#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Kerk

WEA verwelkomt encycliek Paus Franciscus

De World Evangelical Alliance verwelkomt de nieuwste encycliek van Paus Franciscus als een theologisch rijk en moreel uitdagend document. De WEA wil de evangelische christenen in de wereld aanmoedigen om het verschijnen van deze encycliek als een uitdaging te zien om na te denken over de Bijbelse oproep om goede rentmeesters over de aarde te zijn. Tegelijk dringt ze aan op persoonlijke en maatschappelijke acties in het algemeen belang.

Volgens Algemeen Secretaris Ephraïm Tendero kwam de dringende oproep om zorg te dragen voor de schepping en een antwoord te geven op de huidige ecologische crisis heel goed op tijd: 'Als christenen zouden we actief betrokken moeten zijn bij de gesprekken en de nadruk moeten leggen op de duidelijke Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor het geschenk van Zijn schepping. Tegelijk zet het er ons bij stil dat de klimaatswijziging, vervuiling en andere handelingen die een negatief effect hebben op de lucht, rivieren, oceanen en bossen in verhouding de armen meer treffen. Iets doen met dat gegeven is dus een zaak van naastenliefde en opkomen voor de kwetsbaren'.

Samen met de leden en partnerorganisaties is de World Evangelical Alliance al lang betrokken in onderzoek en wil ze de kerken bewust maken van het probleem. Op de Algemene Vergadering van 2008 werd er al een resolutie aangenomen die alle christenen opriep om te luisteren naar en samen te werken met iedereen die bezorgd is over het herstel van de schepping. Vier jaar later kwam er een gezamenlijke verklaring met de Lausannebeweging die een oproep deed aan de wereldwijde evangelische gemeenschap om - persoonlijk en gezamenlijk - stappen te ondernemen om met de juiste grenzen binnen Gods schepping te leven, om zich verder in te zetten voor het herstel en onderhoud ervan en om op gelijke wijze de gulheid van de schepping met iedereen te delen'. Ook in 2012 heeft de WEA een Creation Care Task Force in het leven geroepen om te netwerken met andere organisaties en personen, om plaatselijke kerken te voorzien van de nodige materialen en om als een spreekbuis te dienen voor de wereldwijde evangelische gemeenschap wat betreft deze materie. Dr. Chris Elisara, voorzitter van deze task force stelt: 'het standpunt van de WEA over de klimaatsverandering is duidelijk: de veranderingen zijn reëel en vormen een bedreiging voor de ecosystemen op aarde, en dus ook voor het menselijk welzijn. Of we nu geloven dat menselijke activiteiten een belangrijke factor zijn bij de opwarming van de aarde of niet, we hebben een Bijbelse en morele verantwoordelijkheid om te werken aan een rechtvaardige, eerlijke en ecologisch verdedigbare levenswijze.'

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen.


Reageren