#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Agenda

Thema Pinksterconferentie Opwekking 2019 bekend - DIEPER met de Geest

De 49e editie van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking staat in het teken van ‘DIEPER met de Geest’. De gezinsconferentie vindt ieder jaar tijdens het pinksterweekend - dit jaar van 7 t/m 10 juni 2019 - plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland te Biddinghuizen, in de Flevopolder.
 
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking: ‘We verlangen ernaar om tijdens het pinksterweekend mensen mee te nemen in een boodschap die verdieping brengt in hun geestelijk leven. Tijdens het pinksterweekend willen we mensen bemoedigen en aansporen om DIEPER te gaan – door en met de Heilige Geest. Alleen als we dieper gaan zullen we meer ontdekken van Gods koninkrijk en van het levensveranderende werk van de Heilige Geest. Dat besef geeft hoop, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor ons leven nu.’
 
De klemtoon ligt deze conferentie op ‘met’ de Heilige Geest. Hiervoor is gekozen omdat we zelf een aandeel hebben in het werk van de Heilige Geest. De Bijbel maakt duidelijk dat we stappen moeten zetten in het leven met God, niet eenmalig, maar ons leven lang. Het is elke dag opnieuw onze keuze om onszelf over te geven en toe te wijden aan Christus, en daar vloeien concrete besluiten en acties uit voort.
 
Als we vol van de Heilige Geest leven en samen met Hem dieper durven te gaan, zullen we door Hem geleid worden in alle aspecten van ons leven. Dan zullen we in staat zijn om licht te brengen, om smaak te geven. De hoop vanwaaruit wij zelf leven, mogen we ook weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Zo worden we veranderaars van onze eigen omgeving en ons land. Nederland en de wereld heeft Jezus nodig en wij mogen zijn boodschap brengen.
 
Geestelijke vernieuwing
Opwekking is gericht op geestelijke vernieuwing in Nederland en wil niet alleen mensen in contact brengen met Jezus, maar ook mensen aanmoedigen om Hem te volgen en te kennen. Onze diepe overtuiging is dat we Jezus alleen kunnen volgen als we de Heilige Geest toestaan om ons leven te vullen en te leiden. Als de gaven en de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar worden in ons leven, als volgelingen van Jezus, zullen we op een krachtige manier de boodschap van het koninkrijk kunnen brengen. Paulus stelt dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht (1Corintiërs 4:20). God wil zijn kracht openbaren in ons leven en door ons heen aan de wereld

Registratie
De registratie voor de Pinksterconferentie start op 1 februari 2019. Vanaf die datum kan men zich opgeven als kampeerder en/of medewerker. Meer informatie komt de komende tijd beschikbaar via www.ikganaaropwekking.nl.

Reageren


BASTIAAN

14-04-2019 05:25
Opwekking 2019: RUBEN FLACH schrijft: Paulus stelt dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht (1 Corintiërs 4:20). God wil zijn kracht openbaren in ons leven en door ons heen aan de wereld."

AMEN! Maar dan zijn we er nog niet...

God kan en wil Zijn Kracht pas openbaren in Opwekking 2019 als er Eerst voldaan wordt aan al Zijn Voorwaarden!! Paulus leert daarom eerst:

2 Timotheüs 4:2...Predik het Woord!!! Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Zonder het Woord van God kan de Heilige Geest Niets doen. Maarten Luther bespotte de Geestdrijvers/Dopersen van zijn tijd, die de Bijbel opzij legden, en zich voortaan liever op de Geest beriepen, met de woorden: Ik zal uw geest op de snoet slaan!!!

Alleen gelovigen die Jeshua Gehoorzaam zijn [Johannes 14:15-31] ontvangen de Heilige Geest:
Handelingen 5:29...Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God Meer Gehoorzaam Zijn dan aan mensen.

Handelingen 5:32...En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft Aan Hen Die Hem Gehoorzaam Zijn.

2 Thessalonicenzen 1:8...wanneer Jeshua met vlammend vuur Wraak oefent [Openbaring 6] over hen die God Niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus Niet Gehoorzaam Zijn.

1 Petrus 4:17...Want Nu is het de tijd dat het Oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God Ongehoorzaam zijn?

En nog iets: Wat moeten wij gelovigen met de a.s. EU-VERKIEZINGEN 2019? Voor het eerst van mijn leven bleef ik thuis met de Provinciale Staten verkiezingen en ook straks met de Europese Verkiezingen. Waarom?

Europa is niet democratisch!!! Nooit geweest ook! Twee keer stemde Burgers met overgrote meerderheid in een Referendum Tegen de EU-Grondwet-Vlag-Volkslied, en de andere keer tegen het Associatieverdrag van Oekraïne. Beide keren werd er Niet naar de kiezers geluisterd! Hetzelfde gebeurde in Spanje - Frankrijk - Ierland.
Dus: Nexit!!!

KIES NU LIEVER VOOR JESHUA/JEZUS DE ZOON VAN GOD – HEM IS GEGEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN OP AARDE – HIJ ZAL WEDERKOMEN ALS KONING DER KONINGEN, REGEREN IN JERUZALEM!!! OPENBARING 14.

10 IK ZIE TIEN REDENEN OM VOOR JESHUA TE KIEZEN…

1* De Naam van Jeshua/Jezus de Zoon van God, staat met stip boven alle namen. FILIPPENZEN 2.
Zijn Geboorte-Datum 2019 vindt u afgedrukt op alle Kalenders, Agenda’s en op Pagina’s van Kranten en PC’s. Hij werd als Jood geboren in Israël/Bethlehem. Op de Achtste dag werd hij besneden en op 30-jarige leeftijd gedoopt. Zie Lucas 1, 2 en 3.

2* Jeshua/Jezus zal straks bij Zijn Wederkomst in Jeruzalem alle Wereldproblemen direct oplossen!!!
Hoe? Lees de Bijbel: Jesaja 2 en 11 en Openbaring 7 en 14 & 19-22.

3* Jeshua/Jezus maakt snel een einde aan alle oorlogen! Hij zal vechten als een Leeuw. Openbaring 5:5. Satan, de duivel die de eerste mensen al verleidde [Genesis 3] met drogredenen, is de veroorzaker van alle ellende op aarde. Jeshua/Jezus rekent voorgoed af met het serpent en smijt hem in de vurige oven. Openbaring 20.

4* Jeshua/Jezus maakt alle dingen Nieuw – de Hemel en de Aarde. Mattheus 24, 25 en Openbaring 21 en 22.

5* Als Jeshua/Jezus straks als Koning regeert met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 7, 14 en 19] dan zullen alle Ziekenhuizen overbodig worden. Openbaring 22. Alle Crematoria zullen verdwijnen.
Jeshua, Zoon van God Leeft, Zijn graf in Jeruzalem werd leeg op Paasmorgen! Johannes 11, Mattheus 13, 25 & 28.

6* Jeshua/Jezus zal een superoplossing bieden voor alle huidige klimaatproblemen. Ook de dieren zullen daarvan profiteren. Er zullen geen Megastallen meer zijn, alle dieren zullen net als eertijds in het Paradijs in groene weiden kunnen grazen. Zie Jesaja 2 en 11 en Micha 4-5. Vissen zwemmen weer in kristalhelder water waaruit alle Plastics en Chemicaliën verdwenen zijn.

7* Jeshua/Jezus maakt subiet een einde aan alle Militante en Valse godsdiensten en Antisemieten. Jeshua/Jezus zal vanuit de Tempel op de Berg Sion in Jeruzalem Rechtspreken. Gevangenissen worden gesloten. Zie Psalm 101 en Mattheus 25.

8* Smerige en vervuilende fabrieken, vliegtuigen, auto’s zullen de lucht niet langer verpesten/vervuilen. Iedereen kan weer opgelucht frisse lucht inademen. Het water zal van bronkwaliteit zijn. Het Openbaar vervoer schoon – snel, comfortabel. Geen files meer! Kinderen kunnen weer veilig buiten spelen! Zie Jesaja 2 en Micha 4:4.

9* Joden en Christenen bidden al eeuwen uit Siddoer en Mattheus 6 voor de komst van de Masjiach in het Onze Vader Gebed. Hij komt spoedig!!! Zijn Wil zal geschieden! Zijn Koninkrijk zal floreren in het Duizendjarig Vrederijk. Openbaring 20.

10* KIES voor Koning Jeshua! Lees de Bijbel: Wie in de Zoon gelooft, heeft Eeuwig leven, doch wie de Zoon Ongehoorzaam is, zal het leven Niet zien, maar de Toorn van God [Jahweh] blijft op hem. Johannes 3:36.

Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16:16.

Israël wordt met Koning Jehsua/Jezus tot HOOFD DER VOLKEN. Jesaja 60, Jeremia 31:7, Zachariah 14:9 en Openbaring 19. Het beste komt nog!
Psalm 72, 96, 98. 132, 135.

BASTIAAN

28-03-2019 08:35
Dieper met de Geest? Hoe kun je valse profeten ontmaskeren? Zie Deuteronomium 18:9-21...Waarzeggerij en Profetie,. Zie ook 1 Johannes 4 en 5,

Ook Het boek Koningen geeft een duidelijk voorbeeld antwoord:

1 Koningen 22:8 Toen zei de koning van Israël tegen Josafat: Er is nog één man om door hem de HEERE te raadplegen, maar ík HAAT HEM, want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar Onheil: Micha, de zoon van Jimla. Josafat zei: Zo moet de koning niet spreken! Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei: Haal snel Micha, de zoon van Jimla. [...]

1 Koningen 22:13 De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie toch, de woorden van de [valse] profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn, en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, wat de HEERE tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem: Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zullen wij ervan afzien? En hij zei [spottend] tegen hem: Trek op, en u zult slagen, want de HEERE zal hen in de hand van de koning geven. [...]

1 Koningen 22:19 Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde. [...]

1 Koningen 22:24 Toen kwam Zedekia, de zoon van Kenaäna, naar voren. Hij sloeg Micha op zijn kaak, en zei: Langs welke weg is de Geest van de HEERE van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei: Zie, u zult het zien, op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Daarop zei de koning van Israël: Neem Micha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. [...]

1 Koningen 22:28 Maar Micha zei: Als u echt in vrede terugkeert, heeft de HEERE niet door mij gesproken! Verder zei hij: Luister, volken, allemaal! Enz.

Zie vooral ook de Ned. Geloofsbelijdenis artikel 29 en 30: Kenmerken van de Ware en Valse Kerk.

Paul Verhoeven

17-12-2018 06:02
Daar hebben we voorgangers voor, maar die moeten eerst zelf dieper in de Geest!