De grote opdracht – deel 6 van 6

0
195
Hoe zullen zij horen zonder prediker?

Lezen: Romeinen 10:11-15

Vers voor vandaag: “Hoe zullen zij horen zonder prediker?” (Romeinen 10:14b)

Hoe u betrokken kunt zijn bij het vervullen van de ‘grote opdracht’

1. Bidden
Jezus zei tot Zijn discipelen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.” (Matthéüs 9:37,38) (Zie gisteren)

2. Gaan
Als wij Jezus’ opdracht om te bidden voor arbeiders in de oogst serieus nemen kan het natuurlijk zijn dat Jezus ons als eerste uitkiest om de daad bij het gebed te voegen. In zekere zin zijn wij als christenen al uitverkoren om te gaan, omdat Jezus ons die opdracht heeft gegeven: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” (Marcus 16:15) Voor sommigen betekent dat ‘gaan’ letterlijk de koffers pakken, alles achterlaten en de Heer volgen om de oogst binnen te halen. Voor de meesten betekent het echter op de plaats waar zij gesteld zijn een getuigenis van Jezus Christus te laten horen.
Ik zou u willen aanraden om eens na te denken over mensen in uw ‘leefwereld’ die Jezus niet kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Schrijf drie namen op van mensen die u kent en die u graag tot de Heer zou zien komen. Ga dan geregeld voor deze mensen bidden en verwonder u over de manier waarop God u zal leiden om tegenover deze mensen een getuige van Jezus te zijn.

3. Geven
Het doet er niet toe hoe veel of hoe weinig wij bezitten, God wil dat wij rijkelijk geven voor Zijn dienst en voor de verkondiging van het Evangelie. In de eerste plaats omdat Hij zegen verbindt aan geven. In Filippenzen 4:16,17 schrijft de apostel Paulus: “Want ook te Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet, dat het mij om de opbrengst te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit.” Een zelfde gedachte van zegeningen als gevolg van geven vinden wij in Maleachi 3:10b en Spreuken 11:24.

Maar, er is nog een reden waarom wij als christenen de ‘plicht’ hebben om te geven voor de verkondiging van het Evangelie. In 2 Corinthiërs 11:7 schrijft Paulus dat hij het Evangelie Gods ‘om niet’ verkondigd heeft. Zo hoort het ook. We kunnen niet-christenen de blijde boodschap toch niet in rekening brengen? Maar, de verkondiging van het Evangelie kost wel geld. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Diegenen die de opdracht hebben om het Evangelie te laten doorklinken in de hele wereld. Gehoor geven aan de ‘grote opdracht’ betekent daarom ook bezittingen afstaan voor Zijn dienst.

4. Leven
In Matthéüs 5:13,14 staat opgetekend dat Jezus heeft gezegd: “Gij (christenen) zijt het zout der aarde.” “Gij (christenen) zijt het licht der wereld.” Er staat niet: jullie zouden eigenlijk het zout der aarde moeten zijn. Er staat niet dat wij ons best moeten doen om ons licht te laten schijnen. We moeten eenvoudigweg onszelf zijn in onze relatie met de Heer. Dat op zich is een getuigenis voor Hem, dat gaandeweg zal doordringen tot de ongelovigen om ons heen. Als wij in Hem zijn en blijven, dan zal Hij Zijn vruchten door ons heen produceren (Johannes 15:1-17).

Toepassing: U en ik, wij christenen, hebben allemaal de opdracht en het voorrecht om met de mogelijkheden die wij hebben betrokken te zijn bij de verkondiging van het Evangelie. Neem vandaag de tijd om na te denken over uw rol hierbij aan de hand van bovenstaande vier punten.

Gebed: Heer, ik wil bidden, gaan, geven en leven voor de verkondiging van Uw Evangelie. Amen.

© Maximum Life