De Bijbel – deel 3 van 6

0
162
Goddelijke inspiratie!

Lezen: 1 Corinthiërs 2:6-16

Vers voor vandaag: “Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest.” (1 Corinthiërs 2:10a)

De Bijbel is door God geïnspireerd
Hoe wij de Bijbel zien bepaalt voor een belangrijk deel welk gezag wij de Bijbel willen toekennen in ons leven. Iemand die de Bijbel ziet als een verzameling van al of niet historische verhalen die door mensen op papier is gezet zal zich op een heel andere manier door de Bijbel willen laten beïnvloeden dan iemand die de Bijbel ziet als Gods Woord dat gezag heeft over zijn hele leven.

Laten wij de Bijbel zelf eens aan het woord laten met betrekking tot Goddelijke inspiratie.

“Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.” (1 Corinthiërs 2:12,13a) Paulus schrijft hier dat niet alleen bepaalde gedachten maar zelfs woorden door God ingegeven zijn.

“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” (2 Timótheüs 3:16)
Letterlijk staat hier: Alle geschriften zijn door God uitgeademd. Met andere woorden, God Zelf heeft mensen aangezet en geïnspireerd om te schrijven. Het woord ‘schriftwoord’ komt 51 keer voor in de Bijbel. Telkens wordt daarmee de Bijbel bedoeld, zowel het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament voor zover dit al geschreven was.

“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” (2 Petrus 1:20-21)
‘Door de Heilige Geest gedreven’ kan ook vertaald worden met: ‘Door de Heilige Geest gedragen’. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Handelingen 27:15, waar Paulus de schipbreuk voor het eiland van Malta beschrijft. “En toen het schip werd meegesleurd … moesten wij het opgeven en dreven weg.” Dat is een interessante parallel als het gaat over het ontstaan van de Bijbel. Mensen werden als het ware meegesleurd en moesten hun eigen gedachten opgeven. Ze dreven weg in een richting die zij niet meer zelf konden bepalen. Ze werden gedragen door de Heilige Geest die het hele proces stuurde. Nooit is profetie (het weergeven van Gods Woord) voortgekomen uit de wil van een mens.

Een deel van de Bijbel werd zelfs niet door God geïnspireerd, maar door God Zelf geschreven. Weet u om welk gedeelte het hier gaat? Morgen zal ik u het juiste antwoord geven.

In het denken over de inspiratie van de Bijbel is het heel belangrijk om na te gaan hoe Jezus de Schriften zag. Hij is de Zoon van God; God Zelf. De manier waarop Hij omging met de Schriften moet ons veel kunnen leren over de inspiratie en het gezag van de Bijbel. Daarover morgen meer.

Toepassing: Vandaag zijn wij begonnen met vast te stellen dat de manier waarop wij de Bijbel zien bepaalt hoe wij met de Bijbel omgaan en welke invloed wij toestaan dat de Bijbel heeft op ons leven. Dat is voor ieder van ons geweldig belangrijk. Daarom zou ik u willen aanraden om vandaag de tijd te nemen eens op te schrijven hoe u de Bijbel ziet.

Gebed: Heer, help mij om de Bijbel die plaats in mijn leven te geven die U bepaald hebt. Amen.

© Maximum Life