Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Theologenconferentie ‘ruimte voor de Geest’

Op maandag 29 januari vindt in Harderwijk de jaarlijkse Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'. Sprekers zijn ds. Jelle de Kok, ds. Jacques Helder en dr. Gerrit Vreugdenhil. ’s Ochtends zal ds. Jelle de Kok door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, worden bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk namens het Evangelisch Werkverband.

EW-directeur Hans Maat: “De benoeming van Jelle de Kok als predikant met een bijzondere opdracht is een logische en belangrijke stap voor het Evangelisch Werkverband. Al sinds jaren bedient Jelle de noordelijke regio’s met toerustingswerk, maar nu kan hij dit verbreden naar het hele land. Er is grote behoefte aan goede en inhoudelijke geloofstoerusting in kerken. Dit is ook wat de PKN-synode graag wil: volop inzetten op het geloofsgesprek en de geloofspraktijk.”

Theologenconferentie
De theologenconferentie is een toerustingsdag voor predikanten en kerkelijk werkers waarin zij dit jaar concrete handreikingen ontvangen over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw. Daarnaast is er op meerdere momenten in het programma ruimte voor aanbidding, verwerking en gebed voor elkaar.

Sprekers
Na zijn bevestiging zal ds. Jelle de Kok spreken over het thema ‘Ruimte voor de Geest - handreikingen voor de praktijk van geloofs- en gemeenteopbouw’. Welke visie hebben we op het werk van de Heilige Geest in ons werk en in onze theologie? Welke blokkades kun je tegenkomen? Valt het werk van de Geest te structureren? In de praktijk van gemeenteopbouw zal hij handreikingen doen

’s Middags zal ds. Jacques Helder, predikant in Scherpenzeel en voorzitter van de Lucasorde, reflecteren op de bijdrage van Jelle de Kok. Daarna zal dr. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda spreken over ‘De gemeente dienen in betoon van Geest en kracht’, waarin hij ook in gaat op de geestelijke strijd die dit met zich meebrengt. Hoe ga je om met strijd wanneer je meer ruimte geeft voor de Geest in de gemeente? Hoe ga je om met de pijlen van ontmoediging en verleiding die op je afkomen?

De Theologenconferentie vindt maandag 29 januari van 9:30 - 15:30 u (inloop 9.30u) plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk. Aanmelden kan via www.ewv.nl.

Reageren


BASTIAAN

12-01-2018 09:35
Mooi hoor:
Op maandag 29 januari vindt in Harderwijk de jaarlijkse Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'.

De H.Geest kan niets doen wanneer Het Woord Gods niet recht verkondigt wordt. God zegent uitsluitend hen die heel Zijn Woord recht verkondigen!

Wat gelovigen in 2018 het meest nodig hebben is Kennis van Gods Woord en hoe dat te verstaan. Er is zoveel wind van leer dat gelovigen zeggen: Ik lees zelf liever wat er in de Bijbel staat, want de huidige predikanten en voorgangers vertellen ons alleen nog maar verhaaltjes.

Zou het Werkverband beter niet eens aandacht willen schenken hoe Ezra en Nehemia het volk Gods Woord verkondigden? Het volk bekeerde zich. Hoe deden zij dat?

Hoeveel bekeringen zien wij nog in onze dagen. Hoe vaak horen wij predikanten nog Jeshua's Woorden verkondigen: Bekeert u en gelooft het Evangelie? Marcus 1:15.

Ezra las met welluidende stem voor uit de Torah...

Voorlezing van de Torah – Loofhuttenfeest
Nehemia 8:1...

Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren,

2kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de Waterpoort. En men verzocht de ?schriftgeleerde? ?Ezra? het ?boek? der wet van ?Mozes, die de Here aan Israël gegeven had, te halen.

3Toen bracht de ?priester? ?Ezra? de wet vóór de ?gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand.

4En hij las daaruit voor op het plein vóór de Waterpoort van dat het licht werd tot de namiddag in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het ?boek? der wet.

5De ?schriftgeleerde? ?Ezra? stond op een houten verhoging, die men voor die gelegenheid gemaakt had. En naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja; en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zekarja, Mesullam.

6Ezra? opende dus het ?boek? ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het ?boek? opende, stond het gehele volk op.

7Ezra? loofde de Here, de grote God, en het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief: ?Amen, ?Amen. En zij knielden en bogen zich voor de Here neder met het gelaat ter aarde.

8En Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan, Pelaja en de ?Levieten? gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan.

9Zij lazen namelijk uit het ?boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep.