De grote opdracht – deel 1 van 6

0
182
Een blauwdruk voor een gigantische operatie!

Lezen: Handelingen 8:26-40

Vers voor vandaag: “Uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.” (Handelingen 8:35)

Bijna tweeduizend jaar geleden riep Jezus Christus een handjevol discipelen bij elkaar en gaf hen de grootste opdracht die ooit aan mensen werd gegeven.
Hij zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.” (Matthéüs 28:18b-20)

Dat is nogal iets wat Jezus Christus hier zegt. Het is de blauwdruk voor een gigantische operatie. Een operatie waarin alle christenen van alle landen en van alle tijden een rol spelen. Iedereen heeft een taak. Dit zendingsbevel geldt voor ons allemaal. En omdat die opdracht u en mij aangaat is het heel belangrijk om te weten wat die opdracht precies inhoudt. Laten wij daarom de woorden van Jezus eens nauwkeurig bekijken.

Alle macht
Vlak voor Zijn hemelvaart maakte Jezus nog één keer duidelijk wie Hij is. Hij sprak woorden die alleen God zelf kan uiten. In Colossenzen 1:16b,17 staat: “Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.”
Jezus als Schepper heeft letterlijk alle macht van God ontvangen over alles wat in de hemel en op aarde is. Die absolute macht over alles en iedereen is de basis voor het zendingsbevel, de grote opdracht. Jezus wil dat Zijn hele schepping bepaald wordt bij Gods verlossingsplan.

Gaat dan henen
Dat houdt actie in. Het betekent de bereidheid hebben om er op uit te trekken. Het initiatief nemen. Niet afwachten. Mensen opzoeken. Hier krijgt de Gemeente de opdracht om naar de wereld toe te gaan. Te vaak gaan wij ervan uit dat de niet-christenen ons kunnen opzoeken in onze kerken als ze daar behoefte aan hebben.

Al de volken
Dat zijn er nogal wat. Er zijn zo’n 200 nationaliteiten, en wel een paar duizend verschillende talen. Miljarden mensen. En allemaal moeten ze het Evangelie horen.
Niet iedereen zal het Evangelie van Jezus Christus willen aanvaarden.
Er zullen helaas heel wat mensen zijn die het Goede Nieuws zullen afwijzen.
Maar iedereen heeft het recht het Evangelie te horen.
Iedereen heeft het recht zelf een keuze te kunnen maken.
Aan ons christenen de taak en het voorrecht om de verlossende boodschap van het Evangelie aan iedereen op een begrijpelijke manier voor te leven en door te geven.

Mijn discipelen
Maakt al de volken tot mijn (Jezus’) discipelen. Dus niet tot onze discipelen. Niet primair tot leden van onze kerken of groepen. Tot een christelijke geloofsgemeenschap behoren is erg belangrijk, maar het is niet wat Jezus Zijn volgelingen hier opdraagt. Wij moeten mensen tot volgelingen van Jezus maken.

Toepassing: Hoe en van wie hebt u het Evangelie gehoord? Hoe past dat in het zendingsbevel?

Gebed: Heer, dank U dat mensen de moeite hebben genomen om mij te wijzen op U. Amen.

© Maximum Life