#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Agenda

30-5 50 jaar bijbelverspreiding onder het Joodse volk

Al een halve eeuw zet stichting Israël en de Bijbel zich in voor de verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk. In die jaren werden duizenden Bijbels verspreid in meer dan 30 landen. De stichting gebruikt daarvoor speciale tweetalige uitgaven, waarvan een taal altijd het Hebreeuws is.

Nu wereldwijd de druk op het Joodse volk toeneemt, ziet de stichting tegelijkertijd de vraag naar Gods Woord toenemen. Afgelopen jaar heeft Israël en de Bijbel daarom twee bijzondere Bijbels uitgegeven. Eén voor de meer dan 75.000 Israëlische backpackers die jaarlijks de wereld overtrekken. Het betreft het Nieuwe Testament en de Psalmen in het Hebreeuws, in een kleine, solide uitvoering met rits. De andere uitgave is bestemd voor de meest gesloten groep binnen het Jodendom: De Charediem, oftewel de ultraorthodoxe Joden. Velen kennen deze groep alleen van de veel geschoten foto’s bij de Klaagmuur: met de kenmerkende zwarte kleding en pijpenkrullen. Binnen het Jodendom is het de snelst groeiende groep. Voor hen heeft de stichting een Hebreeuws-Jiddische versie van de brief aan de Hebreeën uitgebracht.

Daarom staat de komende ontmoetingsdag van Israël en de Bijbel helemaal in het teken van de Charediem. De dag vindt plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei in Ede. Naast lezingen over deze orthodoxe stroming en de verspreiding van Gods Woord, wordt ook het 50-jarig jubileum gevierd.
Kinderen en tieners hebben hun eigen programma’s.

Kijk voor meer informatie op www.israelendebijbel.nl/ontmoetingsdag.

Video uitnodiging ontmoetingsdag.Reageren


BASTIAAN

07-05-2019 09:10
Alleen organisaties als Christenen voor Israël hebben een goede naam in Israël door het support dat ze Joden geven en het toerisme naar Israël promoten. Israël ontvangt jaarlijks vele honderdduizenden Christenen uit alle werelddelen! Psalm 122.

Christenen, ik spreek liever over de Vrienden van Jeshua [Johannes 15] kunnen de Bijbel verspreiding in Israël beter over laten aan de Messiaanse Joden die net als Jeshua eertijds de Sjabbat de zevende dag houden. Lucas 6:5.

Christenen maken geen schijn van kans om de Bijbel aan Charediem aan te bieden. De Joodse Torah-gelovigen zullen Christenen direct confronteren met de Woorden van Mozes die van God/JHWH de Tien Geboden ontving, waarin ook gesproken wordt over het Vierde Gebod: Gedenk de Sjabbatdag. Exodus 19 en 20 en 31.

Charediem zullen die onnozele Christenen vragen: Jullie geloven toch dat de Bijbel Gods Woord is? Waarom onderhouden jullie de Sjabbatdag dan niet als door JHWH ingestelde rustdag voor de wereld? Hebben jullie dan nooit Genesis 2:1-3 goed gelezen?

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.
Toen God op de ZEVENDE DAG het werk voltooid had, dat Hij
gemaakt had, rustte Hij op de ZEVENDE DAG van al het werk,
dat Hij gemaakt had. En God Zegende de ZEVENDE DAG en heiligde die, omdat Hij daarop GERUST heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Joden die ook zeer goed bekend zijn met het Nw. Testament omdat ze daar alle eeuwen mee om de oren geslagen zijn door Roomsen en Protestanten, gedwongen preken moesten aanhoren, moesten kiezen voor de Doop of de Dood, zullen tegen die Bijbelverspreiders zeggen:

Jullie geloven in Jeshua die wel de Sjabbat hield, waarom luisteren jullie dan niet naar Zijn Geboden, waarom verachten jullie de Sjabbat en vieren jullie de dag van de Zon, de zondag die pas werd ingesteld en gesanctioneerd op het Concilie van Nicea op 7 maart 321 door de heiden Constantijn de Grote? Waarom geloofden jullie deze man ipv de Woorden van Allerhoogste God in de Torah?

Roomsen hebben Joden vele eeuwen gedemoniseerd en in Getto's opgesloten. Lees het boek van Michael Goldfarb: De weg uit het Getto en u zult rillen.

Lees de drie antisemitische boeken en vele pamfletten die Maarten Luther over het Joodse volk schreef en u zult verbijsterd staan over zijn onverstand richting Joodse volk.

Luther begreep samen met Calvijn en de andere Reformatoren helemaal NIETS van Romeinen 9-11 noch van het Boek Openbaring dat Jeshua dicteerde aan Johannes op Patmos dat helemaal over de toekomst van Israël en de wereld gaat.

Lees alle details in het boek van Prof. dr. Hans Jansen: Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat.

Joden en vooral de Charediem zien Christenen als Sjabbatsschenders en Schriftverdraaiers!!!

Zij ergeren zich dood aan Christenen die als toeristen in volle bussen op Sjabbat door hun dorpen en steden rijden en zo de Sjabbatsrust verstoren.

Alle Christelijke reisgezelschappen zouden direct, vandaag hun reisprogramma op dit punt moeten aanpassen en net als Paulus deed, de Jood een Jood worden en de Griek een Griek. Christenen zouden dan geloofwaardiger overkomen in Israël en niet als brutale indringers die Gods Zevende Rustdag daar Schenden.

Laten gelovigen uit de volken zich vandaag nog bekeren tot de levende God van Israël en net als Jeshua en zijn 12 Joodse Apostelen, de Sjabbat onderhouden!!!

Jeshua heeft nooit de Torah afgeschaft, integendeel, Hij bevestigde AL de Woorden daarvan:

Charediem weten dat dan ook beter dan onnozele Christenen. Zie Mattheus 5:

5:17-48 Jezus en de Torah/Wet...
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om
te vervullen.

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat,
zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles
zal zijn geschied.

Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de
mensen zo leert, zal zeer KLEIN heten in het Koninkrijk der
hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal GROOT heten in het
Koninkrijk der hemelen.

Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is,
meer dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het
Koninkrijk der hemelen voorzeker NIET binnengaan.

Jeshua vermaant al die waanwijze Christenen van 2019 in het laatste Hoofdstuk van Zijn Boek Openbaring 22:18...

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit
boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem
toevoegen de Plagen, die in dit boek beschreven zijn;

en indien iemand Afneemt van de woorden van het boek dezer
profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des
levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen,
Kom, Here Jeshua! De genade van de Here Jeshua zij met allen!!!