#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Agenda

Duizenden christenen vasten 40 dagen voor goede doel

Van Aswoensdag tot Pasen gaan meer dan 20.000 Nederlanders de uitdaging aan om 40 dagen te vasten, meer tijd te maken voor God en een nieuw begin te bieden aan anderen. De vastenactie is een onderdeel van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie waarmee een nieuw begin wordt geboden aan ex-gedetineerden in Nederland, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba en in Pakistan.

Jaarlijks collecteren meer dan duizend kerken in de 40dagentijdcampagne voor het zendings- en diaconale projecten van Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar wordt, onder het thema 'Een nieuw begin' voor het eerst opgeroepen om samen te vasten.

Elke week een nieuwe uitdaging
“In Matteüs 6 spreekt Jezus over het geven, bidden en vasten. Het is erg mooi om deze drie aan elkaar te verbinden in de campagne van Kerk in Actie. We roepen op om, net zoals Jezus dat deed, veertig dagen te vasten. Om je meer te concentreren op God en een nieuw begin te bieden aan mensen dichtbij en ver weg”, aldus René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op een speciale actiekaart zijn vernieuwende vormen te vinden om te vasten. Voor iedere week ontvangen de deelnemers een nieuwe uitdaging, zoals minder snoepen, tv-kijken, social media, vlees, autorijden en afval. Maar er zijn ook weken waarin deelnemers juist iets wél moeten doen, zoals meer bidden of elke dag een kaart sturen naar de mensen om je heen. Via een veertigdagentijdkalender krijgen deelnemers dagelijks een bijbeltekst, quote of gedicht om de uitdaging vol te houden.

Niet op zondag
De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. De laatste dag is op Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet gevast: de zondag is namelijk een feestdag. Om die dagen extra feestelijk te maken biedt Kerk in Actie via haar website speciale taartrecepten die een link hebben met de landen waarvoor wordt gecollecteerd.

Voor het goede doel
De vastenactie heeft als doel te concentreren op God en op mensen die een nieuw begin nodig hebben. Door op de actiekaart bij te houden hoeveel geld je (be)spaart en dat geld te geven aan Kerk in Actie wordt een nieuw begin geboden aan onder meer weeskinderen in Rwanda. Je kunt individueel, maar ook als gezin, jeugdgroep of gemeente mee doen aan de actie.

Aanmelden kan via www.kerkinactie.nl/vasten.

Reageren


BASTIAAN

06-03-2019 12:54
Veel Protestanten PKN en Evangelischen zoals o.a. Andries Knevel en Willem Ouweneel laten zich misschien vandaag Aswoensdag 6 maart 2019 [EEN ROOMSE INZETTING] betoveren en zullen in de rij staan van een RKK om uit handen van mijnheer Pastoor een kruis met as op hun voorhoofd te laten tekenen, het zogenaamde askruisje.

In Wikipedia las ik verder:

Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" Deze tekst is gebaseerd op (Genesis 3,19).

Sinds 1979 kan ook de tekst worden gebruikt: "Bekeer u en geloof in het Evangelie". [Deden Roomsen, Protestanten en Evangelischen dat maar!!!]

Deze tekst uit het Evangelie staat in het altaarmissaal zelfs als eerste tekst aangegeven voor de liturgie van Aswoensdag en refereert aan de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon (Marcus 1,15)."

Oud-katholieken en Oosters-Orthodoxe christenen laten zich de as op het hoofd strooien.

De as is het overblijfsel van verbrande 'palmtakken' (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het VOOR ROOMSEN een voorbereiding op Goede Vrijdag [In de Bijbel onbekend] en Pasen.

Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking "in zak en as zitten".

Vasten
Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, in de recentste editie van het RK. Kerkelijk wetboek van 1983 een VERPLICHTE vastendag voor Rooms-katholieken.

Dit houdt in dat Alle Roomse Gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen.

De Rooms-katholieke Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989: "Wij Bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van Verplichte Vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten."

Einde citaten Wikipedia.

Nu terug naar de Waarheid van de Bijbel:

1* Nergens in de Bijbel wordt de Gemeente van Jeshua een 40-daagse Vasten opgelegd. Alleen Mozes, ELIA en Jeshua konden zo'n lange vasten zonder schade voor hun lichaam volhouden.

Mozes at en dronk niet:
Deuteronomium 9:9...Toen ik de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de HEERE met u gesloten had, te ontvangen, bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk geen water.

ELIA...1 KONINGEN 19:6...Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen.
7 De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.
8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb...volgens Paulus een berg in Arabië. Galaten 4:25.

Jeshua vastte gedurende 40 dagen toen Hij door de duivel verzocht werd: Mattheüs 4 De verzoeking in de woestijn:

1 Toen werd Jeshua door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

2* Joden kennen/houden maar één door JHWH ingestelde VASTENDAG per jaar op Grote Verzoendag: Yom Kipoer op de 10e dag van de zevende maand!

Weet u nog hoe de Arabieren in 1973 uit Egypte, Syrië, Jordanië, op deze allerheiligste dag van Israël de YOM KIPOER oorlog begonnen die Israël Goddank na helaas veel doden/gewonden won?

24 uur lang wordt er op Grote Verzoendag niets gegeten en gedronken en zitten Joden op de grond en bidden tot God om verzoening voor hun zonden van het afgelopen jaar. Zie alle details hierover in Lev. 16:23 en vers 27-32. Exodus 30:10 en de vervulling hiervan in Hebr. 9.

Joden en BijbelGetrouwe Gelovigen uit de volken tellen wel de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Zij gedenken de Opstanding, de Hemelvaart en de Wederkomst van Jeshua!!!

Roomsen zijn gefixeerd op een lijdende/dode verlosser aan het Kruis waar de Paus, in en buiten de St Peter nog steeds mee rond wandelt op zijn Kromstaf. Hun Kerken hangen vol met beelden/schilderijen van Jezus aan een kruis...of nog erger een kindje Jezus op de schoot van zijn moeder. Lees Psalm 115 over beelden en Exodus 20.

Pausen, Kardinalen, Bisschoppen en Priesters zouden Openbaring 1 is goed hardop moeten lezen. Dan zien ze een Overwinnende Jeshua die Alle Macht is gegeven in hemel en op aarde: Lees maar mee:

Jeshua verschijnt aan Johannes op Patmos...

Openbaring 1:9...Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van JeshuaHaMasjiach, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van JeshuaHaMasjiach.
10 Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.
12 En ik keerde mij om, om de Stem te zien die met Mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.

13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;
14 en Zijn Hoofd en haar waren Wit, als Witte wol, als Sneeuw, en Zijn Ogen waren als een Vuurvlam,

15 en Zijn Voeten waren als Blinkend Koper, Gloeiend gemaakt in een Oven, en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn Mond kwam een Tweesnijdend Scherp zwaard; en Zijn Gezicht was zoals de Zon Schijnt in haar kracht.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als Dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
18 en de Levende, en Ik Ben dood geweest en zie, Ik Ben Levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En IK [en niet de paus!!!] heb de Sleutels van het Rijk van de Dood en van de Dood zelf.

Wanneer zullen die akelige verboden beelden eens uit de St Peter en alle Roomse kerken en Lourdes en Fatima verdwijnen om plaats te maken voor een Leeg kruis en een Kroon die Jeshua draagt in Openbaring 19?

Lees even mee in de Bijbel...beste Roomse broeders en zusters:

Openbaring 19 Overwinning van JeshuaHaMasjiach op de valse profeet...

Vers 11 En ik zag de hemel Geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele Diademen/KRONEN. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. [Johannes 1]

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een Scherp Zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn Dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Zie details in Psalm 2.