De wederkomst – deel 5 van 8

0
88
Jezus Christus Zelf zal Zijn uitverkorenen komen ophalen!

Lezen: Matthéüs 24:29-31 en 2 Thessalonicenzen 2:1-17

Vers voor vandaag: “Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” (Matthéüs 24:30b)

De wederkomst
De laatste tijd voorafgaande aan de wederkomst van Jezus Christus zal een afschuwelijke tijd zijn. Het zijn jaren waarin een cumulatie te zien zal zijn van alle mogelijke zonden en boosheden. De Bijbel gebruikt heel krasse taal om die tijd te schilderen.

Enkele voorbeelden:
“En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.” (Daniël 12:1b)

“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden.” (Matthéüs 24:21,22a)

“Dezen zijn het (de christenen), die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.” (Openbaring 7:14).

Deze tijd van grote verdrukking eindigt met de (wederkomst) van Jezus:
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.” (Matthéüs 24:29-31)

“De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (1 Thessalonicenzen 4:16,17)

Ineens zal het allemaal voorbij zijn. Ondanks de overweldigende tekenen zal de komst van Jezus toch als een verrassing komen. Plotseling zullen de natuurwetten ophouden te bestaan. De schepping die duizenden jaren lang op een perfecte manier gefunctioneerd heeft zal doldraaien. Het universum gaat onder in een totale chaos.

Jezus Christus Zelf zal Zijn uitverkorenen komen ophalen. Dan mogen u en ik, als wij Hem toebehoren, voor altijd bij Hem zijn. Er zal geen pijn en verdriet meer zijn. Wat een vooruitzicht! “Zij (wij) zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:16,17)

Toepassing: Het valt ons moeilijk om een voorstelling te maken van de ‘laatste dagen’ en de wederkomst van Jezus Christus. Neemt u vandaag eens wat tijd om daar in alle rust biddend over na te denken.

Gebed: Heer, dank U dat U terugkomt. Dank U dat eens alle pijn en moeite voorbij zullen zijn. Dank U dat wij de eeuwigheid met U mogen doorbrengen. Halleluja. Amen.

© Maximum Life