Brieven van Paulus – deel 4 van 7

0
110
Efeziërs: centrale thema – de Gemeente als lichaam van Jezus Christus!

Lezen: Efeziërs 1:3-23 (Eigenlijk zou ik u willen aanraden de hele brief te lezen)

Vers voor vandaag: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God: niet uit werken, opdat niemand roeme.” (Efeziërs 2:8,9)

De brief van Paulus aan de Efeziërs
In Handelingen 18:19-21 kunnen wij lezen over het eerste bezoek van Paulus aan Efeze, een belangrijke havenplaats aan de Egeïsche zee. Dat eerste bezoek was kort en krachtig. Paulus bezocht de synagoge en greep zijn kansen om het Evangelie te verkondigen. Kennelijk niet zonder resultaat. In Handelingen 19:1 staat dat Paulus Efeze weer bezocht en “daar enige discipelen vond”. Hij bleef vervolgens maar liefst drie jaar in Efeze (Handelingen 20:31) en had in en vanuit die stad waarschijnlijk de meest vruchtbare tijd gedurende zijn hele bediening. “En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.” (Handelingen 19:10)

De theologische diepte en de prachtige, verheven stijl geven deze brief een heel bijzondere plaats in de Bijbel. Geen ander bijbelboek geeft zo’n fantastisch overzicht van Gods verlossende werk van voor de grondlegging der aarde tot de voleinding in Jezus Christus. De hele bijbelse boodschap vinden wij in deze korte brief terug.
• God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren.
• Vanuit Zijn genade heeft Hij ons leven gegeven door geloof in Jezus Christus.
• We moeten waardig leven in één Heer, één geloof, één doop, en één God.
Eerst vertelt Paulus wie wij als gelovigen ZIJN in Christus (hoofdstukken 1-3). Vervolgens legt hij uit wat gelovigen moeten DOEN nu ze in Christus zijn (hoofdstukken 4-6).

Drie belangrijke thema’s worden in de brief benadrukt:
1. Uitverkiezing
“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.” (1:4) Uitverkiezing is een moeilijk thema omdat het haaks schijnt te staan op de vrije wil van mensen. Immers, hoe kunnen mensen voor of tegen God kiezen als ze van tevoren al uitverkoren zijn? Toch worden beide waarheden in de Bijbel benadrukt (“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” – Johannes 1:12) dus zijn beide stellingen waar.

Misschien wordt het dilemma tussen uitverkiezing en vrije wil iets duidelijker met het volgende voorbeeld. Stelt u zich eens voor dat u voor een poort staat. Boven de ingang staat geschreven ‘vrije wil’. U bent vrij om al dan niet te besluiten door die poort naar binnen te gaan. Als u echter besloten hebt om door de poort naar binnen te gaan leest u tot uw grote verbazing aan de binnenkant boven de poort ‘uitverkoren in Jezus’.

2. Verzoening
Jezus heeft verzoening gebracht tussen God en mensen en tussen de mensen onderling.

3. De Gemeente
Het centrale thema in de brief van Paulus aan de Efeziërs is de Gemeente als lichaam van Jezus Christus. Paulus maakt duidelijk dat alle gelovigen deel uitmaken van het lichaam en dat Jezus Christus Zelf het hoofd is (In een andere serie studies méér over de gemeente).

Toepassing: Bent u door God vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om Zijn kind te zijn, of bent u een kind van God omdat u Jezus Christus aanvaard hebt als uw persoonlijke Verlosser? Of beide?

Gebed: Heer, ik dank U dat ik zeker mag weten dat ik U toebehoor. Amen.

© Maximum Life