De wederkomst – deel 7 van 8

0
62
Jezus zal alle mensen voor Zijn troon verzamelen om een oordeel over hen uit te spreken.

Lezen: Matthéüs 25:31-46

Vers voor vandaag: “Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.” (Matthéüs 25:34b)

Het oordeel van de Zoon des mensen
In Zijn rede over de laatste dingen heeft Jezus Christus het achtereenvolgens over:
De tekenen die aan Zijn wederkomst zullen voorafgaan.
De laatste verschrikkelijke tijd waarin satan werkelijk als een briesende leeuw tekeer gaat.
De wederkomst van Jezus met al Zijn macht en majesteit.
Een aantal belangrijke lessen voor ons christenen.

Het oordeel
Jezus zal alle volken en alle individuele mensen die ooit geleefd hebben voor Zijn troon verzamelen om een oordeel over hen uit te spreken.
Al die miljarden mensen die ooit geleefd hebben worden verdeeld in twee groepen: zij die voor Jezus waren en zij die tegen Hem waren.

Heel opmerkelijk is dat in dit bijbelgedeelte bij het oordeel helemaal niet over het belang van het geloof wordt gesproken. Het lijkt alsof wij mensen uitsluitend geoordeeld zullen worden naar hoe wij geleefd hebben en wat wij gedaan hebben. Immers, het oordeel wordt uitgesproken over hoe de mensen zijn omgegaan met hun naasten. Jezus voegt daar aan toe dat wat wij voor anderen hebben gedaan, wij voor Hem hebben gedaan.

Als dit het enige bijbelgedeelte zou zijn waar over oordeel, verlossing en eeuwige straf wordt gesproken, dan zou de conclusie moeten zijn dat wij mensen uitsluitend geoordeeld worden op ons gedrag. Maar, wij moeten altijd Schrift met Schrift vergelijken. Vaak wordt in een bijbelgedeelte één aspect van de waarheid belicht. De hele waarheid begrijpen en ontvangen wij als we de hele Schrift tot ons laten spreken.

In Johannes 11:25,26a zegt Jezus: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”
En in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

In bovenstaande uitspraken legt Jezus de nadruk uitsluitend en alleen op geloof als een voorwaarde om behouden te worden. De enige conclusie kan zijn dat zowel geloof als ook de werken die daaruit voortkomen door Jezus aan een oordeel onderworpen worden. Of, om het anders te zeggen: geloof laat zich kennen uit de werken. Jacobus houdt een heel interessant betoog over geloof en werken in zijn brief (hoofdstuk 2:14-26). Daar schrijft hij onder andere: “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” (2:26)

Toepassing: Eens moeten wij allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zullen wij geoordeeld worden op ons geloof in Jezus Christus, dat zichtbaar is geworden door ons leven en onze werken. Hoe denkt u dat het oordeel over u zal uitvallen?

Gebed: Heer, dank U dat ik weten mag dat ik behouden ben uit genade, door het geloof, dat zichtbaar wordt in mijn werken. Amen.

© Maximum Life