Brieven van Paulus – deel 5 van 7

0
128
Filippenzen een heel persoonlijke brief van Paulus!

Lezen: Filippenzen 1:27-2:18

Vers voor vandaag: “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:4-7)

De brief van Paulus aan de Filippenzen
In Handelingen 16:9 kunnen wij lezen dat Paulus ’s nachts droomde van een Macedonische man die hem toeriep: “Steek over naar Macedonië en help ons.” Onmiddellijk vertrokken Paulus en zijn metgezellen naar Macedonië. Na de overtocht zetten zij voor het eerst voet in Europa. De eerste stad die zij daar bezochten was Filippi.

Paulus en zijn medereizigers verbleven maar een paar dagen in Filippi. Door de bekering van Lydia (Handelingen 16:13-15) en de gevangenbewaarder (Handelingen 16:19-40) werd Filippi de geboorteplaats van het Europese christendom.
Paulus is waarschijnlijk nog een paar keer terug geweest in Filippi, maar het waren telkens korte bezoeken (Handelingen 19:1; 20:1-3,6) waar verder niets over bekend is.

De brief van Paulus aan de Filippenzen werd geschreven vanuit een gevangenis (1:7 en 1:12-15). Waarschijnlijk is deze brief (met de brieven aan de Efeziërs en de Colossenzen) in een gevangenis in Rome geschreven rond 61 na Christus.

De brief van Paulus aan de Filippenzen is heel persoonlijk. Ondanks het feit dat Paulus niet veel contact met de christenen uit Filippi heeft gehad blijkt dat hij warme gevoelens koesterde voor de gelovigen aldaar. “Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.” (1:3-5) Opmerkelijk is dat in de brief veel over blijdschap wordt gesproken, en dat, terwijl Paulus in gevangenschap was (1:4,18,25; 2:2,17,18,28; 3:1; 4:1,4,10). Dat doet denken aan Jezus, die in de laatste dagen voor Zijn dood meer over blijdschap sprak dan op enig andere moment. Echte levensblijdschap zit van binnen en wordt niet of nauwelijks beïnvloed door omstandigheden.

Het doel van de brief was drieledig:
1. Als een aanbeveling voor Timótheüs en Epafrodites die Paulus naar Filippi stuurde (2:19-30).
2. Als een ‘dank je wel’ voor de bijdrage die Paulus ontvangen had (4:10-20).
3. Als een waarschuwing tegen verschillende gevaren die de gemeente bedreigden (3:1,18; 4:2).

Centraal in deze brief staat de Persoon van Jezus Christus. Paulus begint en eindigt zijn brief met een verwijzing naar Jezus Christus.

Een mooie indeling van deze brief zou er als volgt uit kunnen zien:
1. Christus ons leven – hoofdstuk 1
2. Christus ons voorbeeld – hoofdstuk 2
3. Christus ons doel – hoofdstuk 3
4. Christus onze kracht – hoofdstuk 4

Toepassing: Hoe staat het met uw blijdschap? Misschien wilt u zich vandaag concentreren op wie u mag zijn in Jezus Christus en de blijdschap ervaren die daaruit voort komt.

Gebed: Heer, ik wil vandaag blij zijn in U. Amen.

© Maximum Life