De wederkomst – deel 4 van 8

0
183
De gruwel der verwoesting!

Lezen: Matthéüs 24:15-28 en Daniël 9:20-27

Vers voor vandaag: “Gelooft het niet.” (Matthéüs 24:26b)

De gruwel der verwoesting
In Zijn rede over de laatste dingen verwijst Jezus naar de gruwel der verwoesting zoals die in Daniël 9:27 genoemd wordt. Daar kunnen wij lezen dat Daniël, toen hij in gebed was om zonden te belijden en voorbede te doen voor Jeruzalem, bezocht werd door de engel Gabriël. Deze gaf Daniël inzicht in de dingen die komen zouden.

“Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.” (Daniël 9:24)
Het Hebreeuwse woord voor week betekent ‘zevens’. Sommige bijbelvertalingen spreken dan ook over ‘zeventig zevens’. Algemeen wordt aangenomen dat het hier gaat om zeventig maal zeven jaar, dat is 490 jaar.

Gedurende die 490 jaar zullen zes dingen gebeuren; de eerste drie zijn negatief, de laatste drie positief.
1. De overtredingen voleindigen – Dat wil zeggen, er zal eens een einde komen aan de zonde van het Joodse volk, die Daniël aan het belijden was.
2. De zonde afsluiten – Ooit zal er geen zonde meer zijn, zoals we o.a. kunnen lezen in Openbaring 20:10: “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”
3. De ongerechtigheid verzoenen – Op Golgotha is verzoening gedaan voor de zonden van alle mensen. Ook het Joodse volk zal die verzoening eens begrijpen en aanvaarden: “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken.” (Openbaring 1:7a)
4. Eeuwige gerechtigheid brengen – Over het volk van Israël sprak Jeremia de volgende profetie uit: “Ik (God) zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.” (Jeremia 24:7)
5. Gezicht en profeet bezegelen – Visioenen en profetieën zullen niet meer nodig zijn (zie ook 1 Corinthiërs 13:8-10).
6. Iets allerheiligst zalven – Waarschijnlijk wordt hier bedoeld het inwijden van een nieuwe tempel.

De vervulling van al deze zes gebeurtenissen ligt nog in de toekomst. Na zeven weken (zeven zevens) en tweeënzestig weken (tweeënzestig zevens) zal een gezalfde worden uitgeroeid (Daniël 9:26). Dat is Jezus Christus. Deze 483 jaar (7 plus 62, maal 7) komen overeen met de tijd die ligt tussen de opdracht om Jeruzalem te herbouwen (Daniël 9:25 en Nehemia 2:4-6) en de dood van Jezus Christus.

Algemeen wordt aangenomen dat er een grote tijdsruimte zit tussen het einde van de negenenzestigste week en het begin van de zeventigste week. Dit is de tijd van de Gemeente van Jezus Christus. De laatste week verwijst naar de afschuwelijke tijd direct voorafgaande aan de wederkomst van Jezus.

De gruwel der verwoesting, of zoals Daniël schrijft: “En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen” (Daniël 9:27), verwijst in algemene zin naar de catastrofale en dramatische tijd die aan de wederkomst van Jezus Christus vooraf zal gaan.

Daarover morgen meer.

Toepassing: Eens zal de tijd komen dat het Joodse volk Jezus Christus zal herkennen en erkennen als de beloofde Messias. Misschien wilt u vandaag tijd nemen om voor de Joden te bidden.

Gebed: Heer, wilt U de ogen van het Joodse volk openen voor Uw heil. Amen.

© Maximum Life