#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Recensies

Antisemitisme achter antizionisme ontmaskerd

Wat is het verschil tussen antizionisme en antisemitisme? Om dat te bepalen moet scherp zijn wat de definitie van elk van die twee is. Daarna kan ook vastgesteld worden wanneer er overlap is. In het boek ‘Maar wij noemen hen Joden’ werkt Professor Smelik dit uit. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Jodendom en Israël
Het is een misvatting te stellen dat elke Jood vanzelfsprekend een supporter is van de Staat Israël. Toch wordt dat vaak automatisch verondersteld. Sterker, deze Staat en al diens handelen wordt nogal eens gezien als karakteristiek voor het Jodendom of van Joden. Het gevolg is dat het Jodendom of individuele Joden verantwoordelijk worden gehouden voor dat waarop die zelden of geen invloed hebben. Dat is niet alleen onjuist, maar ook onterecht. Het geeft aan hoe scherp antizionisme wordt geprofileerd. Niet zelden komt het voort vanuit anti-Joodse (beter bekend als antisemitische) karikatureske veronderstellingen.

Boekanalyse
Dit boek verschijnt in de informatiereeks serie van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël), waarvan de redactie ligt bij Ronny Naftaniël. In 15 hoofdstukken beschrijft Smelik allerlei onderwerpen in verband met antizionisme, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar een werkdefinitie van antisemitisme, antizionisme & de sjo‘ah en de zionistische stromingen. Het boek heeft een inleidend en een afsluitend hoofdstuk. Voetnoten en excursen geven bronverwijzingen en achtergrondinformatie. Plaatjes, schema’s en foto’s geven beeld bij de tekst. Het boek sluit af met een lijst boeken, per thema gegroepeerd, voor verdere studie.

Antizionisme
Smelik stelt vast dat antizionisten meestal nogal simplistische uitgangspunten hebben. (Historische) feiten worden vaak verwrongen, krom of gedeeltelijk weergegeven om hun standpunten op te baseren. Soms ontbreken echter die vermeende historische feiten ook helemaal en worden ze dus gefabriceerd of speculatief aangenomen. Zaken die onvergelijkelijk zijn worden toch gelijkgesteld. Als in een land vrijheid van meningsuiting bestaat, dan wordt die vaak misbruikt om politiek-sociale doeleinden na te streven die tot doel hebben om de Staat Israël te ondermijnen. Het uiteindelijke streefdoel is dat die Staat zal ophouden te bestaan. Dat is dus geen constructieve maar destructieve kritiek. Zionisten zouden volgens antizionisten altijd ernaar streven om de Staat Israël op te bouwen. Maar dan zou constructieve kritiek juist per definitie ook zionisme kunnen zijn. Maar zelfs zionisten kunnen tegenwoordig dat onderscheid niet altijd meer goed maken. Emotie belemmert onderscheidend vermogen namelijk. Smelik stelt voor dat nauwkeurig onderzoek nodig is. Ook naar anti-Judaïsme en antisemitisme. Hij wijst op voordurende vervaging van grenzen. Soms is die vervanging ook juist opzettelijk en wordt die door overheden en de media toegepast. Hij geeft daar allerlei voorbeelden van.

Evaluatie
Dit is een goed toegankelijke, verhelderende studie naar belangrijke onderwerpen die vragen om ordening. Naast de nodige historische feiten en hoe het een en andere met elkaar verband houd eindigt Smelik ook met iets praktisch: een internationaal gehanteerde leidraad voor het bepalen van antisemitisme. Dit boek is zeker een aanrader.


Smelik, K.A.D, Maar wij noemen hen Joden. Antizionisme in de praktijk. CIDI-Informatiereeks. 2019, Aspekt, Soesterberg, 282 pagina’s , € 19,95, ISBN: 9789463385848.

Reageren


BASTIAAN

21-08-2019 07:36
Beste vader Jacob, ik schrik van uw ingezonden waarin u schrijft:

"En dan zal Hij komen op de Olijfberg, de stad in puin, het overblijfsel zal moeten vluchten... Dan is er van Judaisme geen sprake meer!
Het Israel van nu, de Joodse staat, is NIET de vervulling van het geprofeteerde herstel. Erg onverstandig om Joden aan te moedigen daar nu heen te verhuizen. Want de verdrukking komt!"

Leest u Openbaring 7 en 14 AUB hardop en u ziet alle 12 Stammen Israëls genoemd worden door Jeshua inclusief de Stam van Juda.

Jeshua/Jezus die geboren is uit de Stam Judah wordt in Openbaring 5:5 zelfs de LEEUW van Judah genoemd.

We zien Hem dan ook vechten als een LEEUW in Openbaring 19 wanneer Hij alle antisemieten elimineert die Israël trachten te vernietigen zoals PLO en Hamas al in hun Handvesten hebben geproclameerd. God lacht om hen. Psalm 2:4.

Helaas, een groot deel van de bevolking van Israël is nog seculier en schenden net als de christenen de Sjabbatsrust [Genesis 3:1-3 en Exodus 31] op de Zevende dag en willen eigenlijk net als de volken leven volgens hun eigen wetten ipv de wetten die Mozes in de Torah opschreef in Exodus 19 en 20.

In Ezechiel 20 lees ik...God laat dat nooit toe. Israël is en blijft zijn uitverkoren volk. JHWH staat borg voor hen. Ezechiel 36. Hij zal de volken laten zien dat Hij Israëls God is.

JHWH gaf Israël weer een Staat in 1948 en volgens Jesaja 66 en Paulus in Romeinen 11 zal heel Israël op een dag tot bekering komen en Jeshua als hun Koning en Masjiach dienen. Details in Zachariah 14 en Openbaring 19.

Ja, Israël en het wereldwijde lauwe afvallige Christendom dat Israël demoniseert en links laat liggen krijgen het nog zwaar voor hun kiezen. Psalm 129.

Goddank: Israel en de Knesset zal zich op tijd bekeren en zegevieren met hun Masjiach die ook onze Masjiach is. Zachariah 12 en Openbaring 1. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld als Jeshua regeert. Psalm 72, 132, 135 en Mattheus 5:35

vader Jakob

21-08-2019 01:09
Voor nuance en een Bijbelse visie over Israël kan men een boekje online lezen uit 1950, 2 jaar na de oprichting van de seculiere Joodse staat.
Wat zal er van de staat Israël worden?
https://www.genade.info/wat-zal-er-van-de-staat-israel-worden

Voor verder onderzoek, naast de Bijbel, het boek 'Onbekend Israel" geschreven door Stephen M. Collins. Een eye opener!

vader Jakob

21-08-2019 12:59
Onkunde en gebrek aan kennis viert hoogtij als het gaat over Zionisme, ( streven naar een Joods thuisland zonder God) en de vervulling van de Bijbelse profetieën aangaande verstrooiing en terugverzameling van Israël.
Als ik het goed begrepen heb zijn de 10 en de 2 stammen van Israël door God zelf het land uitgezet vanwege hun ongeloof. Daar is tot op vandaag geen verandering in gekomen. God zelf zal de stammen terugbrengen op de bergen van Israël. Zover is het nog niet. Er staat een drama voor de deur: een herbouwde tempel waarin een valse Messias zich zal vertonen alsof hij God is. Het volk zal een verbond sluiten met de dood. Met de grote verdrukking (dag van Jakobs benauwdheid) als gevolg. Zo erg als het nooit geweest is. Het land zal leeg en verwoest worden, tot op het punt dat een gelovig overblijfsel de Heer zal aanroepen. En dan zal Hij komen op de Olijfberg, de stad in puin, het overblijfsel zal moeten vluchten... Dan is er van Judaisme geen sprake meer!
Het Israel van nu, de Joodse staat, is NIET de vervulling van het geprofeteerde herstel. Erg onverstandig om Joden aan te moedigen daar nu heen te verhuizen. Want de verdrukking komt!

BASTIAAN

21-08-2019 08:45
Het verschil tussen antizionisme en antisemitisme wordt HELAAS steeds duidelijker in 2019:

Het antizionisme leeft ontstellend genoeg nog steeds bij miljoenen seculiere Joden die wonen in de VS en vele andere Westerse landen door GEEN Alijah te maken naar Israël het Beloofde Land, dat JHWH schonk aan de nazaten van Abraham, Izaak en Jacob. Genesis 12.

Notabene, na 2000 jaar ballingschap in alle landen van de wereld gaf JHWH op 14 mei 1948 de Joden weer een eigen Staat die toen nog maar 700.000 Joden telde.

Na de oorlogen van 1956 en 1967 toen Israël zijn grondgebied 3x vergrootte en Jeruzalem tot Ongedeelde Hoofdstad van Israël uitriep, keerden Goddank miljoenen Joden terug naar het Beloofde Land van hun voorvaderen. Nu leven er al 8 miljoen Joden.

Waarom maken de 6 miljoen Amerikaanse Joden nog geen Alijah naar Israël?

Antizionisten hebben geen kennis van de grote beloften [Zachariah 8 t/m 14] wat betreft de toekomst van Jeruzalem als Hoofdstad van de Wereld die JHWH in de Bijbel liet optekenen! Antizionisten ook in Nederland weten niet hoe hun vaderen eeuwenlang in Ballingschap kermden:

Psalm 137:1 Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten.

2 Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers; 3 want daar begeerden zij die ons gevangen hielden, van ons een lied,
en zij die ons mishandelden, vreugdebetoon: Zingt ons een der liederen van Sion.

4 Hoe zouden wij des HEREN lied zingen op vreemde grond? [In de VS en Nederland]

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand; 6 mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef
boven mijn hoogste vreugde.

Het antizionisme zien we helaas niet alleen bij grote groepen Joden maar ook bij grote groepen christenen van elke denominatie.

Marcion [AD 150] begon de Bijbel al te Ontjoodsen, de Nazi-theologen deden dat ook. Lees de boeken van Robert P. Ericsen: Theologen onder Hitler en het boek dat gisteren in het Ref. Dagblad werd besproken: Ds. Kees Kant: van Eisenach naar Bethlehem -Deutsche Christenen en Palestijnse Christenen over Joden en Israël.

Eisenach herinnert aan het Entjudingsinstitut 1939 waar bedacht werd dat Jezus een Ariër was en nu wordt Hij voorgesteld als een Palestijn [en in de koran als moslim] die lijdt onder de bezetting.

Het Pure Antisemitisme druipt van boeken als de Protocollen van de wijzen van Zion en Mein Kampf van Katholieke Adolf Hitler. Zijn boeken en uitspraken werden nooit door de paus op index van verboden boeken geplaatst. Integendeel de paus sloot een concordaat met de nazi Hitler.

Het antisemitisme van De Wereldraad van kerken werd zonneklaar, zij heeft ook geen schone handen en doet ook al jaren mee aan het demoniseren van Israël in woord en geschrift en door de BDS boycot, economische pesterijen tegen Joden te promoten.

Wie de racistische Palestijnse Haat-Handvesten van de PLO en Hamas tegen het Joodse Volk en de Zionisten leest, kan zijn ogen niet geloven: Israël moet van de aardbodem verdwijnen!

Zefanja 2, Openbaring 7, 14 en 19 vertelt het echte verhaal: Israël wordt straks met de wederkomst van de Joodse Masjiach in Jeruzalem tot HOOFD der volken!

Laten we bidden voor de Vrede van Jeruzalem, de Stad van de grote Koning [Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35] en de spoedige terugkeer van alle 8 miljoen Joden die nu nog in de VS en de rest van de wereld hun tijd en kansen verspillen. Hoop dat ze allen present zijn wanneer de Masjiach zelf aan hen verschijnt en zij Hem erkennen als de Koning van Israël.

Het zal gebeuren volgens Paulus in Romeinen 11 en de Profeet Zachariah 12:10-14 Rouwklacht over de doorstokene: Zacharia 12:10 Ik [JHWH] zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.