De grote opdracht – deel 4 van 6

0
176
Er is een door God geschapen leegte in het hart van ieder mens!

Lezen: Handelingen 8:1-25

Vers voor vandaag: “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?” (Ezechiël 18:23)

De grote opdracht serieus nemen
De eerste discipelen van Jezus Christus namen Zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen echt serieus. Dat zouden ook wij moeten doen. Daar zijn ten minste vier redenen voor:

1. Jezus Zelf heeft ons de opdracht gegeven
Tweeduizend jaar geleden heeft Jezus op Golgotha de straf gedragen die wij verdiend hebben. Zo heeft Hij ons vrijgekocht en betaald met Zijn eigen bloed. Daardoor is Hij de Heer van ons leven geworden. Onze Heer en Meester heeft ons een opdracht gegeven. Als wij echt van Hem houden kunnen wij niet anders dan Hem gehoorzamen en Zijn opdracht uitvoeren. Met Paulus verlangen wij dan te zeggen: “De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is.” (2 Corinthiërs 5:14,15a)

2. Mensen zijn verloren zonder Jezus Christus
In Ezechiël 18:23 zegt God: “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
In 1 Timótheüs 2:4 staat: “God wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”
En in 2 Petrus 3:9b: “Hij wil niet, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”
Dat is wat God wil.
God heeft er alles aan gedaan om het ons mogelijk te maken niet verloren te gaan. Hij was zelfs bereid Zijn eigen Zoon voor onze redding te offeren. Jezus zei: “De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.” (Lucas 19:10) Als wij Jezus liefhebben, dan willen wij toch daar zijn waar Hij is: op zoek naar de verlorenen.

3. Mensen staan open voor het Evangelie
Jezus zei eens: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.” (Matthéüs 9:37)
Over de hele wereld heerst een grote geestelijke honger. Het is een leugen van satan om ons te doen geloven dat mensen geen belangstelling hebben voor het Evangelie. Immers, als wij dat werkelijk geloven zullen wij er ook niets aan doen. Die overtuiging werkt verlammend.
Pascal, de Franse filosoof zei: “Er is een door God geschapen leegte in het hart van ieder mens; een leegte die alleen God zelf kan vullen.” Vroeg of laat ervaart ieder mens deze pijnlijke leegte. Dat zijn de momenten in het leven waarop wij allemaal verlangen naar geestelijke antwoorden.

4. Jezus Christus biedt hoop voor de samenleving
In Romeinen 1:21 kunnen wij de volgende sombere woorden lezen: “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.”
Mensen en ook samenlevingen die afdwalen van God en zich niet meer willen laten leiden door het Woord van God komen in de duisternis terecht. Een duisternis die zich uit in een ‘verwerpelijk denken’ en leidt tot allerlei afschuwelijke zonden (Romeinen 1:28-32).

Toepassing: Kunt u zich door de vier bovengenoemde punten laten motiveren om (méér) betrokken te raken bij evangelisatie en zending?

Gebed: Heer, ik wil Uw opdracht om het Evangelie te verkondigen serieus nemen. Amen.

© Maximum Life