De wederkomst – deel 8 van 8

0
72
Bent u klaar om Jezus te ontmoeten?

Lezen: Openbaring 22:12-21

Vers voor vandaag: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” (Johannes 14:2,3)

Bent u klaar voor Zijn komst?
Jezus komt terug.
Wanneer Hij terugkomt weten wij niet.
Dat weet niemand, zelfs Jezus niet.
Alleen de Vader kent het tijdstip. “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” (Matthéüs 24:36)

Terwijl ik dit schrijf ligt Joe – een collega en vriend van mij – op sterven. Getrouwd, vader van drie jonge kinderen, in hart en nieren een evangelist. Zijn kantoor grensde aan dat van mij. Enkele maanden staat het leeg, sinds bij hem een hersentumor ontdekt werd.

Het is heel moeilijk om iemand die ons na staat te zien lijden en sterven. Toch zit er een fantastische kant aan al die pijn. Dat is dat wij christenen onderweg zijn naar huis, waar Jezus een plaats voor ons bereid heeft en waar God ons met open armen staat op te wachten.

In zekere zin mag Joe – en mogen alle christenen die ons voorgaan – de wederkomst, of beter gezegd de ontmoeting met Jezus, eerder beleven. Zij mogen bij Jezus en bij de Vader zijn vanaf het moment dat zij dit aardse leven verlaten.

Wij weten niet of wij tot de generatie behoren die de wederkomst van Jezus in al Zijn macht en majesteit gaat meemaken. Wij weten echter wel dat wij eens allemaal ons lichaam zullen verlaten en dit tijdelijke met het eeuwige zullen verwisselen. Wanneer dat is weten wij niet. Daarom moeten wij ervoor zorgen altijd klaar te zijn om Jezus te ontmoeten: hetzij bij ons overlijden, hetzij bij Zijn wederkomst. Aan het einde van deze studie over de wederkomst van Jezus Christus zeven woorden om te omschrijven hoe wij mogen toeleven naar de ontmoeting met onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Geloof“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” (Johannes 14:3)
Hoop“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” (1 Johannes 3:2)
Dienen“Om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten.” (1 Thessalonicenzen 1:9b,10a)
Waakzaam zijn“Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.” (Marcus 13:33)
Verwachten“Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid.” (Titus 2:13,14a)
Bidden“Kom, Here Jezus!” (Openbaring 22:20b)
Beloning“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.” (2 Timótheüs 4:7,8)

Toepassing: Bent u klaar om Jezus te ontmoeten?

Gebed: Heer, dank U voor het onbeschrijflijke vooruitzicht dat ik eens bij U mag zijn. Amen.

© Maximum Life