Ezra – deel 4 van 4

0
138
Ik wil een man of vrouw van opwekking zijn!

Lezen: Ezra 9

Vers voor vandaag: “Zie, wij staan voor uw aangezicht in onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswege voor uw aangezicht standhouden.” (Ezra 9:15b)

Ezra was een man van God, een groot voorbeeld voor de mensen uit zijn tijd en een groot voorbeeld voor ons. Waarom?

1. Ezra wilde het Woord van God kennen
2. Ezra wilde het Woord van God toepassen
3. Ezra wilde het Woord van God aan anderen doorgeven

4. Ezra was een man van gebed
Dat wordt duidelijk als we het leven van deze man bestuderen. Gebed had een belangrijke plaats in zijn leven. Een paar voorbeelden:
Persoonlijk gebed – “Geprezen zij de Here, de God onzer vaderen.” (Ezra 7:27).
Oproep tot verootmoediging en gebed – “Toen riep ik daar, bij de rivier Ahava, een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have.” (Ezra 8:21, 10:10 e.v.).
Publiekelijk gebed – “Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel, knielde ik, breidde mijn handen uit tot de Here, mijn God, en zeide … .”(Ezra 9:5).

5. Ezra was een man die leefde vanuit geloof
Ezra vertrouwde God. Dat maakte hem aan de ene kant afhankelijk, aan de andere kant gaf het hem kracht en zekerheid. Zijn persoonlijke omgang met God gaf hem het innerlijke vertrouwen en de zekerheid dat hij handelde in overeenstemming met de wil van God. Hij was ervan overtuigd dat God Hem heel nabij was en dat Hij zijn leven leidde.
7:6 – “daar de hand van de Here, zijn God, over hem was.”
7:9 – “daar de goede hand van zijn God over hem was.”
7:28 – “Ik nu vatte goede moed, daar de hand van de Here, mijn God, over mij was.”

6. Ezra was een man van belijdenis
Toen hij met het volk na een tocht van vier maanden in Jeruzalem aankwam, begon hij met het belijden van zonden. Hij beleed de zonden van een heel volk. Ondanks het feit dat hij zich persoonlijk niet schuldig had gemaakt aan de zonden van het volk identificeerde hij zich volkomen met de mensen. In zijn gebed van tien verzen (Ezra 9:6-15) gebruikt hij veertig keer de woorden ‘ons’, ‘onze’ en ‘wij’.

7. Ezra was een man van opwekking
Omdat Ezra zo openlijk schuld beleed, begonnen de mensen ook hun eigen zonden te zien (Ezra 10). Schoorvoetend gingen ze rond Ezra staan en begonnen hun eigen zonden te belijden. Dat was een opwekking, een geestelijke herleving. Overigens is dit niet de enige keer dat God Ezra gebruikte om een geestelijke herleving onder het volk te brengen. Ook in Nehemia 8 kunnen wij lezen dat God een opwekking bracht door deze man van God.

Toepassing: Gebruik de zeven punten uit het leven van Ezra eens als een spiegel voor uw persoonlijke omgang met God.

Gebed: Heer, help mij om een man/een vrouw van het Woord, van gebed, van belijdenis en van opwekking te zijn. Amen.

© Maximum Life