbijn en kabbalist. Hij verkondigde dat hij de joodse messias was en kreeg aanvankelijk veel aanhang...totdat hij ontmaskerd werd en zich bekeerde tot de Islam.

De Islam beweert ook dat hun Mahdi de Messias is. We zullen zien. Openbaring 13, 14 en 20.

Er waren ook dwazen als o.a. Lou de Palingboer die beweerde God/Jezus te zijn. En wat te denken van Kim Un in N-Korea die zich ook net als Hitler/Mao laat aanbidden als de verlosser door zijn onderdanen. Toeristen moeten ook buigen voor die verwaande Kim Un die denkt dat hij god is en hem vereren met bloemen. Handelingen 12:20-24.

Goddank zijn die tijden der heidenen echt bijna vervuld! Jesaja 24. Die heidenen, godhaters en antisemieten zullen allemaal voorgoed het loodje leggen als JeshuaHaMasjiach, als Koning terug komt naar planeet aarde in Jeruzalem. Zachariah 14:9.

Jesaja 60-66 Openbaring 6, 19 en 20 vertelt in detail hoe zij dan zullen jammeren door hun verkeerde keuzes!!! Het misleidende Yoga en Mindfulness!!!

Er komt nog een zeer zware tijd voor Israël en de volken volgens Matth. 24 en 25 door een wereld vol van booswichten/antisemieten die Joden en Christenen haten. [Psalm 129]

De Here God zal die eindtijd sterk bekorten want anders....?

Matteüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de Uitverkorenen zullen die Dagen worden Ingekort.

EIND GOED - AL GOED!!! OPENBARING 21 EN 22.

M. van Putten

09-07-2019 06:27
Beste Bastiaan,

Helaas. Ook aan de Joodse kalender is geprutst. Zo heeft rabbijn Hileel II rond 360 CE ruim 100 jaar van de kalender afgehaald i.v.m. het overgaan naar de vaste kalendertabellen i.p.v. de visuele waarneming van de maan (die niet meer betrouwbaar was). Ook werd de 2de maand Adar als schrikkelmaand ingevoerd. Maar ook al eerder (in de tijd van het Hellenisme) zijn er aanpassingen geweest. De Joodse jaartelling is dus ook niet helemaal juist. Maar, zoals je schreef, give or take a few years. Op het geheel maakt dat niet zoveel uit. Sommigen verwachten de Messias echter precies 6000 jaar na Adam. Alleen niemand kan dat op de Bijbel funderen. Het zou mooi voor dogmatische schema's zijn.

Alles in de Schepping 'slijt'. De maan omwentelingen b.v. nemen jaarlijks toe. Geen enkele door mensen gemaakte kalender voldoet, maar de maankalender (gecorrigeerd door de zonomwenteling) lijkt mij Bijbels dus die van de rabbijnen lijkt mij ook bruikbaar.

BASTIAAN

08-07-2019 07:31
Beste Marco, inderdaad, ik weet dat er door de Caesars en anderen een paar keer aan de kalender is geknoeid. Maar wat maakt die paar jaar verschil uit op 2019 jaar?

Jammer dat we ons als christenen niet gehouden hebben aan de Joodse Kalender. Dan was er nu geen verschil van mening. Die kalender gaat helemaal terug naar het jaar en de dag van de Schepping. Op Joodse Kranten enz. is daarom ook vandaag het jaartal 5779 te lezen.

Waar we het wel, denk ik, over eens zijn is: De komst van Jeshua de Zoon van God spleet voorgoed de wereldgeschiedenis in tweeën zodat wij nu nog spreken over Voor en Na Christus!

Zijn "geboortedatum" maandag 8 juli 2019 na Christus kunnen we vandaag wereldwijd lezen op alle Pagina' s van Dagbladen, Tijdschriften, Horloges, Op uw PC-Scherm, op alle Agenda's.

Het allerbelangrijkste voor gelovigen zal de precieze datum zijn van Zijn Wederkomst in het hartje Jeruzalem, [Ezechiël 5:5] de stad van de grote Koning. Matth. 5:35.

Jammer dat JHWH/GOD die datum geheim gehouden heeft. Zelfs Jeshua weet niet wanneer Hij het groene sein krijgt van Zijn Vader om de Koning van alle koningen te worden in Jeruzalem.

Details in Marcus 13:32 (NBG51)
Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

Zie meer details over dit grootste moment in de wereldgeschiedenis in Openbaring 19.

M. van Putten

08-07-2019 05:57
Beste Bastiaan,

Ik wil niet vervelend zijn, maar de Here Jezus leefde geen 2019 jaar geleden. Het jaar 0 bestaat niet en de onze kalender is foutief. Hij werd in elk geval een aantal jaar 'voor Christus' geboren.

Heel precies kunnen we niet zijn, maar Hij trad waarschijnlijk op rond 1990 jaar geleden (vermoedelijk tussen 26-33).

BASTIAAN

07-07-2019 08:18
De Here Jeshua is de grootste Joodse profeet die ooit 2019 jaar geleden op planeet aarde in Israël rondgewandeld heeft.

De Apostel Petrus schrijft vol bewondering over Hem...en Cornelius de Romeinse Hoofdman en al zijn vrienden die tot geloof kwamen...zich toen lieten dopen en vervuld werden met de Heilige Geest...

Handelingen 10:37 Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde,

38 van Jezus van Nazaret, hoe JHWH/God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is Rondgegaan, Weldoende en Genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Jeshua de Zoon van God spleet voorgoed de wereldgeschiedenis in tweeën zodat wij nu nog spreken over Voor en Na Christus!

Dat Jeshua de Zoon van God is bleek wel uit de grote wonderen die Hij deed/doet...

1* Hij wekt de doden op. Johannes 11 en 1 Corinthe 15.
2* Hij versloeg de duivel en alle demonen aan het Kruis. Jeshua bevrijdde mensen van duivelse kwellingen.

Lees Kolossenzen 2:15 Jeshua heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!!! Meer details in Openbaring 19 en 20.

3* Hij reinigde Melaatsen.
4* Hij gaf blinden het gezicht. Marcus 8.
5* Doofstommen gaf Hij het gehoor terug. Marcus 7.
6* Stormen legde Hij het zwijgen op. Marcus 4.
7* Hij kon op water lopen. Marcus 6.
8* Hij veranderde water in wijn. Johannes 2.
9* Hij was wijzer dan Salomo. Mattheus 5-7.
10* Hij stond op uit de dood. Matth. 28.

Het Graf Is Leeg. Matth. 28. Nu kunnen toeristen in de Graftuin te Jeruzalem lezen bij de ingang van zijn lege Rotsgraf:

HIJ IS HIER NIET - HIJ IS OPGESTAAN!!!

Jeshua wordt Koning/Masjiach als Hij wederkomt in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48.

Mattheus 5:35. Alle Koningen der aarde zullen voor Hem buigen. Hij zal alle valse godsdiensten elimineren. Hij zal dagelijks Rechtspreken [Psalm 101] uit de nieuw herbouwde tempel. Ezechiël 40-48 en Mattheus 25.

And He Shall Reign For Ever And Ever liet George Frederic Händel ons al weten/horen met zijn oratorium ......... THE MESSIAH!!!

HIJ JESHUA, de Zoon van God maakt alle dingen nieuw...de hemel en de aarde!!! Openbaring 21-22.

De duivel en heel zijn stinkende legermacht van demonen zullen voor eeuwig branden in het vuur! Alle Antisemieten en Booswichten zullen voor eeuwig gescheiden worden van de Rechtvaardigen. Openbaring 22.

Alle details in Mattheus 7, 13, 25 en Openbaring 20 en 22.

EIND GOED - AL GOED. De oogst van een enorme schare bekeerde Rechtvaardigen zal zeer groot zijn.

De duivel en zijn trawanten zullen knarsetanden...

De Oogst van Rechtvaardigen zal zeer groot zijn. De schare, die niemand tellen kan!!!

Openbaring 7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de Troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de Troon gezeten is, en van het Lam!

11 En al de Engelen stonden rondom de Troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de Troon en aanbaden God,

12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.

13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?

14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams.

15 Daarom zijn zij voor de Troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de Troon gezeten is, zal Zijn Tent over hen uitspreiden.

16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,

17 want het Lam, dat in het midden van de Troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal Alle Tranen van hun ogen afwissen.