Evaluatie van het boek Job

0
3377
De vraag van Job, waarom hem zonder verklaring kwaad overkwam, leidt ertoe dat hij Gods rechtvaardigheid (Gr. theodicee) betwijfelt. Job lijkt een punt te hebben. Te meer, omdat God Job beoordeeld als de beste gelovige in zijn generatie (1:8; 2:3). Is het rechtvaardig dat Job lijdend voorwerp wordt in een meningsverschil tussen God en satan (1:9-12; 2:4-6) en hem daarom kwaad overkomt?

Door Marco van Putten

Toch stellen veel Bijbeluitleggers dat Jobs vragen niet belangrijk zijn, want volgens hen is wat Job overkwam slechts eenmalig. Sommigen denken zelfs dat dit boek daarom niet in de Bijbel thuishoort. Die uitleg negeert echter dat er geen evaluatie van satans ongelijk wordt gegeven, maar zijn ongelijk heeft de verhouding tussen God en satan zeker niet verbeterd. Ook niet die tussen de gelovige en satan. Die uitleg neemt Gods woord dus nauwelijks serieus en toont daarin disrespect voor God.
Anderen neigen ertoe om Jobs drie collega’s gelijk te geven en Job ook tot overtreder veroordelen. Echter, het boek Job is een hagiografie (d.i. levensbeschrijving van een heilige).

Elk Bijbelboek moet relevantie voor elke generatie gelovigen hebben. Ernstige gelovigen brengen, net als Job, kwaad met hun geloof in verband. Het boek Job biedt hun niet alleen troost, maar ook argumenten voor kwaad en wat belangrijk in verband daarmee is.

In de voorgaande ‘Lessen uit Job’ bleek herhaaldelijk dat Jobs ervaring eerder universeel dan specifiek was.
Bijvoorbeeld in de spanning tussen boosaardigen en rechtvaardigen. Een belangrijk thema in de veel Bijbelboeken. Maar in de Bijbel worden gelovigen niet beloofd dat hen geen kwaad zal overkomen. Sterker, in de geloofspraktijk blijkt nogal eens dat hun inderdaad ook kwaad overkomt. Die vaststelling is ontnuchterend en belangrijk. Het wijst erop dat Gods kinderen niet van een naïeve veronderstelling over Gods Almacht en Voorzienigheid kunnen uitgaan. Satan is alert en listig en heeft duizenden demonen en schepselen overal op aarde, zijn domein, ter beschikking (1 Pe 5:8).

Job was door zijn verdrukking fundamenteel veranderd (42:6) en dit heeft grote impact gehad op zijn generatie. Zijn geschiedenis werd generatie na generatie doorgegeven. Dat verklaart de vele parallellen in de Bijbel (b.v. Ps 6, 22, 35, 38, 55, 64, 120, 130, 140, 142, 143; Pr 9; Js 38:11-14; Jr 15:15-18; 20:7-18; Kl 3).
Iemand die kwaad ondergaat en dat overleefd zou erdoor veranderd moeten zijn. Toch zijn er mensen die het presteren om onveranderd te blijven en er soms zelfs slechter van worden. Dat is pas echt boosaardig. Als een gelovige hersteld van kwaad, dan is de levenswijze daarna bepalend of het kwaad tot nut van God was (Js 38:15-20).

Job is voor velen een ‘lastig’ persoon. Gelovigen mijden zijn lijdensweg.
Het Judaïsme vermijdt Job, want hij zou concurrent kunnen zijn van Abraham. Daarin wordt hij weggezet als afstammeling van Esau, de vijand van Jakob/Israël (Gn 36:33). Hij zou daarom weinig relevantie hebben voor het volk Israël. Echter, Job kan ook afstammeling zijn van Joktan, zoon van Eber, Abrahams grootvader (Gn 10:29). God beoordeelde Job ‘groter’ dan Abraham en dat wijst er op dat hij eerder leefde.
De christenheid redeneert Job weg als een Oudtestamentische curiositeit. Irrelevant in het licht van de Here Jezus. Echter, Job blijkt Adams representant, die satan overwint. Een voorloper van de Messias.
In plaats hem als ‘voorbeeld’ voor elke gelovige – Gods lijdende slaaf – te zien, wordt hij eerder als typebeeld beoordeeld. Maar typebeelden gaan mank, omdat ze slechts deels overeenstemmen.

Gods rechtvaardigheid, die Job betwijfelde, is juist dat de gelovige satan kan overwinnen en dat door Jobs ervaring gelovigen leert hoe. Zo zelfs dat de vraag kan worden gesteld:

Was ons geloof anders geweest als we alleen dit Bijbelboek hadden?