De wederkomst – deel 2 van 8

0
105
Veel mensen maken zich – terecht – zorgen over de toekomst van de aarde en van de mensheid.

Lezen: Matthéüs 24: 1-7

Vers voor vandaag: “Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Matthéüs 24:3b)

Veel mensen maken zich – terecht – zorgen over de toekomst van de aarde en van de mensheid. Zij ervaren het toenemende aantal natuurrampen als een teken van de doodsstrijd van moeder aarde. Volgens Romeinen 8:22 zucht de hele schepping echter als in barensnood. Dat is ook pijn, maar een pijn die niet tot het einde leidt, maar tot een nieuw begin. Over toenemende pijn, maar ook over een totaal nieuw begin kunnen wij lezen in Matthéüs hoofdstuk 24. Met Zijn dood aan het kruis maar enkele dagen voor zich, had Jezus veel te zeggen over de toekomst en over Zijn wederkomst.

Rede over de laatste dingen
Toen Jezus met Zijn discipelen de tempel verliet wezen zij Hem op het mooie gebouw. Even later, toen ze rustten op de Olijfberg, stelden zij Hem twee vragen: ‘Wanneer wordt de tempel verwoest?’ en ‘Wanneer komt u terug?’ (Matthéüs 24:3) Deze twee vragen werden door de discipelen in één adem uitgesproken. Voor hen was het ook maar één vraag. Zij waren ervan overtuigd dat de verwoesting van de tempel en de wederkomst van Jezus Christus (het einde van de wereld) op één en hetzelfde moment zouden plaatsvinden. Wij weten inmiddels dat de tempel in 70 na Christus verwoest werd. Wij weten echter ook dat Jezus Christus nog niet is teruggekomen. Jezus beantwoordde alleen de tweede vraag van de discipelen, de vraag naar Zijn wederkomst. Hij noemt diverse tekenen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan.

1. Valse geestelijke leiders (24:4,5)
Door de eeuwen heen zijn er altijd vele geestelijke verleiders geweest. Mensen die appelleerden aan de honger van de ziel door, vaak uit eigen winstbejag, allerlei valse godsdiensten en filosofieën aan te bieden. Toch leven wij in een tijd waarin nog nooit zoveel mondiale verleiders zijn geweest als juist nu. Denk maar eens aan het grote alternatieve aanbod via tv en websites. Maar ook veel ‘christelijk’ programma’s via de media zijn helaas ten diepste anti-christelijk en anti-Jezus.

2. Oorlogen en geruchten van oorlogen (24:6,7)
Nog nooit zijn er zoveel oorlogen gevoerd en nog nooit zijn zoveel mensen in militaire conflicten gedood als in de twintigste eeuw. En de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De oneerlijke verdeling van voedsel, water en rijkdommen bergt veel stof voor conflicten in zich. Niet alleen tussen oost en west, maar nog meer tussen noord en zuid. Voeg daar nog aan toe het groeiende gevaar van fundamentalistische religies en wereldvisies zoals de IS, en het valt niet moeilijk om een heel duister scenario te schetsen.

3. Hongersnoden (24:7)
Vandaag zullen zo’n 40.000 kinderen van honger sterven. Hoe ik dat weet? Omdat iedere dag 40.000 kinderen sterven omdat ze geen voedsel en geen zuiver drinkwater hebben. Achter dat cijfer steekt een bodemloze afgrond van bittere ellende, verdriet en pijn. Het is een aanklacht aan de hele mensheid dat wij met z’n allen genoeg voedsel produceren om een veelvoud van de huidige wereldbevolking te voeden, maar dat egoïstisch winstbejag ons ervan weerhoudt eerlijk te delen.

Toepassing: Kunt u iets doen aan het bovengenoemde probleem van de hongersnood? Ik weet, het kan maar een druppel op een gloeiende plaat zijn, maar het is een druppel.

Gebed: Heer, geef ons (en door ons anderen) heden ons dagelijks brood. Amen.

© Maximum Life