De Bijbel – deel 5 van 6

0
198
De Bijbel in vogelvlucht!

Lezen: Psalm 136

Vers voor vandaag: “Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.” (Psalm 136:1)

De Bijbel in vogelvlucht
Vandaag wil ik u graag een overzicht laten zien van de hele Bijbel (het Oude Testament en het Nieuwe Testament) op één pagina. Zo’n overzicht kan helpen om de Bijbel beter te begrijpen doordat wij gebeurtenissen eerder in hun kader kunnen plaatsen.

A. Het begin (Genesis 1:1-11:32)
Schepping, zondeval, zondvloed, begin der volkeren.

B. De aartsvaders (Genesis 12:1-50:26)
Abraham, Isaäk, Jakob, Jozef.

C. Egypte en de uittocht (Exodus)
Mozes, de tien plagen, de uittocht, de wet.

D. Omzwervingen in de woestijn (Leviticus, Numeri, Deuteronomium)
Voorschriften, de twaalf verspieders, de dood van Mozes.

E. Verovering van het beloofde land (Jozua)
Overtocht over de Jordaan, de val van Jericho, de verdeling van het land.

F. De tijd van de Richteren (Richteren, Ruth, 1 Samuël 1:1-8:22)
Onder andere Gideon en Simson.

G. Saul, de eerste koning (1 Samuël 9:1-31:13)
Samuël, Saul, David en Goliath, David op de vlucht.

H. Het koninkrijk onder David en Salomo (2 Samuël, 1 Koningen 1:1-11:43, 1 Kronieken, 2 Kronieken 1:1-9:31)
David wordt koning over Juda en later over geheel Israël; David vestigt zich in Jeruzalem; de zonde met Bathséba; rebellie van Absalom; Davids dood; Salomo wordt koning; de bouw van de tempel; dood van Salomo.

I. Twee koninkrijken (1 Koningen 12:1-22:54, 2 Koningen, 2 Kronieken 10:1-36:23)
Vele koningen. Een donkere tijd waarbij beide koninkrijken zich telkens opnieuw afkeren van God. De tijd van de profeten. Samaria wordt ingenomen door Assyrië, verwoesting van Jeruzalem.

J. In ballingschap (2 Koningen, 2 Kronieken)

K. Terugkeer naar Jeruzalem (Ezra, Esther, Nehemia)
Diverse groepen keren terug, bouw van de tempel, herbouw van de muur van Jeruzalem.

L. Geboorte, bediening, dood en opstanding van Jezus Christus (Matthéüs, Marcus, Lucas, Johannes)

M. De Gemeente (Het Nieuwe Testament van Handelingen tot en met Judas.)

N. De toekomst (Openbaring)

De dichterlijke boeken en de wijsheidsliteratuur (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied) zijn ontstaan in de tijd van de koninkrijken, de ballingschap en de terugkeer. De profeten (Jesaja tot en met Maleachi) hadden hun bediening in de tijd van het verdeelde koninkrijk, de ballingschap en de terugkeer.

Toepassing: Lees bovenstaand overzicht een aantal keer zodat het zich ‘vastzet’ in uw geheugen. U zult er veel plezier van hebben bij het bestuderen van de Bijbel.

Gebed: Heer, het is fantastisch om Uw hand te zien in de geschiedenis van het Joodse volk, de heilsgeschiedenis en de geschiedenis van de eerste Gemeente. Amen.

© Maximum Life