#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Recensies

De Bijbel in Gewone Taal getoetst

Tegenwoordig verschijnen er allerlei ‘Bijbels’. Een ervan is de in Bijbel in Gewone Taal (BGT). Klaas de Jong heeft het boekje ‘Een Bijbel zonder ziel’ geschreven waarin hij deze ‘Bijbel’ inhoudelijk toetst en met andere ‘vertalingen’ vergelijkt. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Bijbel in gewone taal
In 2014 heeft het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) de BGT uitgegeven. Precies 10 jaar nadat ze de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uitgaven. Volgens het NBG is de BGT ook een Bijbelvertaling vanuit de grondtekst, maar omgezet in de taal die Nederlanders dagelijks gebruiken. Opvallend is dat moeilijke woorden en lang zinnen nauwelijks voorkomen. Ook is beeldspraak duidelijk gemaakt. Daarnaast valt op dat het een Joodse en Israëlcentrische insteek heeft. Toch is de vertaling uitdrukkelijk ‘christelijk’. Zo zijn bijvoorbeeld de Griekse woorden ‘ho logos – de leer’ in Johannes 1:1 omgezet naar ‘Gods Zoon’.

Waarom dit boekje?
De Jong wijst erop dat begrip van de dingen Gods belangrijk is. Maar volgens hem verminkt de BGT dit begrip. In negen hoofdstukken werkt hij allerlei voorbeelden die laten zien hoe de BGT en de toelichting in de ‘Bijbel Dichtbij’ verschilt van andere Bijbelvertalingen en waarin die ernstig onjuist zouden zijn. Hij opent zijn boekje met een korte verantwoording van de door hem gebruikte spelling en de gebruikte Bijbelvertalingen. Uiteindelijk komt hij tot de stelling dat in de BGT voorrang is gegeven aan taal ten koste van de ‘ziel’ van Gods woord. De Jong wijst er vooral op dat Oudtestamentische Bijbelverzen geciteerd in het Nieuwe Testament onderling geheel anders zijn vertaald. Dat is verwarrend, maar volgens hem ook onjuist.

Evaluatie
Dit interessante boekje gaat over de moeilijkheid van het Bijbelvertalen. De BGT is echter geen Bijbel in strikte en gezaghebbende zin, maar een parafrase (een Bijbelverklaring, geen exacte weergave van Gods woord), zoals ‘Het Boek’ en de ‘Groot Nieuws Bijbel’. Alleen is dat onbenoemd noch wordt ervoor gewaarschuwd. De Jong behandelt de BGT echter als Bijbel, zoals de Statenvertaling, en vergelijkt het er ook mee. Een appels met peren vergelijk wat zijn betoog verzwakt. Zijn punt dat een Bijbel ‘ziel’ moet hebben en de taal van het geloof zou moeten representeren is eveneens dubieus. Immers, wat is dat en wie bepaald dat? Zodra dat wordt ingevuld komt het opnieuw tot verklaren, parafraseren van de Bijbel. Een cirkelredenering. Noemen van het behoud van de drie Formulieren van Enigheid is een zwak argument. Maar als De Jong bedoelt dat een Bijbelvertaling altijd die Formulieren hoort te bevestigen, dan is dat op zich ook onjuist. Inconsequent en jammer is, dat De Jong aan het einde van zijn boekje zijn kritiek afzwakt door voorbeelden te tonen waarin de BGT juist Gods woord goed zou weergeven. Beter dan andere vertalingen.
Jammer is dat een register (van Bijbelplaatsen) ontbreekt. Storend is dat vaak de naam “Jezus” wordt genoemd zonder enige verdere betiteling.


Jong, K. de, Een Bijbel zonder ziel? Liever de taal van het geloof dan gewone taal. 2018, Toetssteen, Vledderveen, 68 pagina’s, € 7,95, ISBN: 9789492818034.

Reageren


BASTIAAN

08-08-2019 09:09
Bedankt voor de info Marco:

Bijbel in gewone taal In 2014 heeft het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) de BGT uitgegeven. Precies 10 jaar nadat ze de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uitgaven."

Ja, en vanaf 2000 begon de ellende, toen het Ned.Bijbel Genootschap ging samenwerken met de Katholieke Bijbelstichting om die zeer omstreden Oecumenische, Feministische Nieuwe Bijbel Vertaling in 2004 op alle Kansels en huizen van Roomse, Protestantse en Evangelischen te brengen. Deze vertaling was zo slecht dat binnenkort een vernieuwde versie op de markt komt.

Wat zei Professor Deurloo van de VU Amsterdam over deze Geflopte NBV-bijbel waaruit predikanten van alle signatuur nog steeds op gezag van die verwaande PKN-Synode uit voorlezen?

ND 3 JUNI Amsterdam….’De Tekst Mag Het zeggen.’ Dat was het motto van de [in juni 2019 overleden] 83-jarige Karel Deurloo, die in 1975 hoogleraar Oude Testament werd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 werd hij hoogleraar Bijbelse Theologie namens de Nederlandse Hervormde Kerk. Later kreeg Karel Deurloo de titel bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Karel Deurloo was een van de Prominente Tegenstanders van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Hij vond dat ‘de eigen taal van de Bijbel nodig Gerespecteerd moest worden’. Vertalingen die ‘de eigenheid van de Hebreeuwse vertelmanier’ volgens hem negeerden, keurde hij af."

Deze professor schreef zelfs een boek, ik las het, over die tot stand gekomen vermaledijde NBV:
HET LUISTERT NAUW!!!

In de boekbespreking werd het volgende over die NBV gezegd: Het spijt Deurloo en Ds. Ter Linden oprecht maar zij vinden inderdaad dat die vertaling NIET betrouwbaar is en ze hopen in dit boek te laten zien waarom. Een goede bijbelvertaling laat in zo eenvoudig en helder mogelijk Nederlands zien wat er in het Hebreeuwse en Griekse Origineel staat.

Wie die twee talen niet kent moet erop kunnen vertrouwen dat aan de schrijvers van weleer recht wordt gedaan. Aan de hand van Vele Voorbeelden laat 'Het Luistert Nauw' zien dat de NBV de lezers en hoorders van nu de toegang tot de oude teksten helaas in Veel Gevallen Eerder Belemmert Dan Ontsluit.

Het Luistert Nauw is een bijdrage aan de discussie over de vraag of de NBV-vertaling daadwerkelijk in kerk en leerhuis gebruikt moet gaan worden!!!

Ik vraag me nu dan ook wel af hoe Karel Deurloo gereageerd had op de verschijning van De Bijbel in Gewone Taal - Een Bijbel zonder ziel!

Mijn geloof en vertrouwen in het Ned. Bijbelgenootschap zakte tot NUL toen ik een brief 2 december 2016 van hen kreeg met daarop de ontstellende mededeling:

Dat honderdduizend Bijbels NBG-51 tot pulp vermalen, GERECYCLED werden om een zogenaamde GROENE BIJBEL uit te kunnen brengen.

Vele donateurs, waaronder ik, waren geschokt en beëindigden subiet hun lidmaatschap van het NBG.

Nederland is allang geen Calvinistisch land meer. Het wemelt van de Jezuïeten, in de Politiek, Bijbelgenootschappen, Omroepen als EO en NCRV, Kranten! Geen wonder!!!

Protestanten/Evangelischen, Arjan Plaisier PKN, Peter Sleebos, Andries Knevel, Willem Ouweneel, enz. kozen samen met Bisschop de Korte, massaal in de blubber en regen voor een valse eenheid vanaf 6 oktober 2012 en voor de Paus op het Malieveld in Den Haag. Zie uitzending gemist!!!

Andries Knevel schreef zelfs een boek: In de ban van de Paus. Google even.

De Statenvertaling verdween uit de Tweede Kamer in december 2014 een jaar later kregen we een moslima als Kamervoorzitter.

De roomse EU vlag met 12 gele sterren wappert immers al decennia dominant in Nederland! Is Het Kabinet 1584 vergeten toen Rome bakzeil haalde en Alva met zijn roomse bende moordenaars met hun Inquisitie en Bloedraad uit ons land verjaagd werden. Shame!!!

Opnieuw werd er voor Rome en de Paus gekozen in Wittenberg 31-10-2017 en in de Domkerk te Utrecht.

Opnieuw in Genève 2018 toen voor de derde maal een paus op bezoek kwam in het Protestantse Bolwerk van de Wereldraad van Kerken. Hier werd die valse eenheid met de Paus en Curie nog eens officieel bezegeld/Beklonken en de Reformatie van 1517 voorgoed ten grave gedragen.

En de kerkleiders van Protestantse en Evangelische komaf? Waren die geschokt? Welnee, ze hieven het glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was. Verraders van de Reformatie en het Evangelie zijn het!!! Brief Judas!

In Mattheus 7 en 13 en 24 en 35 vertelt Jeshua in detail hoe die afval van die huurlingen [Ezechiël 34 en Johannes 10] en wat hun loon zal zijn. Zie ook Paulus' rede in Handelingen 20.

Het is duidelijk dat het NBV en die BGT onwaardig is voor gebruik in kerken en gezinnen. Ik lees dagelijks de betrouwbare Statenvertaling 1977 of de NBG-51. Eerlijk duurt het langst! Wie toevoegt - of afneemt! Openb. 22:18-19.

Zie ook Openbaring 2 en 3 en Openbaring 16 t/m 18:4.
Wie het laatst lacht die lacht het best.