#Tb 15 euro gift
Enquête: 112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Ja Nee

Agenda

13-11 Elly & Rikkert: 50 jaar mooi geweest (jubileumtour)

Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld vieren hun 50-jarig jubileum met een bijzondere tour langs theaters in heel Nederland en België.

Tijdens deze jubileumtour maken zij een keuze uit hun repertoire van toen tot nu. Met oude en nieuwe liedjes, een rijke mix van verhalen, onovertroffen poëzie en cabaret van Rikkert en vooral veel warme herinneringen. En hoewel het een tour is voor volwassenen zullen ook de kinderliedjes niet ontbreken. Voor velen zal ’50 jaar mooi geweest’ een feest van herkenning zijn! Elly en Rikkert worden tijdens de tour begeleid door hun vrienden en muzikale duizendpoten Jan Borger (keyboards en accordeon) en Dick Le Mair (percussie).

De titel ‘50 jaar mooi geweest’ is bewust gekozen. Het was de afgelopen 50 jaar inderdaad meer dan mooi. Tegelijk beseffen ook zij dat er aan hun muzikale loopbaan hier op aarde ooit een einde komt. Zo lang zij leven blijven ze ongetwijfeld zingen, maar deze bijzondere jubileumtour is voor hen ook een beetje afscheid nemen. Een manier om ‘dankjewel’ te zeggen tegen hun grote schare trouwe fans die al die jaren zijn gebleven. Ze kijken ernaar uit om u en jou te ontmoeten in een van de theaters. Zodat ze na de tour elkaar in de ogen kunnen kijken en zeggen: ‘Ook dit is weer mooi geweest!’

50 jaar Elly en Rikkert
Wie is er niet opgegroeid met de liedjes van Elly en Rikkert? Hun imposante oeuvre heeft een onuitwisbare invloed gehad op de muzikale vorming van velen. Oorspronkelijk begonnen Elly en Rikkert los van elkaar, Elly met haar sprookjesachtige en Rikkert met zijn cabareteske liedjes. Sinds hun huwelijk in 1968 vormen ze een onafscheidelijk duo. In die tijd hebben zij zo'n 50 albums uitgebracht en talloze liedjes voor anderen geschreven. Bekende albums zijn ‘De draad van Ariadne’, ‘Maskers af’, ‘De tranen van de kleine mensen’ en de dubbel-cd ‘30 Jaar Onderweg’. Van hun kinderalbums gaat de verzameling ‘Een boom vol liedjes’ al een paar generaties mee. De meest recente cd is 'In het voorbijgaan'.

De boodschap van hun liedjes veranderde in de jaren 70 drastisch, na hun bekering. De zoektocht van dit hippiestel naar de zingeving van het leven bracht hen uiteindelijk bij Jezus. Jarenlang waren ze een voorbeeld voor veel mensen in christelijk Nederland. Er zijn maar weinig theaters, kerken of festivals waar Elly en Rikkert niet gezongen hebben. Het levert een kleurrijk repertoire op met een diverse en rijke inhoud.

Bron: TrueTicketsReageren


BASTIAAN

14-08-2019 08:23
Beste Elly, Zoals u best weet: De Joodse en Protestantse godsdienst heeft zich altijd in navolging van de Tien Geboden [Exodus 20] fel tegen de beeldendienst, verering daarvan gekeerd.

Ook de Psalmen hekelen al die beeldaanbidders:

Psalm 97:7 Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden [Baäl en Maria] beroemen;
buigt u voor Hem [JHWH] neder, alle gij goden.

8 Sion heeft het gehoord en zich verheugd,
de dochters van Juda hebben gejuicht
om uw gerichten, o HERE. 9 Want Gij, HERE, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden!

Israël aanbad het gouden kalf. Mozes werd woedend en sprak: Exodus 32:26...Wie kiest er voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.

27 En Mozes zei tot hen: Zó zegt de Here, de God van Israël: Ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste.

28 De Levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer DRIEDUIZEND man. 29 Mozes nu zeide: Weest heden de Here gewijd – want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder – en wel om heden een zegen over u te brengen.

Protestanten hielden ook een beeldenstorm 1572 en de roomse godsdienst met processies [Tegelen] was in het openbaar streng verboden tot 1848.

Wat leert Psalm 115 over al die beeldaanbidders?

3 Onze God is in de hemel,
Hij doet al wat Hem behaagt.

4 Hun afgoden zijn zilver en goud,
het werk van mensenhanden;

5 zij hebben een mond, maar spreken niet,
zij hebben ogen, maar zien niet,

6 zij hebben oren, maar horen niet,
zij hebben een neus, maar ruiken niet,

7 hun handen – maar zij tasten niet,
hun voeten – maar zij gaan niet,
zij geven geen geluid met hun keel.

8 Wie hen maakten, zullen worden als zij,
ieder die op hen vertrouwt.

9 Israël, vertrouw op de Here,
Hij is hun hulp en hun schild;

10 gij huis van Aäron, vertrouwt op de Here,
Hij is hun hulp en hun schild;
11 gij, die de Here vreest, vertrouwt op de Here,
Hij is hun hulp en hun schild.

De Naam van de Here Jeshua/Jezus wordt zelden genoemd in Roomse kerken. Zij spreken over hun lieve heer.

Trouwens bij de EO en NCRV verzwijgen ze ook Jeshua's/Jezus' Naam meer en meer. Ze spreken liever over God zonder daarbij te vermelden dat het in de bijbel over Israëls God gaat.

Jeshua/Jezus heeft van God de Naam boven alle Naam gekregen opdat in de Naam van Jeshua zich alle knie zou buigen in de hemel op de aarde en onder de aarde. Filippenzen 2.

Jeshua gebiedt in Openbaring 16 en 18:4 om al die valse Kerken en Omroepen direct te verlaten. Geef ze geen cent meer, wie dat wel doet heeft deel aan haar boze werken.

Openbaring 9:20...En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, BEKEERDEN zich toch NIET van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten AFGODEN, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

21 en zij Bekeerden zich Niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen!

BASTIAAN

22-03-2019 12:37
Bedankt Margo voor uw reactie.

Inderdaad is God overal, aan de ene plaats om zijn oordeel te laten losbranden [Openbaring 16 t/m 19 en aan de andere plaats om hen te zegenen die Zijn Woorden ter harte nemen.

Waar twee of drie tezamen zijn in Zijn Naam daar is Jeshua in hun midden. Mattheus 18:20.

Ook de Katholieke Geloofsbelijdenis leert in hun Catechismus dat Jeshua niet alleen liefde is, maar ook Waarheid en Gerechtigheid - Jeshua zal wederkomen om te OORDELEN de LEVENDEN en de DODEN. Matth. 25.

Lees vooral ook het boek: De gemanipuleerde Maria -De Mariadogma's en wat er aan vooraf ging. Schrijver: Aat van Gilst.

Shalom. Bastiaan.

Margot

22-03-2019 10:08
Bastiaan, Wat lees ik nu allemaal, zegt de bijbel niet dat God overal is en dat het niet aan ons is te oordelen over een ander? Ik kan me voorstellen dat ze naar de r.k. gaat, daar wordt nog gesproken over de LIEFDE van de Heer en je hoeft Maria niet te eren!!!

Margot

22-03-2019 10:08
Bastiaan, Wat lees ik nu allemaal, zegt de bijbel niet dat God overal is en dat het niet aan ons is te oordelen over een ander? Ik kan me voorstellen dat ze naar de r.k. gaat, daar wordt nog gesproken over de LIEFDE van de Heer en je hoeft Maria niet te eren!!!

BASTIAAN

22-03-2019 08:31
Onbegrijpelijk dat Elly op Radio 5 vertelde dat ze teruggekeerd was naar de valse Roomse kerk en zich daar weer thuis voelt?

Een Gotspe: Een kerk waar in elke dienst Maria als Middelares en Moeder Gods wordt aangeroepen in het Rozenkransgebed? Bah!!! Maria is de moeder van Jeshua en niet van God.

Die kardinale leugen werd op het Concilie van Efeze 431 door de Roomsen gelanceerd. Lees hoeveel geweld en omkoping daarbij kwam kijken.

Elly ga eens Kerkgeschiedenis bestuderen dan gaan uw ogen verder open.

Ik dacht direct aan de vermaning die de Apostel Petrus tot Elly Zuiderveld zou spreken toen ik dit al tijden omstreden EO programma op Radio 5 op zaterdagavond beluisterde waarop wel steeds heel opvallend vele Roomsen hun verhaal mogen vertellen.

Zie 2 Petrus 2:19-22...Zij [Pausen] beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; [Zie het boek Sodoma van Frederic Martel 2019] want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.
20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin OPNIEUW verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het Laatste erger geworden dan het Eerste.
21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer Afkeren van het Heilige Gebod dat hun overgeleverd was. [Openbaring 16 t/m 20]
22 Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn Eigen Uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de Modder.

Is Elly vergeten dat er maar één Middelaar is tussen God en Mensen, de mens Christus Jezus!!! 1 Timotheus 2:5

Gelovigen hebben helemaal geen paus en zeker niet zijn doodzieke kerk nodig!!! Wel een betrouwbare Bijbel [Statenvertaling 1977 of Herziene Statenvertaling] en de Heilige Geest is genoeg leert de Apostel Johannes in zijn brieven:

1 Johannes 2:20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.

1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de Zalving [H. Geest] die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het NIET NODIG dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot ALLE dingen – en die zalving is Waarachtig en is geen leugen – en zoals ze u HEEFT onderwezen, zo moet u in Hem blijven!!!

Wie het nog niet wist: Luister de uitzending maar terug op EO Onderweg met Elsbeth Gruteke. Zaterdag 22:00 - 23:00.

Michel Van -Kempen

22-03-2019 02:55
50 jaar wat goed zeg. Ik weet nog wel toen ik nog niet bekeerd was ik naar hen en Amy Grant luisterde om rustig te worden nadat ik uren naar snoei harde heavy metal muziek geluisterd had. Dat de Heer hen zegent in hun verdere leven..Groeten van een Nederlander vanuit Peru.

Aukje Smit-Mik

20-03-2019 11:07
Veel van hun liedjes heb ik ingedronken, heeft mijn geloof versterkt en me kracht gegeven en veel blijdschap!!
Ik hoop hen te kunnen zien op deze Tour.
Is Apeldoorn ook in beeld?
Gods zegen voor hen, zoals ik door hen gezegend ben.