#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Manna

De grote opdracht - deel 2 van 6

Zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld!

Lezen: Handelingen 18:18-28

Vers voor vandaag: "Vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had." (Handelingen 18:25b)

"Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." (Matthéüs 28:18b-20)

Bovenstaande woorden van Jezus Christus zijn bekend als het 'zendingsbevel' of de 'grote opdracht'. Het is een opdracht die geldt voor alle christenen van alle tijden. Allemaal hebben wij het voorrecht om betrokken te zijn bij de verkondiging van het beste nieuws dat de mensheid ooit ten deel is gevallen. Vandaag nog enkele gedachten over dit zendingsbevel.

Doopt hen
De christelijke doop is onlosmakelijk verbonden met de verkondiging van het Evangelie. Door de eeuwen heen hebben christenen gedoopt in de naam van de Drie-enige God. Nu is het natuurlijk zo, dat onder christenen verschillend wordt gedacht over het toepassen van de doop. In het kader van deze studies over de grote opdracht zullen wij niet verder ingaan op die verschillen. Wel is het zo, dat christenen door de eeuwen heen hebben begrepen dat de doop een essentieel onderdeel is van het zendingsbevel.

Leert hen onderhouden
Hier spreekt Jezus over toerusting en geestelijke vorming. Hier krijgt de Gemeente de opdracht jonge christenen te onderwijzen, te begeleiden en te helpen. Het is de taak van volwassen christenen om hen die 'jong zijn in het geloof' bij de hand te nemen en zo verder te voeren op de boeiende weg van geestelijke groei.

Al wat Ik u bevolen heb
Niet meer, maar ook niet minder. In het vervullen van de grote opdracht is geen plaats voor geestelijke stokpaardjes. Wij moeten als volgelingen van Jezus Christus leren, alles te onderhouden en te onderwijzen wat Hij ons geboden heeft.

Dat was de grote opdracht die de eerste discipelen van hun Heer meekregen. Het bevel om uit te gaan en het Evangelie bekend te maken aan alle mensen van alle tijden en van alle landen.
Hoe zouden die eerste discipelen op die opdracht hebben gereageerd? Ik denk dat ze met hun oren hebben staan klapperen. Hun monden zijn vast van verbazing opengevallen.
Alle volken?
Alles wat U geboden hebt?
Dat meent U niet?
Dat kan toch niet!
Dat is een onmogelijke opdracht!
En dan is net alsof de Heer dit groepje discipelen (en door hen ook ons) een schouderklopje wil geven als Hij zegt: "Zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld."
En dan is het net alsof Jezus zegt: Maak je nou maar geen zorgen. Ik beloof jullie dat Ik altijd en overal bij jullie zal zijn, wanneer jullie bezig zijn met het uitvoeren van Mijn opdracht.

Toepassing: Wat is uw aandeel in het uitvoeren van de 'grote opdracht'?

Gebed: Heer, ik wil mijn bijdrage leveren in het uitvoeren van Uw zendingsbevel. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

07-01-2019 09:22
Marcus 16:16
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Rome heeft deze teksten eeuwenlang misbruikt met hun gedwongen doop. Vooral Joden werden het slachtoffer van deze dwang. Augustinus begon daar al mee:

Lucas 14:23
En de heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en DWING hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.

AL EEUWEN IS ER OOK AL VERWARRING OVER HET VERMEENDE DOOPBEVEL VAN JESHUA in Mattheus 28:18:

Mij is gegeven Alle Macht in hemel en op de aarde, 19 Gaat dan henen maakt al de volken tot mijn discipelen! Tot zover is de tekst correct. Maar dan volgt...een dubieus Babylonisch verzinsel... en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Is het niet merkwaardig dat in het Evangelie van Marcus, Lucas en Johannes daar niets over dit trinitarische doopbevel is te lezen?

De Roomse Kerk heeft deze tekst sneaky net als de Roomse zondagsheiliging en nieuwe paasdatum met hun dogmatiek gesantioneerd.

Protestantse en Evangelische theologen tot op deze dag slikken deze vervalsingen in de kerkleer zonder problemen. Hoe dat kwam?

In de Kerkgeschiedenis lezen we dat Hieronymus in navolging van dwaalgeesten als Origenes en Tertullianes het Griekse Nw. Testament vertaalde in de voor de Roomse Kerk gezaghebbende Latijnse/Roomse tekst! Hij heeft toen een aantal dubieuze Rooms/Babylonische teksten ingevoegd die niet in de Griekse vertalingen te vinden zijn.

We zien in het Boek Handelingen dat de Apostelen anders handelden dan die vervalste Vulgaat voorschrijft! Met andere woorden zij hadden Jeshua dergelijke nonsens nooit horen verkondigen.

Waaruit dat blijkt? Tot onze verrassing lezen vier keer in het Boek Handelingen dat de Apostelen NOOIT in de naam van een Drie-Eenheid gelovigen gedoopt hebben! Maar uitsluitend in de Naam van Jeshua!!!


HOE DOOPTEN DE APOSTELEN GELOVIGEN IN HET BOEK HANDELINGEN?

Handelingen 2:38...En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Messias, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 8:14...Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Here Jezus.

Handelingen 10:46...want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: 47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Messias.

Handelingen 19:4-5...Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Here Jezus.

Hieruit blijkt wel dat Mattheus 28 andere dingen leert dan de Apostelen deden. Zij doopten nieuwbekeerden gelovigen op de goede manier en niet op de Roomse.

DE BIJBEL Leert OOK GEEN KINDERDOOP/BESPRENGING!!!

Nergens in de Bijbel lezen we dat kinderen die het verschil tussen hun linker en rechterhand niet kennen gedoopt/besprenkelt worden. Is het niet vreemd dat er in Roomse en Protestantse Kerken tot op deze dag nauwelijks volwassenen gedoopt worden, wel pasgeboren kinderen!

In het boek Handelingen lezen we over duizenden volwassenen die op hun Getuigenis dat Jeshua de Messias is gedoopt worden. Marcus 16.

En nu? De hemel is ontzet!

We lezen dat Jeshua kinderen zegent en niet doopt: Marcus 10:15...Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, ZEGENDE Hij ze.

Ontstellend dat de leer van de Drie-Eenheid en die Trinitarische Doopformule ook overgenomen werd door Protestanten en Evangelischen sinds de Reformatie 1517.

Hadden ze maar wat beter Bijbelstudie gedaan! Het kostte Servet het leven! Michael Servet (1511 - 1553) was een Spaanse arts en theoloog. Hij was vanaf 1540 lijfarts van de aartsbisschop van Vienne.

Servet werd onterecht door de Stadsraad, Calvijn e.a. Reformatoren tot de brandstapel veroordeeld. Servet aanvaardde de Rooms/Protestantse leer van de Drie-Eenheid niet: hij zag Jezus als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht. Hij wilde niet weten van drie Personen binnen de Godheid.

Hij verwierp ook de kinderdoop!!! Calvijn kon deze kritiek niet verwerken. Een zwarte bladzijde in de Kerkgeschiedenis.

frits

18-07-2018 11:09
Jammer dat Maxium Life niet verder wil ingaan op de doop door onderdompeling. Jezus zegt tegen Nicodemus: Bekeer je en laat je dopen. Kom er nou eens vooruit dat de doop een begrafenis is. Ieder pas bekeerde dient begraven te worden. Jezus beveelt het.