De Gemeente – deel 5 van 5

0
188
Gaven, orde, functies en sacramenten!

Lezen: 1 Corinthiërs 11:17-34

Vers voor vandaag: “Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.” (1 Corinthiërs 14:40)

Het functioneren van de Gemeente
De Bijbel is een heel praktisch boek. Naast vele gedachten over het wezen, de roeping en de taak van de gemeente worden er ook heel wat suggesties (en bevelen) aangedragen over het functioneren van de (plaatselijke) gemeente.

Gaven
Om de gemeente optimaal te kunnen laten functioneren heeft God aan alle leden speciale gaven gegeven met het doel om zó de gemeente en anderen te kunnen helpen. Geestelijke gaven zijn te vergelijken met natuurlijke talenten. Natuurlijke talenten ontvangen wij bij onze geboorte. Geestelijke gaven ontvangen wij bij onze geestelijke geboorte. Alle leden van het lichaam van Christus hebben gaven ontvangen. Niet allemaal dezelfde gaven en niet dezelfde hoeveelheid gaven. Al die gaven samen vullen elkaar aan en maken het mogelijk om de taak te vervullen die de gemeente heeft ontvangen.
In een andere serie studies van Manna bespreken wij uitvoerig de verschillende gaven die er zijn.

Orde
De gemeente kan alleen goed functioneren en haar taak uitvoeren als de leden elkaar accepteren en respecteren (ook in de verschillende gaven die zij ontvangen hebben), en onderlinge ‘spelregels’ opstellen en die ook naleven. Over dit functioneren van de gemeente heeft de Bijbel veel te zeggen, onder andere in 1 Corinthiërs 11,12 en 14 en in de brieven van Paulus aan Timótheüs.

Functies
In Efeziërs 4:11 worden evangelisten, herders en leraars genoemd. (Paulus noemt in dat vers ook apostelen en profeten, maar algemeen wordt aangenomen dat deze functies gereserveerd waren voor de tijd van de eerste gemeenten. Ook nu komen profetieën nog voor, maar niet meer in de zin van inspiratie, dat wil zeggen nieuwe openbaringen van God, maar wel als illuminatie, als verlichting van het Woord.)
In zijn brieven aan Timótheüs spreekt Paulus over opzieners en diakenen. Met andere woorden, naast de verschillende gaven zijn er ook verschillende functies binnen de gemeente. En net zoals de leden elkaar moeten accepteren en respecteren met betrekking tot de gaven dienen zij elkaar ook te accepteren en te respecteren in de verschillende functies. In studies over de brieven van Paulus aan Timótheüs gaan wij hier verder op in.

Sacramenten
De Bijbel noemt maar twee sacramenten (inzettingen of verordeningen), namelijk de doop en het avondmaal. Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke kerkelijke functies die vaak als sacrament worden gezien, zoals bijvoorbeeld de huwelijkssluiting. De twee sacramenten doop en avondmaal hebben een symbolische betekenis. Het zijn uiterlijke handelingen van innerlijke toewijding. Er ligt dus geen heil in de handelingen zelf; bepalend is het hart waaruit die handelingen voortkomen.
De doop is een uiterlijke bevestiging van vergeving van zonden en een getuigenis van onze identificatie met Jezus Christus.
Het avondmaal is een feestelijke uiting van eenheid, waarbij stil wordt gestaan bij de volkomen vergeving van zonden die ons deel is geworden door de dood en de opstanding van Jezus Christus.

Toepassing: Bekijk uw gemeente eens in het licht van bovengenoemde vier punten.

Gebed: Heer, help ons om gemeente te zijn tot Uw eer. Amen.

© Maximum Life – http://www.manna-vandaag.nl