De grote profeten – deel 2 van 5

0
117
Jeremia – profeet in moeilijke omstandigheden!

Lezen: Jeremia 33

Vers voor vandaag: “Ik leg mijn woorden in uw mond.” (Jeremia 1:9b)

Jeremia – profeet in moeilijke omstandigheden
Gisteren hebben wij het gehad over de profeet Jesaja. Volgens overleveringen werd deze profeet door de slechte koning Manasse (2 Koningen 21) ter dood gebracht. Velen geloven dat Hebreeën 11:37, “doormidden gezaagd”, slaat op Jesaja. Toen deze Manasse stierf was Jeremia zo’n tien jaar oud. In zijn jonge jaren maakt hij de herleving mee onder koning Josia (2 Koningen 22 en 23).

In tegenstelling tot Jesaja, die tegen God had gezegd: “Hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:8b), aanvaardde Jeremia, een priester, zijn taak als profeet met aarzeling. Toen de Heer hem riep en hem meedeelde dat hij geheiligd was om een profeet voor de volken te zijn zei Jeremia: “Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.” (Jeremia 1:6) Die woorden doen denken aan een andere bijzondere man van God, die moeite had om zijn taak te aanvaarden: Mozes (Exodus 4:10). Maar net zoals bij Mozes accepteerde God ook van Jeremia geen ‘nee’. Met duidelijke, maar liefdevolle woorden vertelt God wat Hij van Jeremia verwacht: “Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.” (Jeremia 1:7-9) Prachtige woorden, die mooi omschrijven wat de taak van een profeet was. Mooie woorden ook voor iedereen die het Woord van God mag verkondigen.

Ook al had Jeremia zijn taak als profeet met aarzeling aanvaard, hij bleef die taak meer dan veertig jaar trouw, ondanks ontzettende problemen en weerstand. Deze man had geen gemakkelijk leven. Hij mocht van God niet trouwen om aan het volk duidelijk te maken dat hun kinderen door de Babyloniërs vernietigd zouden worden. Mensen maakten plannen om hem te doden (11:19 en 18:18), een priester liet hem geselen en zette hem publiekelijk voor schut in een blok (20:2), koning Jojakim verscheurde en verbrandde de rol waarop de profetieën van Jeremia met veel zorg waren geschreven, koning Zedekia liet hem slaan en borg hem voor lange tijd op in een gevangenis (37:11-16), en op het einde van zijn leven werd Jeremia gekidnapt en naar Egypte gevoerd (43:1-7).

Bovendien luisterde niemand naar de boodschap van deze profeet. Deze dienstknecht van God had een afschuwelijk leven, maar hij bleef zijn God en zijn opdracht trouw. Wat een voorbeeld voor ons!

Het boek Jeremia is één grote, lange waarschuwing tegen de straf van God die zou volgen als er geen inkeer zou komen. Ontroerend is hoe God het volk soms ‘smeekt’ om zich af te keren van hun zonden. “Bewijst de Here, uw God, eer, voordat Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering, en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe duisternis maakt, in donkerheid verandert. Maar indien gij er niet naar horen wilt, zal mijn ziel in het verborgene moeten wenen om de trots en mijn oog bitter schreien, ja van tranen vloeien, omdat de kudde des Heren is weggevoerd.” (Jeremia 13:16,17)

Het boek kan als volgt worden ingedeeld:
1. De roeping van Jeremia (hoofdstuk 1).
2. De profetieën van Jeremia aangaande Juda (hoofdstukken 2-45).
3. De profetieën van Jeremia met betrekking tot andere volkeren (hoofdstukken 46-51).
4. Een historische toevoeging (hoofdstuk 52).

Toepassing: Doorgaan ondanks grote weerstand! Wat betekent dat voor u?

Gebed: Heer, help mij om U trouw te blijven in moeilijke omstandigheden. Amen.

© Maximum Life