Ezra – deel 3 van 4

0
114
Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken!

Lezen: Ezra 7:1-12

Vers voor vandaag: “Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzettingen en verordeningen te onderwijzen.” (Ezra 7:10)

Ezra was een geestelijk man. Hij is echt een voorbeeld voor iedereen die oprecht met God wil wandelen. Vandaag en morgen zullen wij zeven geestelijke kenmerken van deze man Gods bestuderen.

1. Ezra wilde het Woord van God kennen
In de verzen die wij hebben gelezen ontdekken wij een aantal dingen over de manier waarop Ezra met het Woord van God omging. 7:6 “Hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes.” 7:11b “Ezra, die geleerd was in de woorden van de geboden en voorschriften des Heren.” 7:12 “Ezra, de geleerde in de wet van de God des hemels.”
Ezra kende het Woord van God. Anderen ervoeren dat. Hoe kwam dat? Het antwoord op die vraag vinden wij in vers 10. Een heel mooi vers, dat veel zegt over de man Ezra: “Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen.” Ezra wilde God kennen. Hoe leren wij God kennen? Door Zijn Woord te bestuderen en door datgene wat we ontdekken toe te passen.

Het tegenovergestelde is echter ook waar. In 2 Kronieken 12:14 lezen wij over koning Rehabeam: “Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de Here te zoeken.” En een paar bladzijden verder staat over koning Josafat: “Toch is er wel iets goeds bij u gevonden, want gij hebt de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart erop gezet God te zoeken.” (2 Kronieken 19:3)

2. Ezra wilde het Woord van God toepassen
“Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen.” (7:10a). Ezra was zonder enige twijfel de grootste schriftgeleerde van zijn tijd. Toch wilde hij niet alleen kennis vergaren en vergroten. Hij wilde datgene wat hij leerde ook volbrengen, dat wil zeggen, toepassen in zijn leven. Het was voor hem geen theorie, maar praktijk. Hij verwachtte niet van anderen wat hij zelf niet toepaste.
“Weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.” (Jacobus 1:22)

3. Ezra wilde het Woord van God aan anderen doorgeven
Nog een keer vers 10: “Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzettingen en verordeningen te onderwijzen.” Ezra wilde anderen onderwijzen. Hij had er zijn hart op gezet om het Woord van God te bestuderen en door te geven.

En dat deed hij ook. In Nehemia 8 kunnen wij lezen dat Ezra het woord van God urenlang voorlas aan het volk. “Ezra opende het boek ten aanschouwen van het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de Here, de grote God, en het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief: Amen, Amen.” (Nehemia 8:6,7a)

Toepassing: In 2 Timótheüs 4:2 schrijft Paulus: “Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.” Dat sluit heel mooi aan bij het leven van Ezra. De vraag is natuurlijk: Welke rol mag het Woord van God in ons leven spelen? Hoeveel tijd besteden wij aan het bestuderen van de Bijbel? Hoe goed kennen wij datgene wat God tot ons gesproken heeft? Zijn wij bereid het Woord van God te vertalen in het leven van alle dag?

Gebed: Heer, help mij om mijn hart te zetten op het onderzoeken en toepassen van Uw Woord. Amen.

© Maximum Life