#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Recensies

Hoe Rooms-katholicisme ontwikkelde

Het katholicisme heeft West-Europa getekend. De cultuur van deze regio kan niet begrepen worden zonder kennis te hebben van die christelijke stroming. In het boek ‘Het katholicisme in Europa’ is een poging gedaan dit vanaf het begin van de christenheid te beschrijven. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Boekanalyse
Na een inleiding volgen maar liefst 19 hoofdstukken die ingedeeld zijn in 4 delen die tijdsperioden vertegenwoordigen. Aparte excursen gaan in op specifieke onderwerpen. Het eerste deel gaat over de periode van de bakermat van de christenheid (vanaf de 3de eeuw voor tot de 4de eeuw na Chr.). Het tweede deel gaat over de westerse middeleeuwen (4de-15de eeuw). Het derde deel gaat over de periode van Luther tot en met Napoleon (16de-18de eeuw). Het laatste deel gaat over het Europese katholicisme na de Verlichting (18de eeuw tot heden). Deel 2 beslaat dus de langste periode, maar heeft toch het minst aantal hoofdstukken (4). Het zou de periode zijn waarin het Rooms-katholicisme veelzijdig en dominant werd, want pas vanaf de derde eeuw komt specifiek het Latijnse (West-Romeinse rijk) christendom naar voren. Een slotbeschouwing sluit het boek af. Voetnoten zijn sporadisch, maar geven diepte-informatie. Aan het boek zijn een aantal appendices toegevoegd ter raadpleging tijdens het lezen, zoals landkaarten, lijst van pausen, overzicht van de belangrijkste concilies en geloofsbelijdenissen. Een uitgebreide literatuurlijst is ingedeeld per geschiedenisperiode. Het boek heeft twee registers (plaatsen en personen & begrippen) en een korte beschrijving over de auteurs.

Rooms-katholicisme en Europa
De auteurs (allen werkzaam bij de Katholieke Universiteit Tilburg), onderkennen dat katholicisme omstreden is in het Westen. Omdat daar de gedachte is dat religie en Verlichting tegenstrijdig zijn. Toch is de Europese geschiedenis verbonden met de christenheid, maar kerkvernieuwingen volgden meestal de veranderingen in Europa. Dit boek zou volgens de auteurs ook een must-read zijn voor iedereen die in die geschiedenis is geïnteresseerd.

Evaluatie
Dit goed leesbare naslagwerk, voorzien van een handige boeklint, is vooreerst een geschiedenisboek over West-Europa met de focus op het Rooms-katholicisme. Soms gaat het ook in op filosofische en theologische onderwerpen. De auteurs zijn tamelijk pretentieus door te stellen dat katholicisme is voortgekomen uit de Joodse groepering rond de Here Jezus. Het heeft echter sterkere wortels in de Griekse/Romeinse (religieuze) wereld. Het is opvallend dat de term ‘Joods-christelijk’ wordt gemeden ondanks dat de Joodse wortels van de christenheid worden erkend. Alleen is wat over die vroege geschiedenis wordt gesteld te vaak onjuist of speculatief. Het boek heeft zelfkritiek op het Rooms-katholicisme, maar gaat wel uit van diens gelijk. Jammer is dat niet aangegeven welke auteur verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het boek. Ook is het afbreken van woorden per zin/regel niet fraai gedaan. Het is jammer dat een begrippenlijst ontbreekt, want er worden nogal wat ‘moeilijke’ en ‘technische’ woorden gebruikt. Een aanrader voor geïnteresseerden in de verbanden tussen Rooms-katholicisme en de Europese geschiedenis.


Geest, P. van, J. van Gennip en K. Schelkens, Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis. 2018, Boom, Amsterdam, 445 pagina’s, € 34,90, ISBN: 9789024424184.

Reageren


BASTIAAN

14-07-2019 08:18
Hoe Rooms-katholicisme ontwikkelde." Wat lees ik?

Rooms-katholicisme en Europa: De auteurs (allen werkzaam bij de Katholieke Universiteit Tilburg), onderkennen dat katholicisme Omstreden is in het Westen."

De slager die zijn eigen vlees keurt?

Als je van roomse Fabels houdt zal dit boek best interessant zijn.

John Wycliff, Johannes Hus, Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox, Charles Haddon Spurgeon, laten een veel beter/eerlijker en realistischer overzicht horen.

Over het eeuwen omstreden valse pausdom lees ik van Jeshua in Mattheus 23:7-12.

De Paus is geen heilige vader: Alleen JHWH wordt Heilige Vader genoemd in Johannes 17:11.

7 Gij zult u niet rabbi laten noemen;
8 want één is uw Meester en gij zijt allen broeders.
9 En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.
10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Masjiach.11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. [de paus is een heerser]
12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Zie ook hoe de echte Petrus zich in 1 Petrus 5:1 medeoudste noemt en zeker geen paus.

1 Petrus 5:1 De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:

2 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, [Aflaten en Pieterspenning] maar uit bereidwilligheid,

3 niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. [En niet met doofpotbeleid van pausen]

4 En wanneer de opperherder [JeshuaHaMasjiach] verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven."

Het vele eeuwen antisemitische pausdom van Rome dat zich tot ontsteltenis van de hemel met EO. NCRV, Protestanten/Evangelischen en Mekka heeft verbonden in 2017 Hervormingsdag in Wittenberg en Utrecht Domkerk, 2018 in Genève met de Wereldraad van Kerken en in februari 2019 in Abu-Dhabi is Goddank ten DODE opgeschreven, door JeshuaHaMasjiach!

ALLE details in Openbaring 2, 3, 16, 17 en 18 en 20.

Lees het verraad van bovengenoemde Rooms/Islam/Protestantse/Evangelische kerken in:

Modus Operandi - De Pro-Palestijnse Lobby en de Kruistocht van de Kerken.
Schrijver is Peter Siebelt. Uitg. Aspekt.