De Gemeente – deel 4 van 5

0
115
Wat is de taak van de Gemeente?

Lezen: Galaten 6:1-10

Vers voor vandaag: “Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.” (Galaten 6:10)

De taak van de Gemeente
De Bijbel gebruikt vele namen om het wezen, de roeping en de taak van de gemeente duidelijk te maken. Hier volgen enkele voorbeelden.
Bruid van Christus – Efeziërs 5:22-32
Lichaam van Christus – Efeziërs 4:12
Vergadering van eerstgeborenen – Hebreeën 12:23
Gemeente Gods – 1 Corinthiërs 1:2
Stad van de levende God – Hebreeën 12:22
Kudde Gods – 1 Petrus 5:2
Bouwwerk – Efeziërs 2:19-22
Gods akker – 1 Corinthiërs 3:9

Al die verschillende namen laten verschillende aspecten zien van de taak van de gemeente. Samenvattend is die taak te verdelen in een inwendige bediening en een uitwendige bediening.

Inwendige taak
1. De toerusting van de leden
“Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben.” (Efeziërs 4:11-13a)
2. De zorg voor de leden
“Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.” (1 Corinthiërs 12:25,26)

Uitwendige taak
1. God vertegenwoordigen
“Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.” (Efeziërs 3:10)
2. Het Goede Nieuws verkondigen
“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.” (2 Corinthiërs 5:20)

God heeft aan Zijn gemeente een duidelijke taakomschrijving meegegeven. In de eerste plaats is de gemeente (en dus ook iedere plaatselijke gemeente) verantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van haar leden en de praktische zorg voor elkaar. Daarnaast heeft de gemeente een tweeledige taak met betrekking tot de wereld om haar heen. Ze mag de wijsheid van God laten doorklinken in haar daden en haar inzet voor een eerlijke en oprechte samenleving. Ze heeft de opdracht om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en door te geven aan iedereen die het maar horen wil. Mensen die door dit getuigenis aangesproken worden kunnen direct een plaats vinden binnen de opbouw en de zorg van de gemeente.

Toepassing: Toets uw gemeente eens aan bovenstaande vier punten.

Gebed: Heer, help ons om trouw en met veel inzet Uw opdracht uit te voeren. Amen.

© Maximum Life – http://www.manna-vandaag.nl