#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Agenda

Messiaanse Bijbelleraar Paul Cohen over de terugkeer en het herstel van Israël

Paul Cohen woont in Australië maar is in Nederland opgegroeid in een Joods atheïstisch gezin. In september keert hij tijdelijk terug naar zijn geboortegrond voor een Bijbelstudietour door Nederland en België.

Bijbelstudietour door Nederland en België
Tijdens deze avonden worden twee korte studies gegeven over de terugkeer en het herstel van Israël. Paul Cohen gaat in op de vele oudtestamentische profetieën en beloften over dit onderwerp. Vaak worden deze toegepast op vandaag. “Maar wist je dat de Bijbel ook spreekt over een wereldwijde terugkeer die zal plaatsvinden na de wederkomst van Israëls Messias?” zegt Paul. “Regelmatig zeggen medechristenen dat God wil dat ik als Jood nu naar Israël emigreer om zo de Bijbelse profetieën te vervullen. Maar houden we ook rekening met de context van de Messiaanse beloften en hebben we oog voor het grote plan van God?”.

Naast de studie vanuit het Oude Testament, wordt er ook aandacht besteed aan de periode van het Nieuwe Testament. Een deel van het volk leefde in die tijd in het land Israël en een deel was verspreid onder de volken. Hoe keken Jezus en de apostelen tegen de terugkeer en het herstel van Israël aan? Deze studie wordt gegeven door een spreker van stichting Israël en de Bijbel (David van Wijck of Christian Stier).

Pauls getuigenis
De donkere tijd van de Holocaust maakte dat Pauls vader atheïst werd. Als Paul na zijn middelbare school naar Israël vertrekt om aan een Joods theologisch instituut te onderzoeken wat het Joods zijn inhoudt, dreigt zijn vader hem te onterven.
Tijdens zijn verblijf op de Kibboets wordt hij verliefd op de Australische Sue. Sue komt in Israël tot geloof. Ze trouwen uiteindelijk in Australië. Daar hoort Paul een preek over Genesis 22, de binding van Izak. De spreker benadrukt dat een grotere Vader en Zoon hetzelfde hebben gedaan. Het is dit beeld van God de Vader en God de Zoon waardoor Paul de Heere Jezus als Zijn Messias leert kennen. Tegenwoordig is Paul Bijbelleraar en verbonden aan het Australische ‘Celebrate Messiah Ministries’.

Bron: Israel en de BijbelReageren


BASTIAAN

12-08-2019 05:49
Hoe keken Jezus en de Apostelen tegen de terugkeer en het herstel van Israël aan?

Handelingen 1:6 Zij dan, de discipelen, die daar [in Jeruzalem] bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?

Jeshua zei tot hen: Het is niet uw zaak de Tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de Beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult Kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over
u komt, en gij zult mijn Getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het Uiterste Der Aarde.

Nu mogen Wij in 2019 Getuigen/PROCLAMEREN het Profetische Woord dat zeer vast is door te Bidden voor de Vrede van Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 122 en Mattheus 5:35.

Paulus lichtte al een tip van de sluier op met zijn Rede over het HOE/WANNEER en het herstel/bekering van Israël in Romeinen 9 t/m 11 en vooral Jeshua opnieuw in het laatste en beste boek van de Bijbel in de 22 hoofdstukken van Openbaring.

Predikanten moeten zich niet meer druk maken over hun preken. Die zorgen alleen voor nog veel meer lege kerken. Wat kunnen ze beter doen? Laat de Predikant liever samen met de Beste Voorlezers uit de Gemeente samenkomen en zich bekwamen in voordrachtskunst!!

Als de Bijbel [voor]gelezen wordt zoals Shakespeare en Dickens dat in hun tijd deden dan zullen de Gemeenteleden als nooit te voren met grote aandacht luisteren naar het Woord van God en zich Bekeren van hun onverschilligheid en zonden.

Hebreeën 4:12...Want het woord Gods is Levend en Krachtig en Scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het Vaneenscheidt Ziel en Geest, Gewrichten en Merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want Alle dingen liggen open en ontbloot voor de Ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Degene die Dit Boek voorleest en degenen die daar naar Hoort zijn al Zeer Gezegend en hoeven Niet Te Speculeren Over Die Dag.

Hoor wat Jeshua in zijn Boek Openbaring zegt tot ALLE BijbelGetrouwe lezers: Openbaring 1:3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der
profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij!!!

Gelovigen moeten ophouden met dikke boeken over de terugkeer en het herstel van Israël te schrijven.

Wat leerde Paulus zijn medewerker 1 Timotheus 4:13 al?
13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het VOORLEZEN, het VERMANEN [10 Geboden Exodus 19 en 20 en de Bergrede Mattheus 5-7] en het Leren. [Geloof in praktijk brengen]

14 Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke Oudsten. 15 Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat.

16 Zie toe op Uzelf en op de Leer, [van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen] volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u Horen, Behouden!!!

SCHAKEL VOORAL OOK DE JONGE MENSEN MEE IN DIE DE HERE LIEFHEBBEN EN DIENEN!

Zondige mensen worden niet bekeerd door mooie preken, wel door het Proclameren van het Profetische Woord!!! Jesaja 58:1.

Jona had maar heel een korte preek:

Nog 40 dagen dan zal Nineve ondersteboven gekeerd worden! Jona 3:4 (NBG51)
En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, en hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!

Het antwoord van de Here God aan de koning van Nineve en zijn honderdduizend onderdanen die zich bekeerden was:

Jona 3:10 (NBG51) Toen JHWH/God zag wat zij deden, hoe zij zich Bekeerden van hun boze weg, Berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het Niet.

Gods weg is de beste!!! Hoe preekte Mozes, Jozua, David, de Profeten, Johannes de Doper, Jeshua en de Apostelen?

Laten we in hun voetsporen volgen en de oogst zal zeer groot zijn. Openbaring 7, 14 en 19.