Brieven van Paulus – deel 1 van 7

0
125
Brief aan de Romeinen: een theologisch meesterwerk!

Lezen: Romeinen 8:31-39

Vers voor vandaag: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.” (Romeinen 1:16)

Van Handelingen tot en met Openbaring vinden wij 23 bijbelboeken. Veertien daarvan werden geschreven door Paulus (als wij ervan uitgaan dat Paulus ook de brief aan de Hebreeën heeft geschreven). Negen brieven zijn gericht aan zeven plaatselijke gemeenten (Rome, Corinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Colosse en Thessaloniki). Vier brieven zijn gericht aan drie personen (Timótheüs, Titus en Filémon). De brief aan de Hebreeën is gericht tot Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus. De komende dagen zullen wij de brieven aan de zeven gemeenten kort bespreken.

De brief van Paulus aan de Romeinen
Deze brief is een theologisch meesterwerk dat de fundamenten van het christelijk geloof behandelt. De brief van Paulus aan de Romeinen heeft een grote invloed gehad (en heeft dat nog) op de kerkgeschiedenis. Mannen zoals Augustinus, Bunyan, Wesley en Luther werden sterk beïnvloed door deze brief. Maar ook veel individuele christenen hebben zich in hun leven door deze brief laten inspireren. Paulus schreef de brief waarschijnlijk vanuit Corinthe, omstreeks het jaar 56. Hij had er in die tijd al drie zendingsreizen opzitten en zijn verlangen om naar het westen te trekken en Rome te bezoeken werd steeds groter.

Het centrale thema van deze brief is dat het geloof in Jezus Christus, voor zowel Joden als heidenen, de enige weg tot verlossing is. Paulus maakt duidelijk dat iedereen tekort schiet volgens de maatstaven van God. Zelfs de Joden die Gods wet kennen zijn niet in staat om naar die wet te leven (hoofdstuk 2). In Zijn grote liefde schenkt God ons echter vergeving van onze zonden en een nieuw leven in Jezus Christus (hoofdstuk 5). Dat nieuwe leven wordt beschreven in hoofdstuk 6-8. Waarom aanvaarden de heidenen dit Goede Nieuws in grote aantallen, terwijl de Joden veel terughoudender reageren? Omdat de Joden redding zien als iets dat je moet verdienen. Maar, ook voor de Joden is er hoop. Ook zij zullen uiteindelijk tot geloof in Jezus Christus komen (hoofdstuk 9-11). Geloof heeft een praktische uitwerking op het hele leven (hoofdstuk 12-15).

In grote lijnen kan het boek als volgt worden ingedeeld:
A. Inleiding (1:1-17)
B. Geen hoop zonder God (1:18-3:20)
C. Gerechtvaardigd worden (3:21-5:21)
De verlossing wordt niet verkregen door werken maar uitsluitend door het geloof.
D. Gerechtvaardigd leven (6:1-8:39)
Geaccepteerd worden door God uit zich in een heilig leven.
E. Israël in het plan van God (9:1-11:36)
Israëls ongeloof, straf en herstel.
F. Christelijk gedrag (12:1-15:13)
Menselijke verhoudingen, eren van de overheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, het voorbeeld van Christus.
G. Persoonlijke mededelingen (15:14-16:27)

Toepassing: De kern van onze relatie tot God is geloof. Geloof daarin, dat Hij bestaat en ons vergeving en verlossing aanbiedt door het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus. Geloof ook in Zijn dagelijkse leiding en bemoeienis met ons leven. Denk vandaag eens na over de woorden van Paulus: “De rechtvaardige zal uit geloof leven.” (Romeinen 1:17b)

Gebed: Heer, leer mij om te leven uit geloof. Amen.

© Maximum Life