De wederkomst – deel 1 van 8

0
93
De schepping ziet met reikhalzend verlangen uit naar de dingen die komen gaan.

Lezen: Romeinen 8:18-30

Vers voor vandaag: “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22)

Het Amerikaanse blad Time kiest ieder jaar een man of vrouw van het jaar. Enkele jaren geleden was ik verbaasd en ook een beetje ontroerd toen ik ontdekte wie de redactie gekozen had. Deze keer was het geen man of vrouw. Op de voorpagina stond: Aarde van het jaar. Het thema van het magazine was ‘de bedreigde aarde’.

Het hoofdartikel begon met het aanhalen van het bijbelboek Prediker: “Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan.” (Prediker 1:4) Nee, niet altijd, vervolgde het artikel. De mensheid heeft een punt bereikt in haar ontwikkeling waarin zij de macht heeft om de toekomst van de aarde drastisch te beïnvloeden. De aarde spreekt tot ons door vele natuurrampen, zoals God Noach waarschuwde voor de zondvloed. Het is alsof de aarde door alle natuurrampen tegen de mensheid wil zeggen: ‘Zo kan het niet langer’. Het artikel somde vervolgens de vier belangrijkste bedreigingen op voor de aarde en de toekomst van de mensheid:

1. De bedreiging van uitroeiing
Men verwacht, dat de komende jaren iedere dag 100 scheppingsvormen definitief uitgeroeid zullen worden. Met andere woorden, iedere dag verdwijnen voor altijd 100 soorten beesten en planten. Dat heeft dan weer een verwoestende doorwerking op het evenwicht in de natuur.

2. De bedreiging van verwarming
Auto’s, fabrieken en de hele mensheid spuwen zoveel afvalstoffen de lucht in dat de aarde langzaam opwarmt zoals in een broeikas. Volgens computerberekeningen zal de gemiddelde temperatuur van de aarde tot het midden van de volgende eeuw met zo’n 1,5 tot 5 graden toenemen. Dat heeft tot gevolg dat de zeespiegel meer dan een meter zal rijzen, waardoor grote gebieden onder water komen te staan.

3. De bedreiging door afval
We produceren met z’n allen zoveel afval dat de aarde geen plaats meer heeft om dat alles te bergen. De kans bestaat dat het aantal chemische rampen drastisch zal toenemen.

4. De bedreiging van overbevolking
Duizenden jaren waren nodig om tot een bevolkingsaantal te komen zoals wij dat nu kennen. Naar verwachting zullen er maar 40 jaar nodig zijn om het huidige aantal mensen te verdubbelen. En alhoewel de aarde voldoende voedsel kan produceren voor vele miljarden mensen, zullen de problemen van hongersnood door een slechte verdeling en door egoïstisch winstbejag sterk toenemen.

De aarde lijdt en zucht in barensnood. De schepping ziet met reikhalzend verlangen uit naar de dingen die komen gaan. De aarde wil bevrijd worden van ‘de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid’.

Maar, er is een groot verschil tussen barensnood en doodsstrijd. Doodsstrijd leidt tot het einde. Barensweeën luiden een nieuw begin in. Dat is precies het verschil tussen de schrijvers van Time en ons christenen. Voor hen leiden deze problemen vroeg of laat tot het onherroepelijke einde. Daarom is er paniek. Wij christenen zien dezelfde problemen, maar ons perspectief is totaal anders. Wij weten dat de barensweeën zullen leiden tot een nieuw, fantastisch begin. Daarover de komende dagen meer.

Toepassing: Juist als christenen horen wij ons in te zetten voor een goed milieu. Immers, wij zijn rentmeesters van wat onze Vader voor ons gemaakt heeft. Wat is uw aandeel hierin?

Gebed: Heer, dank U voor Uw fantastische schepping. Amen.

© Maximum Life