#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Opinie

‘Sabbat is alleen voor Joden’

Dat het voor sommige christenen mode lijkt de sabbat te vieren, is geenszins Bijbels. Tot die conclusie komt Wim Embregts in Het Zoeklicht. Hij herinnert er aan dat de Sabbat aan het volk van Israël is gegeven, via Mozes.

“Voor de viering moet je Jood zijn”, schrijft hij. Voorstanders van sabbatviering door niet-Joden halen volgens hem ten onrechte Jesaja 56:6,7 er bij. Daar gaat het over vreemdelingen die zich bij de God van Israël (en dat volk) aansloten. Er staat ook dat zij vasthielden aan het verbond met de Heer in de vorm van de wet. “Als je de sabbat houdt, ben je verplicht de héle wet te volgen”, zegt Embregts.

En daar sluit bij aan dat wie op één punt van die wet struikelt, de gehele wet heeft overtreden. “Het is voor een niet-Jood een bijna onmogelijke opgave om zich de gehele Joodse leefwijze, hun gedachteleven en hun geloofsopvattingen na te volgen.”

De redenering dat men Jezus moet volgen, Die de sabbat hield, vindt hij kinderlijk. Jezus was Jood, leefde in een Joodse maatschappij en de zondag als opstandingsdag bestond nog niet, schrijft hij. “Na de dood en opstanding van Jezus ondergingen Petrus en Paulus een geestelijke aardverschuiving toen de Heer hen duidelijk maakte dat het Evangelie ook gold voor niet-Joden. Na het ‘Apostelconvent ’uit Handelingen, werd aan de gelovigen uit de heidenen gemeld dat hen geen last zou worden opgelegd, behalve dat zij zich zouden onthouden van wat aan afgoden is geofferd, bloed, het ‘verstikte’ en hoererij. “Het opvallende is dat de sabbatskwestie helemaal niet aan de orde komt, hoewel die toch minstens zo belangrijk als de besnijdenis moet zijn geweest”, zegt de auteur. “Kennelijk was er geen verschil van mening: de sabbatviering was een puur Joodse aangelegenheid.”

En in de brief aan de Colossenzen wordt door Paulus nog eens gezegd dat niemand hen moet oordelen over eten, drinken, een feestdag, de sabbat, omdat al die dingen niet meer dan een “schaduw zijn van hetgeen komen moest”. Moeilijk voor tweeërlei uitleg vatbaar, vindt Embregts. Hij constateert verder dat na de opstanding ‘de eerste dag der week’ door christenen werd gevierd. “Met alle respect voor de Joden die de sabbatsdag vieren.”

Reageren


Elken

16-04-2016 02:54
Mijn excuses! Ik lees mijn geplaatste reactie nog even terug, en zie dat ik uw naam verkeerd gespeld heb.
Ik heb geschreven dhr Egberts maar het moet zijn: dhr Embregts

Elken

16-04-2016 02:48
Hallo,

Nog voor er een Jood of Jodendom bestond was de sabbat al een rustdag. Toen God alles geschapen had, rustte Hij op de zevende dag en heiligde die. Het is in de hele bijbel de enigste dag waar een bepaalde zegen en rust op ligt.

Als je de sabbat houd, ben je verplicht de hele wet te houden. Hoe bedoelt u dat meneer Egberts, waar baseert u dat het vieren van de sabbat een voorwaarde is om de hele wet te volgen? Bedoeld u dat als je de sabbat doet je dan alle tien geboden ook moet volgen? Die tien geboden horen toch bijelkaar? De sabbat is een van de tien.
Als "christen-zijn" zijn de geboden toch een christelijke manier van leven? dat is toch normaal voor ons? Dat is toch ook hoe het Koningkrijk van God er uitziet? het Koningkrijk van God ziet er inderdaad anders uit als de de Koningkrijk der Nederlanden en welk ander land dan ook? Ieder land en iedere "leider" heeft zijn eigen vormgeving van ethiek en normen en waarden en liefde, bij God zijn dat de tien geboden. Of je nu als Jood of Nederlander of Chinees bij God wilt leven, dan zijn er gewoon de tien geboden, met o.a. ook de shabbat.

Ik begrijp ook niet zo goed waarom het een kinderlijke redenering is om Jezus te volgen ook in de shabbat.
Jezus Christus, de enige die ons verlossen kan van zonde en dood. Jezus die de alpha en de omega is. Jezus die zit aan de rechterhand van God, Jezus, degene door wie alle dingen ontstaan zijn. Dan moeten we toch juist bij Jezus zijn en Hem volgen in Zijn doen en laten?!

Met vriendelijke groet,
Elken


20-02-2016 09:43

Brian Vaessen

01-01-2016 03:41
Kan en wil mnr. Embregts dan vertellen of; in tegenstelling tot de 4 uit hand 15:20 de volgende onderwijzingen (torah) dan wel zijn afgeschaft omtrent:

moord, diefstal, vervloeking, ouders eren, afgunst, overspel, waarzeggerij, doden raadplegen, tattoeages, muizen eten, een hek op het balkon, twee gewassen dooreen gemixt op een veld (welke agrieer doet dat?!) onzuivere weegschalen, etc.

Hand 15:21 "Want Mozes heeft er van oude tijden..." wordt dan achterwege gelaten. Waar staat dat op elke sabbat wordt gelezen. Torah onderwijs.

Zacharia (14) profeteerde over loofhuttenfeest voor de volken na de oorlog tegen israel.

De eerste dag van de week begon op de avond na sabbat, (zaterdagavond) en was men nog samen.

1 Kor 16 1-3
De inzameling was op iedere eerste dag bij ieder zelf (tot het na een bep. tijd werd opgehaald en naar jeruzalem ging), niet in een kerkgebouw op zondag.

Graag een reactie.

Met groet