Les 10 – Jobs herstel

0
366
Job kwam tot inkeer door wat God tot hem had gezegd. Schijnbaar was dit voor het eerst in zijn leven dat hij God Zelf hoorde spreken (42:5). God zei dat Hij niet uitsluitend betrokken was op gelovigen, maar op de hele Schepping. En ja, ondanks Jobs twijfel daarover, bleek dat God er ook op gericht was het kwaad in de Schepping onder controle te houden. Job strijde dus niet alleen met het kwaad, maar het bleek een hoge prioriteit van God. Job realiseerde zich dat er iets grondig mis was met de Schepping. Die kennis gaf troost.

Door Marco van Putten

Ondanks Jobs inkeer was zijn herstel echter niet gekomen. God maakte eerst Zijn toorn over Jobs drie collega’s bekend. Dit is belangrijk, want het toont de toehoorders en lezers van dit boek wie het verst van de waarheid over God stond. De denktrant van Jobs collega’s was niet alleen onjuist. Ze hadden met hun gedrag (d.i. woorden en daden) ook Gods wil overtreden. Toch biedt God hen een weg van herstel, omdat Hij hun hart kende. God negeert daarentegen Elihu en dat is ongunstig voor hem.
Jobs collega’s worden opgedragen zeven stieren en zeven rammen te offeren voor de vergeving van zonden. Het getal zeven staat voor volheid. Om te benadrukken dat Job nog steeds Gods vertegenwoordiger was moest hij als hun priester (d.i. middellaar) optreden. Pas nadat Job de offerplechtigheid heeft volbracht wordt het kwaad van hem weggenomen en wordt hij hersteld (42:10). Zijn verdrukking (Hebr sjavah – gevangengenomen zijn) duurde dus tot dat moment.

Met Jobs herstel eindigt zijn boek. Velen denken dat het herstel kwam door Jobs geloofsstandvastigheid in de druk van kwaad (1:11; 2:5), maar die interpretatie kan niet juist zijn. Door die standvastigheid werd ‘de druk’ van het kwaad immers juist steeds zwaarder. Ook had God aan satan geen ‘macht’ over Jobs wil of ziel gegeven (2:6). Geloof is een gave van God (Ef 2:8). Jobs keuze was juist van belang. Zou hij standvastig blijven zonder vooruitzicht op herstel (1:11; 2:5)?
De genoemde interpretatie is ook onjuist omdat dat anders betekent dat satans gelijk had. Geloven in God is dan ruilhandel (d.i. de heidense levensstijl). Job zou zijn herstel bewerkt hebben. ‘Loon naar werken’ is als welvaartsstreven aards en ongeestelijk. Het herstel van Job moet dus anders worden begrepen. Let wel, de vraag is waardoor zijn herstel kwam. Zijn vrome keuze vast te houden aan zijn geloof eert God (Jk 5:11) en toonde satans ongelijk.

Satan vraagt God geen 3de keer om het kwaad verder op te voeren, maar het is opmerkelijk dat Jobs dood geen onderwerp in dit boek is. Het was geen dreigmiddel van satan of van God. Job dacht te zullen sterven door de oplopende druk van het kwaad. Was Job als gelovige gestorven, dan had satan ongelijk. Dat God Job hersteld is dus genade en toont Gods Karakter. Satan geeft niets om Job, anders dan zijn gelijk aantonen. Doordat Job weigerde voor satan te buigen, moest God maar zien wat er van Job kwam.

God kiest er voor Job te herstellen en Zich over het leven van Zijn kinderen te bekommeren. Jobs herstel kwam niet door zijn vernedering voor God (42:6), maar na zijn gebed voor zijn collega’s (1 Pe 4:8). Job bekommert zich over hen, terwijl zij dat niet deden. God geeft Zijn kinderen een tweede kans om beter naar Zijn wil te gaan leven, maar dat is moeilijker dan hun eigen overtuigingen vast te houden (Jh 5:14; 8:11).

Hiermee eindigen de lessen uit Job. Wat rest is een evaluatie.