Gebed – deel 5 van 5

0
254
De essentie van gebed!

Lezen: Psalm 113

Vers voor vandaag: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” (1 Johannes 5:14,15)

11. Bid met een open Bijbel
Bidden is communiceren met God. Wij kunnen door middel van onze woorden, gedachten, gevoelens en houding uiting geven aan datgene wat ons bezighoudt. God communiceert met ons door Zijn Heilige Geest, Zijn Woord en door omstandigheden.
Vaak zijn wij op zoek naar de wil van God voor ons leven of voor bepaalde situaties, zonder ons te realiseren dat God datgene wat Hij wil al voor een heel belangrijk deel bekend heeft gemaakt in Zijn Woord. Daarom is het belangrijk Gods Woord te lezen, te bestuderen en op te bergen in ons hart. Dan kan de Heilige Geest uit het ‘reservoir’ dat aanwezig is in ons hart die gedeelten uit Gods Woord naar boven halen die wij in een bepaalde situatie nodig hebben.

Heel mooi is ook om Gods Woord te gebruiken in ons gebed en ‘terug te bidden’ naar Hem.
Bijvoorbeeld, als wij Psalm 23 gebruiken voor ons gebed, zouden wij kunnen bidden:
Heer, ik dank U dat U mijn herder bent.
Dank U dat ik mag weten dat mij niets ontbreekt dat U belangrijk voor mij vindt.
Dank U dat U goed voor mij zorgt en dat ik mag nederliggen in Uw grazige weiden.
Dank U dat U mij aan rustige wateren voert en dat ik diepe innerlijke rust mag ervaren als ik dicht bij U ben.
Dank U dat U mijn ziel verkwikt en dat U mij leidt.
Enz.

12. Bid naar het voorbeeld van Jezus
In Lucas 11:1-4 kunnen wij lezen dat, terwijl Jezus in gebed was, één van Zijn discipelen bij Hem kwam met de vraag: “Here, leer ons bidden.” Jezus antwoordde: “Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking”. Een meer uitgebreide versie van dit ‘Onze Vader’ vinden wij in Matthéüs 6:9-13.

Wat is de essentie van dit gebed:
a. Aanbidding – Het gebed begint met Gods Naam te heiligen.
b. Verwachting – Uitzien naar Gods Koninkrijk dat komen gaat. Meer algemeen: uitzien naar datgene wat God gaat doen.
c. Voorbede – Wij mogen God heel concreet vragen om te voorzien in onze noden van elke dag en in de noden van hen die ons dierbaar zijn.
d. Vergeving – Essentieel in onze relatie met God is de vergeving van onze zonden. Wij mogen God vragen al onze zonden te vergeven. Hij zal dat ook doen, gebaseerd op het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus. Eigenlijk zijn er maar twee voorwaarden voor vergeving: (1) wij moeten erom vragen (2) wij moeten anderen vergeven. Of, om het anders te zeggen: God vergeeft ons precies zoals wij anderen vergeven.
e. Bescherming en leiding – Wij mogen God vragen om ons te beschermen tegen allerlei geestelijke en lichamelijke gevaren. In positieve zin mogen wij God vragen om ons leven te leiden.

Toepassing: Neem vandaag eens de tijd om Psalm 113, of een ander bijbelgedeelte dat u in gedachten komt, ‘terug te bidden’ tot God.

Gebed: Heer, dank U dat ik absoluut open en eerlijk mag zijn met U. Amen.

© Maximum Life