#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Recensies

Wat & waar over Bijbelnamen

Dat namen in de Bijbel een diepere betekenis hebben is een feit. Vooral wanneer beschreven staat wanneer iets een bepaalde naam krijgt. Het boek ‘De namen in de Bijbel’ geeft een betekenis en alle vindplaatsen ervan. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Bijbelnamen
Deze namen vragen aandacht. Zo komt het namelijk voor dat een naam feitelijk geen persoonsnaam is. Een voorbeeld is de Hebreeuwse benaming ‘Adam’. Hetzelfde geldt voor de Griekse benaming ‘Kefas’ van Simon, de discipel van de Here Jezus. Het is dan van belang te begrijpen wat zulke namen betekenen.

In Bijbelvertalingen komt het erop aan of de vertalers een naam in de grondtekst overzetten in de taal van de Bijbelvertaling en als ze dat doen hoe. Daarom verschillen Bijbelvertalingen nogal. Een vertaalde naam staat voor een interpretatie van de (mogelijke) betekenis. In onvertaald gelaten namen blijft de betekenis verborgen. Ook zijn ze overgezet op een zelfgekozen manier.

Namen zeggen iets over het wezen en de aard van dat wat die naam draagt. Begrip daarvan geven dieper inzicht over de betekenis van de inhoud. Dat kan ook sommige Bijbelgedeeltes minder saai maken.

Boekanalyse
Na een voorwoord en een begeleidend schrijven zijn in dit boek alleen de Bijbelnamen, zoals persoons- en plaatsnamen, opgenomen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en de NBG’51 vertaling. Daarbij staat de weergave in de grondtekst en de letterlijke uitspraak (niet volgens de officiële regels). Het gaat hier meestal om getranscribeerde namen (woorden die niet helemaal gelijk zijn aan die in de grondtekst, maar omgezet zijn naar de vertaalregels van de vertaling). Vertaalde Bijbelse namen, zoals Palmstad, zijn niet opgenomen, want die Nederlandse vertaling is opgevat als de betekenis. Maar de twee vertalingen zijn niet consequent in de vertaalkeuzes en daarom zijn woorden die of in de HSV of in de NBG’51 niet zijn vertaald of anders gespeld ook opgenomen in dit boek. Bij enkele Nieuwtestamentische namen is een verwijzing gegeven naar de Oudtestamentische naam (Griekse verbastering of een afleiding van de Hebreeuwse naam).
Het gaat er niet alleen om te weten wat een bepaalde benaming betekent, maar ook hoe vaak en waar diezelfde naam ook voorkomt. Dit zegt namelijk ook iets over die naam. Alle Bijbelplaatsen waarin een naam voorkomt zijn opgenomen.
Een verantwoording is gegeven over de gekozen uitspraak van Hebreeuwse en Griekse woorden en een lijst met afkortingen van de Bijbelboeken. Het boek sluit af met een overzicht van samengestelde Godsnamen en een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Verklarende boeken over Bijbelnamen zijn altijd interessant. De waarde van zulke boeken wordt bepaald door de hoeveelheid Bijbelnamen die zijn opgenomen en de aannemelijkheid (onderbouwing) van de (vermoedelijke) betekenis. In dit geval is de keuze gevallen op betrouwbare Bijbelvertalingen (HSV en NBG’51) en voor een liturgisch (kerkgebruik) boven een wetenschappelijk gebruiksdoel. Daarom ontbreken bepaalde namen en de verklaring hoe een betekenis is vastgesteld.
Dit boek is een aanrader.


Slagter, H., De namen in de Bijbel. Betekenis en Concordantie. 1998, Everread, Wijk bij Duurstede, 400 pagina’s , € 22,60, ISBN: 9789066942141.

Reageren


BASTIAAN

16-08-2019 09:09
Laten we nooit vergeten dat JHWH uitsluitend het Joodse Volk uitkoos en hen de Bijbel in de Hebreeuwse Taal schonk op de berg Sinaï! Exodus 19 en 20.

De Grieken en Romeinen zijn er helaas in geslaagd om de Bijbel te Ontjoodsen. Het was Marcion omstreeks AD 150 die daar al mee begon. Hieronymus volgde in zijn spoor in AD 390 toen hij de Griekse Bijbel in de Latijnse Taal vertaalde.

De Nazi-theologen deden het opnieuw. Robert P. Ericksen, docent geschiedenis aan het Olympic College, Bremerton, Washington, schreef een boek over drie Nazi-theologen:

THEO[LOGEN] ONDER HITLER.

Drs. E.W. vd Poll vertaalde dit boek uitstekend.

Even terug in de geschiedenis: In 1529 toen de Pest rondwaarde in Duitsland en de Turken al voor de poorten van Wenen stonden schreef Luther vastberaden, toen nog een bewonderaar van Joden, het volgende lied:

Een Vaste Burcht is onze God een toevlucht voor de Zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen. De Vijand rukt vast aan, met
opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren!
Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn Naam? Zo weet, dat Hij de "Christus" Masjiach heet!!! Gods eengeboren Zoon, - verwinnaar op de Troon ! De zege is ons beschoren.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid – en zal geen
duimbreed wijken. Beef satan! Hij, die ons geleidt – zal u de vaan doen strijken! Delf vrouw en kind’ren het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in – en erven Koninkrijken !!!
Psalm 97 en 135.

Hoe konden deze Nazi-theologen deze krachtige woorden vergeten? Onbeschaamd Ontjoodsten zij de Bijbel.

1* Gerhard Kittel was Nieuwtestamenticus in Tübingen, groot kenner van Judaïsme en Talmoed.

2* Paul Althaus was president van het Lutherse genootschap en hoogleraar in Erlangen. Hij verwelkomde Hitler in 1933 als een gave en wonder van God.

3* Emanuel Hirsch was dogmaticus aan de universiteit van Göttingen, groot kennen van Kierkegaard en groot voorstander van de Duitse Eenheid.

Wat schaamden die verraders van Gods Volk/Woord zich toen in 1948 de onafhankelijke Staat Israël werd uitgeroepen in Tel-Aviv door David - Ben - Goerion. Israël vergrootte zijn grondgebied 3x in 1967 en maakte met Gods hulp Jeruzalem tot de ene ongedeelde Hoofdstad van Israël.

Jeshua zal wederkomen niet in Rome of Mekka, maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, 135.

Israël zal spoedig met zijn Masjiach welke ook onze Masjiach is tot HOOFD DER VOLKEN worden volgens Jeremia 31:7 - Zachariah 14:9 en Openbaring 7 - 14 - 19!

Er is maar één Boek; het laatste in het Nw. Testament waarin Jeshua maar liefst 12x de opdracht gaf aan de Joodse Apostel Jochanan [Johannes Grieks] om dit Boek op schrift te stellen. Twaalf keer gebiedt Jeshua aan Jochanan: SCHRIJF!!!

Lees dit Boek zelf en markeer die plaatsen. Dit minst gelezen Boek in Kerken en Gezinnen blijkt het belangrijkste boek van de Bijbel te zijn - De afsluiting van de Canon.

Pausen, Wereldraad van Kerken, PKN, Evangelischen moeten zich diep schamen dat zij nu nog denken en verkondigen dat zij het nieuwe Israël vertegenwoordigen op aarde. FOUT!!!

In Romeinen 9-11 vertelt Sha'ul [Paulus] het echte verhaal en Jeshua in het laatste en beste Boek over de grootse toekomst van Israël en de Gemeente uit de volken. Openbaring 7 - 14 en 19.

Een weetje: Openbaring telt 22 hoofdstukken. Het Hebr. Alfabet telt 22 letters Alef t/m Thaf. Toeval? Jeshua is het begin en het einde! Openbaring 1:11.

BASTIAAN

15-08-2019 09:44
Herstelde Ingezonden: Erratum:

Zelfs de meest betrouwbare Nederlandse Vertalingen van de Bijbel vanuit het Hebreeuws en Grieks zoals de Statenvertaling en de NBG-51 gaan de mist in met de vertaling van Hebreeuwse namen en plaatsen.

Onze Joodse Gidsen vertelden ons in Israël: Waarom zijn in jullie Bijbels alle Joodse Namen en Plaatsen veranderd? Wij konden er toen geen duidelijk antwoord op formuleren.

Later werd het ons wel duidelijk, toen we kennis maakte met Joodse schrijvers als F. Weinreb en Pinchas Lapide. De Hebreeuwse Bijbel is in de 3000 jaar van haar ontstaan nooit vertaald. Het is de enige pure Torah op aarde die Mozes en de Profeten op schrift hebben gesteld. De Tien Geboden werden door JHWH zelf geschreven op de Twee Stenen Tafelen.

Lees hoe indrukwekkend JHWH verscheen op de Sinaï [Exodus 19 en 20] een berg in Arabië volgens Paulus in Galaten 4:25 (NBG51) Het woord Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij.

Het is onbegrijpelijk dat zelfs in de Statenvertaling de prachtige Hebreeuwse naam van Jeshua verbasterd werd tot die nietszeggende naam van Jezus in het Grieks.

De betekenis van Zijn Naam in het Hebreeuws is duidelijk: Redder. Ook Jeshua' s titel Masjiach werd verminkt in de Statenbijbel en NBG-51 tot Christus. Waarom?

In opdracht van paus Damasus 390 werd de Roomse Vulgata, een Latijnse versie van de Bijbel gemaakt door Hieronymus en zijn medewerkers. Zij werden door hun haat tegen de Joden, hun antisemitisme de hoofdschuldigen in hun Vulgata van al die verminkingen van Joodse namen.

Moshe werd Mozes. Jeshua werd Jezus. Afschuwelijk.
Erasmus ontdekte duizenden fouten in die Vulgata en vertaalde deze opnieuw toen hij ook een verbeterde Griekse vertaling van het Nw. Testament had gemaakt. Luther heeft daar in heb bijzonder zijn winst mee gedaan toen hij in recordtijd het Nw. Testament in het Duits vertaalde.

Helaas, noch Erasmus, noch Luther, noch Tyndale, noch de Statenvertalers kwamen op het idee om in hun Bijbels ook weer de correcte Joodse Namen van Personen en Plaatsen te vermelden.

Neem de betekenisvolle plaats, de hof van Gethsemane op de Olijfberg waar Jeshua tot Zijn Vader bad. In het Hebreeuws luidt deze naam: Gatsjamna, de betekenis hiervan is direct duidelijk: Olijfpers!!! Jeshua weende daar bloed, zweet en tranen.

Zo zijn er vele voorbeelden te geven waar de vertalers de mist ingingen omdat ze niet concordant Hebreeuws vertaalden. Antisemieten bleven gewoon de Namen en Plaatsnamen van Vulgata schrijven. Helaas hielden Erasmus en Luther de Vulgata aan waar het namen en plaatsen betrof.

Eén letter verschil in Gods Torah kon al het verschil maken tussen leven of dood. Ik geef u een schokkend voorbeeld, gewoon in de Joodse Tenach=Oude Testament te lezen:

Richteren 12:6 ...‘Zeg eens “sjibbolet.”?’ Maar als hij de ‘sj’ niet kon uitspreken en ‘sibbolet’ zei, werd hij gedood. Op die manier stierven TweeënVeertigDuizend mannen van de stam Efraïm." Lees zelf het hele hoofdstuk.

Heel veel vluchtende nazi's die zich als Nederlander voordeden vielen door de mand toen zij staande gehouden werden door het Verzet en zij gevraagd werden om de Plaatsnaam Scheveningen uit te spreken. Velen konden het niet en kregen de kogel.

Jeshua heeft onze verminkte vertaalde Bijbels nooit goedgekeurd. Dat deed Hij uitsluitend met de correct op Schrift gestelde Torah/Tenach in de Hebreeuwse Taal waar Hij zelf vaak uit voorlas in de Tempel en Synagogen!

Wat sprak de Joods sprekende Jeshua over de Hebreeuwse Torah/Tenach in Mattheus 5?

Mattheus 5:17...Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah/wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te Vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah/wet, eer alles zal zijn geschied.

19 Wie dan één van de Kleinste dezer Geboden Ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer Klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze Doet en Leert, die zal Groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

20Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Dat Jeshua Hebreeuws sprak bleek wel bij het opschrift boven zijn kruis in drie talen: Hebreeuws wordt het eerst genoemd...

Johannes 19:19...En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.

20 Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

Dat Jeshua altijd Hebreeuws sprak bleek wel toen hij aan Paulus verscheen: Handelingen 26:14 (NBG51) en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse Taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan.

Ook Paulus sprak zijn volksgenoten altijd toe in de Hebreeuwse Taal: Handelingen 21:39...Maar Paulus zeide: Ik ben een Jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad in Cilicië; ik vraag u verlof tot het volk te mogen spreken.

40 En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse Taal toe en zeide:

Handelingen 22:1...Mannen broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. 2Toen zij nu hoorden, dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil."

Lees zelf maar verder. Zouden we nog vertalers van de Bijbel meemaken die de Bijbel wel correct weten te vertalen, met in het achterhoofd laten meespelen dat heel de Bijbel een Joods Boek is geschreven door Joden. Dus ook het Nw. Testament!!!

Hoop dat ik dat nog mag beleven dan word ik weer lid van het Nederlands Bijbelgenootschap dat zo in opspraak kwam met vele slechte vertalingen. Denk o.a. aan die geflopte NBV die na 16 jaar al weer hervertaald moet worden!