De wederkomst – deel 6 van 8

0
59
Zeven lessen die verband houden met de wederkomst van Jezus!

Lezen: Matthéüs 24:32-25:30

Vers voor vandaag: “Doch van die dag en van die ure weet niemand.” (Matthéüs 36a)

Zeven lessen
Op de Olijfberg gezeten vertelt Jezus aan Zijn discipelen over de gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan. Na deze uitleg, en voordat Hij spreekt over het oordeel van de Zoon des mensen (Matthéüs 25:31-46), vertelt Hij direct achter elkaar zeven lessen die allemaal verband houden met Zijn wederkomst.

1. De vijgenboom (24:32-35)
De les ligt voor de hand. Als de boom groen wordt is de zomer nabij. Precies zo mogen wij weten dat de wederkomst van Jezus nabij is als wij de tekenen zien die Hij voorzegd heeft.
Maar, er is waarschijnlijk nog een diepere betekenis in deze woorden. De vijgenboom is in de Bijbel ook het beeld van Israël. Met andere woorden, als Israël ‘groen’ wordt, dat wil zeggen als Israël zich meer en meer opent voor Jezus als de komende Messias, dan is Zijn wederkomst nabij.

2. Noach (24:36-39)
De wederkomst vindt plaats op een moment dat wij het niet verwachten.

3. Aangenomen of verworpen (24:40-42)
Mensen die ogenschijnlijk hetzelfde zijn zullen verschillend geoordeeld worden. Bepalend is hoe zij gereageerd hebben op de openbaring die zij hebben ontvangen.

4. De heer des huizes (24:43,44)
Opnieuw wordt de nadruk gelegd op waakzaamheid. Kennelijk een belangrijk thema. Zie ook 1 Thessalonicenzen 5:2, 2 Petrus 3:10, Openbaring 3:3, 16:15.

5. De trouwe slaaf (24:45-51)
Hierbij gaat het om het gedrag bij afwezigheid van de meester en de beloning of de straf die daarop volgt.

6. De wijze en de dwaze maagden (25:1-13)
Olie is een beeld van de Heilige Geest. Naast (opnieuw) de gedachte van waakzaamheid, wil de Heer Jezus ons hier duidelijk maken dat wij de tijd in afwachting van Zijn komst alleen goed kunnen doorbrengen als wij vervuld zijn met de Heilige Geest.

7. Talenten (25:14-30)
Een bekend bijbelgedeelte, waarin Jezus de nadruk legt op het feit dat God ons allemaal talenten, gaven en mogelijkheden heeft gegeven en dat Hij verwacht dat we daarmee aan het werk gaan voor Hem. Ook hier is weer sprake van beloning of straf.

Enkele thema’s komen in bovenstaande lessen telkens weer aan de orde:
(1) De komst van Jezus is onverwacht. (2) Wij moeten waakzaam zijn. (3) Er wacht ons een beloning of een straf. (4) God verwacht van ons dat wij ons inzetten voor Hem.

Toepassing: Denk vandaag eens na over bovenstaande thema’s. Is er iets dat u in uw houding of uw daden zou moeten veranderen?

Gebed: Heer, help mij om vol verwachting en waakzaam uit te zien naar Uw komst. Amen.

© Maximum Life